# FMT Bohnice

  1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Nezařazené
  5. /
  6. FMT Bohnice

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU a ze státního rozpočtu. Účelem dotace je zprovoznění a pilotní ověření nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem (FMT).

Číslo Žádosti: FMT-60164221/S 1

Identifikace komplementární Žádosti (tj. Identifikace Žádosti, kterou podává Žadatel zajišťující „druhou“ část služeb pilotního FMT): FMT-00064220/Z 2

FMT Bohnice sídlí ve zvýšeném přízemí pavilonu 19 v areálu PNB, na adrese Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice.

Podporu zajišťuje multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, sexuologa, adiktologa, sestry pro péči v psychiatrii, sociálních pracovníků a administrativního pracovníka.

Kontakt:

Povinný plakát.