# Akutní péče IV.

  1. /
  2. LÉČBA
  3. /
  4. Akutní péče IV.

Primariát Akutní péče IV. vede MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA
Vrchní sestra: Mgr. Aleš Jirmus

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA

Mgr. Aleš Jirmus

Mgr. Aleš Jirmus

Oddělení 23

je všeobecné příjmové psychiatrické oddělení poskytující péči nemocným ve věku 18-65 let, pro které je primární spádovou oblastí Praha 8 a Praha 9. Oddělení je děleno na uzavřenou přízemní část s 18 lůžky a otevřenou 22 lůžkovou otevřenou část umístěno v patře oddělení. Dle možností oddělení přijímá nemocné i mimo tato spádová území na základě individuálních žádostí. Oddělení poskytuje komplexní diagnostický a terapeutický program, který je striktně individualizovaný, přizpůsobený aktuálnímu zdravotnímu stavu v dané chvíli. Vzhledem k tomu, že část hospitalizovaných je přijímána na oddělení proti své vůli, vycházíme ze zásad strukturovaného, na potřeby nemocných zaměřeného plánování péče, kdy úzce spolupracujeme s dalšími poskytovateli péče, zvláště s Centry duševního zdraví Praha 8 a Praha 9.  Pozornost je věnována tělesnému zdraví nemocných, jak v oblasti farmakoterapie, tak pohybových aktivit a propojení s fyzioterapeutickými, ergoterapeutickými a pohybovými programy nemocnice. Oddělení provádí komplexní diagnostiku, využíváme diagnostické zázemí nemocnice a pražské aglomerace, v oblasti zobrazovacích metod spolupracujeme s fy. Medicom a Protonovým centrem.

Tým oddělení se skládá z pěti lékařů a primáře, dvou psychologů, psychoterapeuta, sociální pracovnice a týmu ošetřovatelské péče. Tým pracuje multidisciplinárním přístupem a kooperuje s dalšími týmy, jako jsou týmy peer terapeutů a lektorů, klinické farmacie, Stacionáře pro psychotické poruchy CKI PN Bohnice, týmu Časných intervencí a poskytovateli sociálních služeb příslušných bydlišti nemocných. Častou dočasnou součástí týmu jsou pracovníci různých profesí připravující se na výkon povolání v rámci povinné praxe. Nedílnou součástí naší práce je spolupráce s rodinami a blízkými našich nemocných.

Koncepčně vycházíme z principů péče zaměřené na zotavení, principů zplnomocňování a participace, klademe důraz na zapojení nemocných do rozhodování o léčbě od okamžiku vstupu na oddělení. Farmakoterapii vedeme účelně, složitější případy konzultujeme s naším oddělením klinické farmacie. Pokud získáme souhlas nemocných, antipsychotickou léčbu preferenčně převádíme na dlouhodobě působící formy.

Ošetřovatelský personál přistupuje k potřebám pacienta individuálně a komplexně s využitím holistického přístupu ke zdraví. Komunikace s pacientem a jeho rodinou je zaměřena na aktivní naslouchání a zpětnou vazbu, aby pacientovi ukázali, jak zprávu přijali a pochopili. Cílem rozhovorů je povzbudit, motivovat. Využívají metodu první volby – deeskalace. Snaží se získat důvěru pacienta, aby mu byli oporou v jeho těžkém období. V terapeutickém programu vedou komunity, realizují relaxace –Jacobsonova progresivní relaxace a autogenní trénink. Zabezpečují společné vycházky po areálu nemocnice. Tým sester a ošetřovatelů se pravidelně vzdělává, absolvují kurzy (relaxace, sebeobrany, KPR), semináře a stáže v centrech duševního zdraví.


Přízemí oddělení

je vybaveno pro zvládání akutních stavů, které vyžadují intenzivnější spolupráci a někdy dohled na chováním přijímaných osob, je vybaveno kamerovým systémem a pokojem zvýšeného dohledu. Pokoje jsou 1-4 lůžkové. Režim oddělení je přizpůsobený aktuálním potřebám nemocných, povzbuzujeme nemocné ke každodenním vycházkám a aktivitám mimo oddělení, pokud to jejich stav umožňuje. Do přízemní části oddělení jsou přijímány jak ženy i muži, u kterých se vyskytuje široké spektrum duševních obtíží či poruch počínaje reakcemi na stres, úzkostné obtíže, poruchy nálady, akutní psychotické poruchy, zhoršení stavu při dlouhodobějších duševních obtížích či obtíže související s povahovými dispozicemi.


Patro oddělení

je otevřená stanice poskytující komplexní program sestavený s důrazem na doléčení akutních stavů, případně zhoršeních stavu neudržitelných v ambulantní péči. Jde o komunitně vedenou část oddělení s pacientskou samosprávou. Program se skládá z komunit, terapeutických skupin se zaměřením na psychotické poruchy, poruchy neurotické a podpůrně psychoterapeutické skupiny a doplňkových aktivit jako jsou relaxace, nácvik kognitivních funkcí, psychoedukace, nácvikové terapie či fototerapie. Oddělení je vybavené s důrazem na civilnost prostření a normalizaci fungování, s velkou komunitní místností, kuchyňkou a místností určenou na činnostní terapie.  Nemocní dochází na další aktivity na činnostní terapie v rámci areálu nemocnice, denní stacionáře, Peer klubu, účastní se kulturních akcí v rámci nemocnice, případně i mimo ni. Na oddělení je zavedený vlastní program činnostních terapií. Většina nemocných je souběžně s tímto programem zařazena do individuální psychoterapie vedené psychologem či psychoterapeutem.