# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Domů / Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

1. Návštěvy pacientů jsou možné v době od 14:30 do 18:00 hod (na režimových odděleních dle denního programu pacientů), pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek (kontrola probíhá při vstupu na oddělení):

a.
doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b.
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení které obsahuje údaje o očkované osobě, a že u očkování uplynulo:

c.
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní nebo


ii.
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,


d.
osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, provedený (ev. za asistence) zdravotnickým pracovníkem (bude poskytnuto a provedeno po vstupu na oddělení) s negativním výsledkem

e.
návštěvu mimo návštěvní hodiny nebo nesplnění výše uvedených požadavků povolí primář oddělení (zejména u pacientů v terminálním stadiu nemoci).

2. Pro návštěvníky pacientů platí následující organizační pravidla:

a.
Návštěvník nevykazuje známky respiračního onemocnění

b.
Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob.

c.
Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení. Platí používání ochrany úst a nosu respirátorem FFP2/KN95.

d.
v případě návštěv na odděleních je minimalizován počet a doba návštěv dle dispozičních možností jednotlivých oddělení a návštěvy v prostorách oddělení jsou zpravidla časově omezeny na maximálně 30 min.


3. Vstup do areálu je možný vrátnicí v administrativní budově (průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota návštěvníků termokamerou)či vrátnicí čimickou. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C (zjištěno při vstupu vchodem v administrativní budově) nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna do areálu. Pro návštěvníky areálu platí povinnost dodržování Mimořádných opatření MZ ČR (nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách zdravotnického zařízení, krom výjimky), není povoleno se neopodstatněně shlukovat, dbát na to, že se pohybují ve zdravotnickém zařízení.


4. Kostel je v době bohoslužeb otevřen dle obecně platných nařízení. Vstup pro účastníky z řad veřejnosti je přes vrátnici v administrativní budově či přes čimickou vrátnici, nejdříve však půl hodiny před začátkem pravidelných bohoslužeb. Návštěvník se při vstupu do kostela prokáže potvrzením o očkování anebo o prodělání onemocnění COVID-19, dále si před vstupem do kostela dezinfikuje ruce, po celou dobu používá respirátor třídy FFP2/KN95 a dodržuje dvoumetrové rozestupy.  

5. Vjezd do areálu nemocnice je zpoplatněn dle ceníku PNB.

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice