# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů

 1. /
 2. Aktuality
 3. /
 4. Nezařazené
 5. /
 6. Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů

Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) jsou od 25. 5. povolené v pracovních dnech v čase od 14 do 17 hodiny o víkendech od 13 do 17 hodiny s následujícími omezeními a pravidly:

 1. Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob (výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).

 2. Osoby navštěvující pacienty vcházejí do areálu výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota termokamerou.

 3. Ve vrátnici návštěvník vyplní dotazník ohledně symptomů COVID-19 a dalších epidemiologicky validních údajů, který po ověření identity návštěvníka (OP, ŘP nebo pas) a zaregistrování pověřeným pracovníkem ostrahy PN Bohnice odevzdá pověřenému zdravotníkovi na oddělení, kde je pacient, kterého navštěvuje, hospitalizovaný. (Dotazník je možné přinést předvyplněný – bude 25.5.2020 zveřejněn na internetových stránkách Psychiatrick nemocnice Bohnice).

 4. Návštěvu, resp. vstup do areálu je možná na základě zjištěných údajů odmítnout.

 5. Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.).

 6. V případě návštěv na odděleních je regulován počet návštěv dle dispozičních možností jednotlivých oddělení. Z toho důvodu je vhodné, umožňuje-li to zdravotní stav pacienta návštěvy předem hlásit zdravotnickým pracovníkům a plánovat jejich čas.

 7. Návštěvy v prostorách oddělení jsou zpravidla časově omezeny na 20 min. Návštěvy povinně používají ochranu dýchacích cest (roušku) a při vstupu na oddělení si desinfikují ruce.

 8. Jednotlivá oddělení jsou oprávněna upravit/upřesnit pravidla návštěv s přihlédnutím k charakteru léčebného programu a stavebně technickým dispozicím (např. opakované měření teploty, početní kapacita návštěvníků, trvání návštěvy, použití ochranných prostředků, atp.).

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice