# Komunitní péče

Domů / LÉČBA / Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Petr Příhoda.
Vrchní sestra: Bc. Ondřej Plecháček.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence: MUDr. Ing. Žaludek Adam, MBA, LL.M.
Vedoucí lékař Centra duševního zdraví pro Prahu 8: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Eliška Hrbková.

MUDr. Ing. Petr Příhoda Komunitní péče

MUDr. Petr Příhoda

Bc. Ondřej Plecháček Následná péče I., Centrum krizové intervence a resocializace

Bc. Ondřej Plecháček

MUDr. Miroslav Pastucha

MUDr. Miroslav Pastucha

PhDr. Václav Červenka Vedoucí terapeut

PhDr. Václav Červenka

Mgr. Eliška Hrbková

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Žaludek Adam

MUDr. Ing. Žaludek Adam, MBA, LL.M

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, Prahu 9 a pro Brandýsko.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb.
Ambulance a denní stacionář.


Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje diagnostickou, léčebně – preventivní, rehabilitační, resocializační, sociální a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně.


Centra duševního zdraví pro Prahu 8, 9 a pro Brandýsko

poskytují komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

CDZ Praha 8
CDZ Praha 9
CDZ Brandýsko


Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 12 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, dřevařská, truhlářská, textilní, tiskařská, tkalcovská, šperkařská, svíčkařská, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.


Centrum psychosociálních služeb (CPS)

je socioterapeutické pracoviště, které poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností pacientům, kteří potřebují upevnit či posílit sebevědomí, získat či obnovit sociální a další dovednosti nezbytné pro běžný život. Centrum poskytuje péči hospitalizovaným i ambulantně docházejícím klientům.


Ambulance a Rehabilitační psychoterapeutický program

Posláním ambulance XIV. primariátu je ambulantní péče o pacienty s psychiatrickou poruchou. Jedná se převážně o pacienty v dlouhodobé terapii, kterým je poskytována psychiatrická a psychoterapeutická péče a osvěta o duševním zdraví a nemocech. Ambulance spolupracuje s lékaři z lůžkových oddělení PNB, dále s Centrem psychosociálních služeb, Centrem duševního zdraví pro Prahu 8, s Denním stacionářem a dalšími.

Rehabilitační psychoterapeutický program 
Cílem programu je provázení a podpora při návratu do běžného života, do zaměstnání/studia, edukace a prevence návratu onemocnění. Program je vhodné využít zvláště při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění. Dále je vhodný ke krátké stabilizaci při přechodném zhoršení psychického stavu.

Informace o nemoci a léčbě, osvojení zásad prevence návratu onemocnění, plánování a podporu při návratu do práce/studia, techniky zvládání stresu, podpůrnou psychoterapii zaměřenou na trénink sociálních dovedností a posílení sebedůvěry, pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže, trénink kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, soustředění), podporu při tvorbě dlouhodobějšího rehabilitačního plánu, individuální psychoterapii, popř. rodinné setkání.