# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

  1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Nezařazené
  5. /
  6. Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Aktualizováno: 13. 07. 2021

1.
Návštěvy pacientů jsou možné v době od 14:30 do 18:00 hod (na režimových odděleních dle denního programu pacientů), pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek (kontrola probíhá jak při vstupu do areálu, tak při vstupu na oddělení):

a)
osoba doloží, že absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)
osoba doloží, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)
doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ni doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

d)
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i.
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
nejméně 14 dní nebo,

ii.
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

e)
osoba absolvovala test v rámci povinného testování zaměstnanců nebo osoba testovaná ve školském zařízení nejdéle před 72 hodinami na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo školy nebo čestným prohlášením

f)
návštěvu mimo návštěvní hodiny nebo nesplnění výše uvedených požadavků povolí primář oddělení (zejména u pacientů v terminálním stadiu nemoci).


2.
Pro návštěvníky pacientů platí následující organizační pravidla:

a)
Návštěvník musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2/KN95) s výjimkou dětí do dvou let věku, u dětí od 2 do 15 let postačí chirurgická rouška.

b)
Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob.

c)
Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení.

d)
V případě návštěv na odděleních je minimalizován počet a doba návštěv dle dispozičních možností jednotlivých oddělení a návštěvy v prostorách oddělení jsou zpravidla časově omezeny na maximálně 30 min.


3.
Platí zákaz vstupu do areálu PN Bohnice veřejnosti a nepovolaným osobám s následujícími výjimkami:

a)
návštěvy pacientů (viz výše) a pozůstalí k vyřízení nezbytných záležitostí

b)
vyšetření/ošetření v ambulancích PN Bohnice, na Centrální přijmu pacientů a v Centru Krizové Intervence

c)
osoby v pracovně právním, dodavatelském či obdobném vztahu k PN Bohnice (včetně stážistů a dobrovolníků, u nichž je přítomnost podmíněna splněním požadavku povinného testování 1 x za 7 dnů nebo viz výše bod 1 a, b, c, d, e)

d)
je umožněn vstup soudním znalcům, soudním úředníkům, advokátům, sociálním pracovníkům z rezidenčních sociálních služeb a pracovníkům komunitních služeb z důvodu výkonu jejich práce.

e)
majitelé koní, ustájených v PNB

f)
účastníci terapeutických programů organizovaných PN Bohnice (doléčovací programy primariátů léčby závislostí…) či spolupracujícími organizacemi (Dobré místo z.s., Anonymní alkoholici, Anonymní narkomané..), bohoslužeb a organizovaných sportovních, kulturních či společenských akcí, povolených vedením PNB. Návštěvníci se prokazují vstupenkou, nebo je zajištěn seznam účastníků, který kontroluje pracovník OKŘ (pro vstup do areálu platí obdobné podmínky, jako pro návštěvníky pacientů viz výše bod 1 a, b, c, d, e, f)

g)
vzhledem k regulovanému vstupu veřejnosti do areálu prosíme o zamykání vedlejších vchodů do nemocnice (u statku, ve Starých Bohnicích)


4.
Vstup do areálu je povolen výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťovaná tělesná teplota návštěvníků termokamerou. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna do areálu.


5.
Vjezd do areálu Čimickou vrátnicí je možný:

a)
osobám v pracovně právním, dodavatelském či obdobném vztahu k PN Bohnice

b)
vyšetření/ošetření v ambulancích PN Bohnice, na Centrálním přijmu pacientů a v Centru Krizové Intervence (návštěvy za primáři a lékaři)

c)
majitelé koní, ustájených v PNB

d)
kurýři, dovoz stravy.


6.
V celém areálu PN Bohnice platí povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškou všude tam, kde jsou kolem osoby ve vzdálenosti menší než 2 metry (přičemž se nepočítají členové domácnosti). Látkové roušky, šály či šátky
nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Z této povinnosti stanoveny výjimky – roušku mít nemusí osoby během cvičení ve venkovním prostoru, dále děti do 2 let (včetně) dále osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.


7.
Kostel je v době bohoslužeb otevřen dle obecně platných nařízení. Vstup pro účastníky z řad veřejnosti je výhradně přes vrátnici v administrativní budově, nejdříve však půl hodiny před začátkem pravidelných bohoslužeb. Návštěvník se při vstupu do areálu prokáže negativním testem, nebo potvrzením o očkování anebo o prodělání onemocnění COVID-19 (viz bod 4 a, b, c, d, e, f), před vstupem do
kostela si dezinfikuje ruce, po celou dobu používá respirátor třídy FFP2/KN95 a dodržuje dvoumetrové rozestupy. Tým spirituální péče zajistí informaci pro OKŘ o konání bohoslužeb.


MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice