Povinně zveřejňované informace

Domů / Povinně zveřejňované informace

Informace o povinném subjektu

v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), ve spojení s vyhláškou ministerstva vnitra (č. 515/2020 Sb.) o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1- Název
Psychiatrická nemocnice Bohnice (dále též „PNB“)

2 – Důvod a způsob založení
Organizace je zřízena na základě zřizovací listiny vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 29. března 2013 pod č. j.: 8870-II/2013 ve znění pozdějších změn.

Úplné znění zřizovací listiny zde →

Zřizovatelem PNB je Ministerstvo zdravotnictví ČR a PNB je jeho přímo řízenou organizací.
PNB byla zřízena za účelem poskytování zdravotní péče se zaměřením na oblast psychiatrie (lůžková péče, ambulantní péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, diagnostická péče, léčebná péče, léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče).

3 – Organizační struktura
Organizační strukturu PNB tvoří:

 • Ředitel
 • Úsek ředitele
 • Úsek lékařské péče
 • Úsek ošetřovatelské péče
 • Úsek transformace a kvality řízení
 • Úsek ekonomický
 • Úsek provozně technický

V okruhu své působnosti jsou úseky organizačně členěny na jednotlivé podřízené odbory, oddělení a referáty. Odkazy na bližší informace k organizační struktuře naleznete níže.

Vedení PNB →
Primariáty PNB →

4 – Kontaktní spojení
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
Praha 8 – Bohnice
181 02

Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
Web: https://bohnice.cz
E-mail: podatelna@bohnice.cz
Datová schránka: vkthpk3

Kde nás najdete

Úřední hodiny sekretariátu ředitele PNB

 • Pondělí – Pátek
 • 8:00 – 15:00 hodin

Otevírací doba lékárny PNB

 • Pondělí: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hodin
 • Úterý: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hodin
 • Středa: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 16:00 hodin
 • Čtvrtek: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hodin
 • Pátek: 8:00 – 12:00 // 13:00 – 15:00 hodin

5 – Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo provozního účtu: 16434081 Kód banky: 0710
Číslo účtu pro dary: 50008-16434081 Kód banky: 0710
Číslo „pacientského účtu“: 19-4039470227 Kód banky: 0100
Pokud chcete hospitalizovanému pacientovi do PNB zaslat peníze, použijte „pacientský účet“. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo pacienta.“

6 – IČO
00064220

7 – Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)
CZ00064220

8 – Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
→ Zřizovací listina
→ Statut
→ Vnitřní řád nemocnice
→ Bohnická cesta kvality

8.2 – Rozpočet
→ Rozpočet 2022

9 – Žádost o informace
V souladu s informačním zákonem, může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba žádost o poskytnutí informace (dále také jen „žádost“). Žádost může být PNB podána ústně nebo písemně. Povinnost sdělit informaci se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

9.1 – Jak a kam podat žádost
PNB preferuje podání písemné žádosti, a to:

 • e-mailem na adresu: podatelna@bohnice.cz
 • elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky: vkthpk3
 • poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice, 181 02

Ústní žádost žadatel podá buď osobně v úředních hodinách na sekretariátu ředitele PNB (Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice, 181 02) nebo telefonicky na telefonním čísle 284 016 111 s tím, že příslušný pracovník PNB může žadatele vyzvat o podání žádosti písemnou formou.

9.2 – Písemná žádost musí obsahovat
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

9.3 – Postup při vyřizování žádosti
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Pokud je žádost žadatele neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve PNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, PNB žádost odloží v případě její neúplnosti nebo žádost odmítne v případě její nesrozumitelnosti. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti PNB, PNB žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel bude o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

9.4 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

9.5 – Opravné prostředky
Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Stížnost na postup při vyřizování stížnosti
Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 informačního zákona,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nebo který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

Stížnost je nutno podat PNB písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání informace nebo ode dne nastání dalších skutečností (viz informační zákon). PNB předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Ministerstvo zdravotnictví ČR) do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

9.6 – Hrazení nákladů
PNB je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. PNB je oprávněna vyžádat si i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

V případě, že PNB bude po žadateli požadovat úhradu dle věty předchozí, oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

Ceník zde →

10 – Příjem podání a podnětů
Podat stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze:

 • e-mailem na adresu: podatelna@bohnice.cz
 • elektronicky datovou schránkou, ID datové schránky: vkthpk3
 • poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice, 181 02
 • do schránek důvěry umístěných na jednotlivých odděleních a vedle vrátnice v hlavní administrativní budově PNB

Stížnost proti postupu PNB při poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, může podat

a) pacient
b) zákonný zástupce pacienta
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
d) osoba zmocněná pacientem – nutno doložit úředně ověřenou plnou moc.

Stížností vede a ve spolupráci s dotčenými odbornými útvary zpracovává tým nemocničního ombudsmana (ombudsman@bohnice.cz).

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotnictví. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

11 – Nejdůležitější používané předpisy (oblast poskytování zdravotních služeb)

12 – Úhrady za poskytování informací
Ceník nezdravotnických výkonů včetně nákladů za poskytování informací zde →

13 – Licenční smlouvy
Psychiatrická nemocnice Bohnice neeviduje žádné licenční smlouvy.

14 – Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
→ Výroční zpráva PNB – 2022