# Následná péče I.

Domů / LÉČBA / Následná péče I.

Primariát Následná péče I. vede MUDr. Milena Lochmannová.
Vrchní sestra (odd. 20, 21 a 30): Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

MUDr. Milena Lochmannová Následná péče I., oddělení č. 21 / 30

MUDr. Milena Lochmannová

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D. Segment akutní a následné péče I

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

Tento primariát má dvě oddělení:
Oddělení akutní a následné péče pro muže – oddělení 21.
Koedukované oddělení následné péče pro nemocné do 65 let – oddělení 30.


Oddělení akutní a následné péče pro muže do 65 let – oddělení 21

Oddělení pavilonu 21 prošlo v posledních letech řadou zásadních změn. Od oddělení pro chronicky nemocné ženy, přes oddělení I. následné péče pro ženy, oddělení pro muže i ženy až po nynější příjmové oddělení pro muže. Co se nezměnilo je skutečnost, že jde o oddělení uzavřené. Tedy vlastně o oddělení dvě. Pavilon má celkem 40 lůžek. Přijímáme muže ve věku od 18 do 65 let. V přízemí je umístěno oddělení akutní psychiatrické péče, kde je k dispozici 19 lůžek.

Staráme se o pacienty většinou se závažnými duševními poruchami z okruhu psychotických onemocnění, o pacienty s afektivními poruchami, dostávají se k nám často pacienti po sebevražedných pokusech i pro agresivní chování pod vlivem duševní nemoci či návykových látek, lidé závislí na alkoholu a drogách ( i když pro ně jsou primárně určeny oddělení specializovaná pro léčbu závislostí – AT oddělení), také dekompenzovaní pacienti s poruchami osobnosti. Tedy pacienti, jejichž stav vyžaduje akutní psychiatrickou péči či observaci za uzavřeném psychiatrickém oddělení.

V patře pak máme oddělení následné péče, které má k dispozici 21 lůžek. Sem překládáme primárně pacienty z akutního oddělení v přízemí pavilonu, ale i z jiných oddělení nemocnice po částečném zlepšení stavu k doléčování. Spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice, pokud pacient potřebuje dlouhodobější hospitalizaci či specializovanější léčbu – nejčastěji AT – protože velká řada našich pacientů má diagnostikovánu tzv. duální diagnozu, což znamená duševní onemocnění kombinované s problémem zneužívání alkoholu či drog nebo až závislosti na návykových látkách.

Na oddělení probíhají tři psychoterapeutické skupiny – pro pacienty s psychozou, s poruchami nálad a pro pacienty se zkušeností s návykovými látkami, je k dispozici činnostní terapie, kognitivní terapie, rehabilitační tělocvik, jóga a relaxace.

V zájmu návaznosti psychiatrické péče na ambulantní sféru a předání pacienta do ambulantní péče spolupracujeme s organizacemi Bona, Eset, Fokus, Baobab, které poskytují kromě terapeutických služeb také komunitní či chráněná bydlení. Dále spolupracujeme s denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov, s terapeutickým centrem Modré dveře, organizací Sananim. Využíváme služeb case managerů (průvodců pacientů) těchto organizací, kteří nám pomáhají motivovat naše pacienty k navázání spolupráce a hledání nejen optimální léčby, ale i podpory v ambulantních podmínkách. Jsme rádi, že nabídka semimurálních a extramurálních služeb pro naše pacienty se stále i když vzhledem k poptávce pomalu – rozšiřuje. Jsme též navázáni na Centra duševního zdraví pro Prahu 8 a 9, které vznikly v rámci reformy psychiatrické péče.

prim. MUDr. Milena Lochmannová.


Koedukované oddělení následné péče pro nemocné do 65 let – oddělení 30

Oddělení pavilonu 30 je otevřené, koedukované – pro ženy i muže, režimové oddělení I. následné péče. Oddělení má celkově 40 lůžek. Léčíme pacienty s psychotickými, afektivními, neurotickými i osobnostními poruchami i pacienty s duální problematikou ve věku 18-65 let. Oddělení poskytuje komplexní následnou psychiatrickou péči.

Na oddělení jsou překládáni pacienti většinou z akutních lůžek nemocnice k doléčování, rehabilitaci, resocializaci a zotavení. Přijímáme však i pacienty z jiných psychiatrických zařízení na lůžka následné péče. Nedílnou součástí léčebného programu je kromě farmakoterapie, také psychoterapeutický program. Na oddělení probíhá psychoterapie skupinová a individuální, arteterapie – i spolupráce na řešení problémů a sociálních záležitostí s lékaři, psychologem, terapeuty a sociální pracovnicí. Tak, aby naši pacienti mohli být pokud možno propouštěni zabezpečení ať už domů nebo do chráněných či komunitních bydlení. Anebo alespoň do ubytoven. Protože velkou bolestí našich pacientů kromě jejich duševního onemocnění je nedostatek finančních prostředků, mnohdy absence rodinného zázemí a bohužel často nemají kde bydlet.

V rámci podpory z norských fondů byly na oddělení 30 zřízeny tréninkové byty. Máme v nich celkem 8 míst z celkových 40 lůžek oddělení 30. Tři dvoulůžkové pokoje s vlastním sprchovým koutem a WC spolu se společnou denní místností a kuchyňkou máme v přízemí. Dva jednolůžkové pokoje podobně vybavené pak v 1. patře. Pobyt v tréninkových bytech se řídí Metodikou programu nácviku samostatného života v tréninkových bytech v Psychiatrické nemocnici Bohnice pod vedením terapeuta určeného pro byty a sester. Pacienti trénují pod dohledem návyky nutné pro samostatné bydlení po propuštění. Učí se starat o sebe i o domácnost.

Podmínkou je psychotické onemocnění, předchozí pobyt na oddělení 30, už relativně stabilizovaný stav umožňující volnější režim, motivace pacienta a dostatečná spolupráce. Běžnou součástí je dohled a podpora při osobní hygieně, praní osobního prádla, starost o lůžkoviny, úklid, nakupování, pomoc ve finančním hospodaření a podpora při řešení v oblasti služeb (např. pošta, telefon, kontakt s úřady). Pacienti se učí připravovat si samostatně léky, někdy si společně vaří večeře. Využívají samozřejmě také psychoterapeutický program oddělení 30, docházejí i na aktivity mimo oddělení i mimo nemocnici. Terapeut se aktivně podílí na navazování pacientů na extramurální služby.

I v tréninkových bytech jsou pacienti stále hospitalizováni. Tito pacienti pak směřují převážně do chráněných a komunitních bydlení. Proto úzce spolupracujeme s organizacemi Bona, Baobab, Eset, Fokus, Ondřejov, Modré dveře, Sananim i s Centry duševního zdraví.

Na oddělení 30 pracujeme týmově, o pacienty pečuje multidisciplinární tým – lékaři, psycholog, terapeuti, sociální pracovnice, sestry, sanitářky. Snažíme se v naší péči využívat prvků CARe metodiky – což spočívá v mapování potřeb pacientů, jejich aktuálních přání, hledání silných stránek, plánování jednotlivých kroků psychosociální rehabilitace a tím hledání cest k recovery – tedy zotavení po proběhlé atace duševního onemocnění.

prim. MUDr. Milena Lochmannová.