# Ochrana osobních údajů (GDPR)

 1. /
 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
 3. /
 4. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Sdělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Tímto sdělením bychom Vás rádi stručně seznámili se způsobem shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší nemocnice a informovali Vás o Vašich právech v této oblasti.

Správcem osobních údajů je:
Psychiatrická nemocnice Bohnice (dále jen PNB), Ústavní 91, 181 Praha 8, Česká republika, IČ 00064220

Kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Krautvor
e-mail:

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo;
 • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, kontaktní údaje příbuzných, osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem;
 • údaje související s odměňováním;
 • údaje související s výkonem práce včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
 • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, anamnéza), poskytované zdravotní péči (laboratorní vyšetření, zdravotní dokumentace);
 • údaje o vaší trestní bezúhonnosti.

Účely a právní základ zpracování:
a) Osobní údaje pacientů a klientů
V souvislosti s poskytováním zdravotní nebo sociální péče je PNB povinna o pacientovi, nebo klientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání této péče vyplývající z požadavků platné právní úpravy, tzv. právní povinnost uložená správci. Údaje, které o Vás vedeme ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

A pokud v PNB evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.b) Osobní údaje zaměstnanců
Osobní údaje zaměstnanců jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem dokladování vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, vnitřní kontroly a evidence, ochrany právních nároků, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a plnění zákonných povinností. Tyto povinnosti ukládá PNB platná legislativa ČR, tedy většinou se jedná o shromažďování osobních údajů na základě tzv. právní povinnosti uložené správci.

Příjemci osobních údajů:
Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří např. zdravotnická zařízení, jako je Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací v PNB, dále zdravotní pojišťovny,  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a dodavatelé zdravotních služeb jako jsou např. laboratoře. V případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích také orgány veřejné moci jako jsou soudy nebo další správní orgány.
Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji v PNB seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů:
Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou, v naší nemocnici je uložena po dobu 100 let od narození pacienta, který byl v PNB hospitalizován, nebo 10 let od jeho úmrtí.
Ostatní dokumenty jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním plánem PNB, který vychází s platné legislativy ČR.
A nebo jsou některé dokumenty uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi nemocnicí a Vámi a následně po uplynutí této doby pouze po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce, jímž je i uchování evidence pro případ soudního sporu.

Vaše práva při poskytování osobních údajů:
Jako fyzická osoba, a to ať již pacient, klient nebo zaměstnanec PNB máte právo v mezích Nařízení a v mezích českých právních předpisů, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, včetně prováděcích nařízení a vyhlášek, zejména vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci:

 • na přístup ke svým osobním údajům, a pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu, a to ať již prostřednictvím zdravotnického personálu nebo pověřence PNB;
 • žádat o sdělení účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů;
 • žádat o opravu Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, popřípadě máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • žádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Výše uvedené právo mohou pacienti nebo zaměstnanci uplatnit na základě písemné žádosti zaslané na adresu PNB, nebo jejím předáním do podatelny PNB. (žádost o uplatnění práva)
Zaměstnanci mohou navíc písemně uplatnit žádost prostřednictvím e-mailu PNB zaslaného na adresu pověřence, tedy
Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Podrobnější informace naleznete zde