# Akutní péče I.

Domů / LÉČBA / Akutní péče I.

Primariát Akutní péče I. vede primář MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA.
Vrchní sestra: Mgr. Aleš Jirmus.

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA

MUDr. Pavel Trančík

MUDr. Pavel Trančík

Mgr. Aleš Jirmus

Tento primariát má tři oddělení:
Centrální příjem pacientů – v nepřetržitém provozu je zde čekárna a dvě ambulantní vyšetřovny, kde jsou pacienti vyšetřeni psychiatrem a následně, pokud je důvod, přijímáni k léčbě v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Příjmové oddělení v přízemí  oddělení 36 pro pacienty v akutním stavu psychického onemocnění.
Oddělení pro léčbu afektivních poruch v prvním patře oddělení 36.


Centrální příjem pacientů

Přijetí k léčbě v Psychiatrické nemocnici Bohnice probíhá na oddělení Centrálního příjmu pacientů. Rozhoduje se zde o přijetí na lůžko (hospitalizaci) na některém z oddělení nemocnice.

Centrální příjem je v samostatném oddělení, které se nachází nedaleko hlavní budovy vedle budovy Krizové intervence. Ne každý, kdo sem přijde jako potenciální pacient, je přijat k léčení. Na oddělení Centrálního příjmu pracují stabilně dva přijímající lékaři a supervidující konzultující zkušený lékař. Provoz je nepřetržitý. Úkolem je základní diagnostika, základní rozlišení zda zdravotní stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, jestli je pro něj vhodná léčba v nemocnici. Lidé, jejichž zdravotní stav nevyžaduje lůžkovou péči jsou odeslání zpět domů a je jim doporučena léčba ambulantní formou. Pokud je v popředí problematika tělesné nemoci, jsou pacienti odesíláni do jiných nemocnic. Pokud byli dříve léčeni jinde nebo bydlí blízko jiných psychiatrických zařízení, jsou pacienti odesíláni tam. Pokud dosud nemají ambulantního psychiatra a je doporučena ambulantní léčba, jsou vybaveni kontakty, kam se mohou obrátit. Z Centrálního příjmu je pak pacient převezen sanitkou, nebo odchází pěšky v doprovodu zdravotníků, na oddělení zvoleného primariátu.

Na Centrálním příjmu tedy pacient stráví jen poměrně krátkou dobu, než jsou s ním vyřízeny nezbytné administrativní formality a než je vyšetřen psychiatrem. Psychiatrické vyšetření probíhá formou rozhovoru. V čekárně příjmu mohou být s pacientem příbuzní nebo jiný doprovod. Je také vhodné, aby doprovod pacienta sdělil přijímajícímu lékaři důležité okolnosti týkající se zdravotního stavu nemocného.

Na Centrálním příjmu je také možné provést základní fyzikální vyšetření, orientační toxikologické vyšetření, stanovit hladinu alkoholu v krvi, vyšetření interním konziliářem, nebo provést hygienickou očistu pacienta.


Příjmové oddělení 36, zvýšená akutní péče 1.

Na oddělení jsou přijímáni lidé v akutním stadiu psychického onemocnění s oslabenou kontrolou jednání, kteří mají speciální potřeby a vyžadují intenzivní dohled a zvýšenou psychiatrickou péči. Oddělení novostavba, plnící všechny nároky na poskytování moderní akutní psychiatrické péče, je rozděleno na dvě části, pro muže a ženy, v každé části je možnost využití až 15 lůžek.

Oddělení se zaměřuje na léčbu akutních epizod duševních poruch, zejména závažných psychotických onemocnění a afektivních stavů, pokud stav pacienta vyžaduje pobyt na uzavřeném oddělení zajištění jeho bezpečí. Oddělení také léčí nemocné s výskytem jiných urgentních stavů, které nejsou dobře léčitelné na jiném oddělení v rámci našeho zařízení, případně v jiných zdravotnických zařízeních. Na oddělení je tedy poskytována akutní intenzivní péče pacientům, kteří v důsledku nemoci obtížně spolupracují s okolím a díky svému aktuálnímu stavu mají specifické potřeby. Cílem péče oddělení je rychlé zvládnutí akutního zhoršení, nápomoc při získání sebekontroly a odvrácení vážných rizik. Základním požadavkem je, aby byly včas zjištěny všechny potřebné skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu. Prioritním cílem je, aby se každý v naší péči dostal do stavu, ve kterém neohrožuje sebe nebo své okolí.

Oddělení je organizováno tak, aby byla minimalizována potenciální rizika pro nemocného a jeho okolí (riziko sebevražedného jednání, sebepoškozování, agrese aj.). Tomu odpovídá i nadstandardní personální vybavení a výcvik personálu. Tato opatření jsou směřována k zajištění maximální míry bezpečnosti pacientů i zdravotnického personálu. Součástí oddělení jsou proto i pokoje zvýšeného dohledu, kde je zajištěn nepřetržitý dohled personálu nad jednáním nemocných a které umožňují okamžitý zásah personálu při změně zdravotního stavu. Některé místnosti jsou také monitorovány kamerovým systémem. Oddělení disponuje zahradou s možností relaxace.

Při pobytu na oddělení jsou prováděny terapeutické činnosti, jako jsou například krizová intervence, neodkladné psychiatrické vyšetření, emergentní psychoterapie, krátkodobá systematická individuální psychoterapie. Po dobu pobytu na oddělení probíhá intenzivní spolupráce lékařů s příbuznými pacienta, farmakoterapie, vyšetření somatického stavu, laboratorní odběry, zobrazovací vyšetření. Jednotlivé intervence jsou kombinovány v komplexní individuální léčebný program v úzké závislosti na povaze krizové situace a vývoji zdravotního stavu pacienta. Vše probíhá za nepřetržitého dohledu členů terapeutického týmu schopných zajistit pomoc v případě ohrožení pacienta nebo zdravotnického personálu. Léčebná péče zahrnuje zejména farmakoterapii, biologickou terapii (elektrokonvulzivní terapii) a podpůrnou psychoterapii. Cílem je co nejrychlejší správná diagnostika, nastavení medikace a terapeutického plánu.

Velmi si ceníme spolupráce rodiny a blízkých každého nemocného při léčbě, na oddělení jsou samozřejmě umožněny návštěvy, komunikaci nemocných s okolím se snažíme omezovat v minimální možné míře v přímé závislosti na vývoji zdravotního stavu.


Oddělení pro léčbu afektivních poruch

Oddělení 36 – 1. patro – je příjmové oddělení zaměřené na léčbu afektivních poruch, především bipolární afektivní poruchy. Je to uzavřené koedukované oddělení s 20 lůžky umístěné v nových prostorách, které plní veškeré nároky na poskytování akutní psychiatrické péče. Na oddělení je zavedený specializovaný terapeutický program zaměřený na tato onemocnění. Pacienti využívají možnosti pracovat v terapeutických dílnách v rámci celé nemocnice, terapeutické aktivity probíhají i přímo na oddělení. Jde o psychoterapeutický program, který zahrnuje individuální i skupinovou psychoterapii a další terapie. Důležitá je také edukace, což znamená, že dvakrát týdně máme přednášku pro pacienty o bipolární afektivní poruše a dalších poruchách nálady, aby pochopili jejich příčiny a projevy. Cílem je, aby se sami pacienti stali experty na vlastní nemoc a dobře spolupracovali v ambulantní léčbě po hospitalizaci.“