Komunitní péče

Domů / LÉČBA / Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Ing. Petr Příhoda.
Vrchní sestra: Mgr. Jana Růžičková.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence: MUDr. Juraj Okaji, Ph.D.
Vedoucí lékař Center duševního zdraví: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Petra Krejbichová.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Eliška Hrbková.

MUDr. Ing. Petr Příhoda

Mgr. Jana Růžičková

Mgr. Jana Růžičková

MUDr. Miroslav Pastucha

PhDr. Václav Červenka

Mgr. Eliška Hrbková

Petra Krejbichová

MUDr. Juraj Okaji, Ph.D.

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, Prahu 9 a pro Brandýsko.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb.
Ambulance a denní stacionář.


Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje akutní psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně. Součástí CKI je také psychoterapeutický stacionář v délce čtyř týdnů.

Leták Centra krizové intervence


Centra duševního zdraví pro Prahu 8, 9 a pro Brandýsko

poskytují komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků, pracovního konzultanta a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

CDZ Praha 8
CDZ Praha 9
CDZ Brandýsko


Centrum duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v PNB

(CDZ OL dříve Forenzní multidisciplinární tým)

Pracoviště se nachází na oddělení 19 (1. patro) v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Cílovou skupinou pro poskytování nabízené péče jsou pacienti s nařízenou ambulantní ochrannou léčbou -OL psychiatrická, protialkoholní, protitoxikomanická, sexuologická.

V širším pojetí jde převážně o skupinu vážně duševně nemocných, kteří jsou skupinou pacientů z celé oblasti psychiatrie, která je nejvíce ohrožena důsledky vlastní nemoci i okolnostmi s nemocí spojenými (včetně předsudků společnosti).

CDZ-OL je mezistupněm pro výkon ambulantního OL v běžné ambulanci (případně v ambulanci s rozšířenou péčí) a ústavní ochrannou léčbou. V rámci péče týmu by mělo dojít k ověření funkčních schopností pacienta při výrazně nižší míře podpory i dohledu než za hospitalizace, současně s opakovaným hodnocením rizika agresivního chování.

Multidisciplinární tým tvoří lékaři, psychologové, psychiatrická sestry, adiktolog, sociální pracovníci.
Služby jsou zajišťovány týmem složeným z pracovníků Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří zastřešují zdravotní část služeb a ze zaměstnanců Green Doors z.ú. poskytujících sociální služby.

Členové týmu poskytují ambulantní a terénní služby.

Systematicky spolupracují s odděleními, kde jsou hospitalizováni pacienti s nařízeným ochranným léčení. Myšlenka navázání pacienta za hospitalizace se osvědčila. Přechod do ambulance je plynulejší, termíny kontrol následují krátce po propuštění, je navázaná spolupráce mezi pacientem a týmem. Tato spolupráce značně zjednodušila i předávání informací mezi týmy navzájem.

Pacienti mohou být zařazeni do péče CDZ-OL také předáním z ambulance, kdy soud může změnit ZZ, kde je OL vykonávána.
Konzultační služby poskytují dle potřeby všechny odbornosti zastoupené v CDZ OL a to pacientům i osobám z jejich sociálního prostředí. Konzultace probíhají při osobním setkání i telefonicky.


Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 10 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, malování na dřevo, truhlářská, textilní, šperkařská, svíčkařská/recyklační, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.

Prezentace terapeutických dílen ⇢
Leták Centra terapeutických aktivit ⇢


Centrum psychosociálních služeb (CPS)

je pracoviště sociální rehabilitace, které poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností pacientům, kteří potřebují upevnit či posílit sebevědomí, získat či obnovit sociální a další dovednosti nezbytné pro běžný život. Centrum poskytuje péči především hospitalizovaným klientům. CPS je registrovanou sociální službou.

Leták Centra psychosociálních služeb ⇢


Ambulance a Rehabilitační psychoterapeutický program

Posláním ambulance XIV. primariátu je ambulantní péče o pacienty s psychiatrickou poruchou. Jedná se převážně o pacienty v dlouhodobé terapii, kterým je poskytována psychiatrická a psychoterapeutická péče a osvěta o duševním zdraví a nemocech. Ambulance spolupracuje s lékaři z lůžkových oddělení PNB, dále s Centrem psychosociálních služeb, Centry duševního zdraví, s Denním stacionářem a dalšími.

Denní stacionář – rehabilitační psychoterapeutický program

Cílem programu pro pacienty s psychózou je provázení a podpora při návratu do běžného života, do zaměstnání/studia, edukace a prevence návratu onemocnění. Program je vhodné využít zvláště při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění. Dále je vhodný ke krátké stabilizaci při přechodném zhoršení psychického stavu.

Informace o nemoci a léčbě, osvojení zásad prevence návratu onemocnění, plánování a podporu při návratu do práce/studia, techniky zvládání stresu, podpůrnou psychoterapii zaměřenou na trénink sociálních dovedností a posílení sebedůvěry, pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže, trénink kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, soustředění), podporu při tvorbě dlouhodobějšího rehabilitačního plánu, individuální psychoterapii, popř. rodinné setkání.

Denní stacionář pro pacienty s poruchou osobnosti

Program je určen pro klienty s emočně nestabilní poruchou osobnosti (hraniční) nebo s výraznou emočně nestabilní symptomatickou, která k této poruše může směřovat. Věková hranice je 17 – 30 let. Věkovou hranici nelze překračovat. Cílem programu je osvojení dovedností, které umožní zacházet s emocemi tak, aby klienti mohli budovat takový život, který jim stojí za to žít.

Leták Denního stacionáře ⇢