Následná péče III.

Domů / LÉČBA / Následná péče III.

Primariát Následná péče III. vede MUDr.Lenka Leixnerová.
Vrchní sestra: Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D. (odd. 20)
Vrchní sestra: Bc. Andrea Honetschlägerová. (odd.12 a 13)

MUDr. Lenka Leixnerová

MUDr. Lenka Leixnerová

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D. Segment akutní a následné péče I

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

Bc. Andrea Honetschlägerová Následná péče II., Následná péče III.

Bc. Andrea Honetschlägerová.

Tento primariát má tři oddělení:
Resocializační oddělení pro ženy do 65 let – Oddělení 12. Celkový počet lůžek je 43.
Resocializační oddělení pro muže do 65 let, rozdělené na dvě samostatné části – Oddělení 13. Celkový počet lůžek je 47.
Oddělení následné péče pro muže do 65 let, rozdělené na dvě samostatné části.- Oddělení 20. Celkový počet lůžek je 40.

Na oddělení 12, 1320 jsou překládaní pacienti z akutních a následných oddělení nemocnice. Jedná se o pacienty ve věku 18-65 let se všeobecně psychiatrickou problematikou, která obsahuje diagnostické okruhy zejména vážných duševních onemocnění /SMI/, tj. schizofrenie, schizoafektivní poruchy, bipolární poruchy, afektivní poruchy a poruchy osobnosti. Méně početnou skupinu tvoří pacienti se spektrem neurotických poruch, ještě méně jsou zastoupeni pacienti s mentální retardací a demencí.

Jsou to tedy oddělení, která nabízejí psychiatrickou rehabilitaci v nejširším smyslu slova. Kromě farmakoterapie, skupinové a individuální psychoterapie na odděleních probíhají další doplňkové terapeutické činnosti. U indikovaných pacientů probíhá širší psychosociální rehabilitace, kdy se využívají terapeutické aktivity mimo vlastní oddělení. Primariát úzce spolupracuje s Centrem psychosociálních služeb nemocnice, které pro naše pacienty rozšiřuje možnosti pracovní rehabilitace a ve spolupráci s multidisciplinárními týmy jednotlivých oddělení, zajišťuje podporu při hledání bydlení či zaměstnání pacientů. V problematice dlouhodobě hospitalizovaných nemocných, zejména z okruhu závažných duševních onemocnění, nebyla dlouho věnována adekvátní pozornost. Nyní, v souvislosti s transformací psychiatrické péče a s deinstitucionalizací, se snažíme (přes veškeré hendikepy, která tato specifická skupina pacientů má) posilovat žádoucí dovednosti a vést naše pacienty k větší samostatnosti a směřování k životu v přirozeném sociálním prostředí, kterým je prostředí domácí. Nedílnou součástí těchto změn je úzká spolupráce s komunitními službami např. s Centry duševního zdraví.

Na všech třech odděleních postupně zavádíme metodiku CARe, jejíž základním principem poskytování péče je princip úzdravy. Tento proces probíhá v několika fázích, na konci je začlenění pacienta do běžného života v co nejvyšší míře. Spolupracujeme s dostupnými komunitními službami, se kterými společně, včetně pacienta, plánujeme další péči po propuštění z hospitalizace. Velkou nadějí pro naše pacienty jsou nově vznikající Centra duševního zdraví, která budou jedním z hlavních pilířů péče o dlouhodobě nemocné pacienty.

Setkávání multidisciplinárního týmu, tvořeného týmem komunitní služby a týmem jednotlivých oddělení, které slouží zejména pro předávání nových klientů, pro společné plánování další péče a feedback o probíhající spolupráci, probíhá podle následujícího schématu:

Pavilon 20 – pondělí 13:00 hod.
Pavilon 12 – pondělí 13:40 hod.
Pavilon 13 – pondělí 14:20 hod.

Komunitní služby dochází vždy:

  1. pondělí v měsíci: Bona – KOT pro Prahu 4, 14, CDZ pro Prahu 8
  2. pondělí v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část Prahy 10,
  3. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT Karlín pro Prahu 3, 5, 7
  4. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část).

Vzhledem k malé kapacitě týmu KOT pro Prahu 17, se informace předávají CDZ 6.
Návštěvy komunitních služeb pro Prahu východ a Prahu západ se vzhledem k malé kapacitě domlouvají ad hoc.


Resocializační oddělení pro ženy do 65ti let – oddělení 12

Oddělení 12 je uzavřené resocializační oddělení pro ženy od 18-65ti let s psychiatrickým onemocněním. Celkový počet lůžek je 43. Na naše oddělení se dostávají pacientky překladem z akutních oddělení, ale někdy i z centrálního příjmu. Diagnostické spektrum hospitalizovaných pacientek je široké – psychotická onemocnění- schizofrenie, porucha s bludy, bipolární afektivní porucha v manické i depresivní fázi, obsedantně kompulsivní porucha, poruchy osobnosti a jiné.

Vedle samotné psychiatrické léčby je péče soustředěna na nácvik samostatnosti v základní sebeobsluze i v instrumentálních denních činnostech( např. jízda dopravním prostředkem, nákup potravin, vaření, samostatná příprava a užívání léků, drobné domácí práce). Cílem psychiatrické rehabilitace je připravit nemocné na propuštění do domácího prostředí.

Pokud to nelze snažíme se pacienty propustit do chráněného prostředí (komunitní bydlení, chráněné bydlení s podporou, aj). Spolupracujeme s centrem psychosociálních služeb a centrem psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie v naší nemocnici. Dále s Centry duševního zdraví, Fokusem, Esetem aj. Nedílnou součástí terapeutického procesu je také přímá ošetřovatelská péče.


Oddělení následné všeobecně psychiatrické péče – oddělení 13

Oddělení pro pacienty od 18 do 65ti let je rozdělené do dvou samostatných částí s celkovým počtem 47 lůžek. Péče o nemocné se zde zaměřuje na dlouhodobou léčbu, psychiatrickou rehabilitaci a resocializaci nemocných s duševní poruchou a různým stupněm deficitu sebepéče. Diagnostické spektrum zde hospitalizovaných pacientů je široké – demence veškeré etiologie, poruchy vyvolané poškozením mozku, různě závažná psychotická onemocnění, afektivní poruchy v manické i depresivní fázi, obsedantně kompulsivní poruchy, poruchy osobnosti a chování atd.

Oddělení je rozděleno na dvě léčebné stanice.
V přízemí se nachází uzavřená část pro muže, která je přizpůsobena k intenzivní ošetřovatelské péči o pacienty s těžkým deficitem soběstačnosti, kdy je samotné psychiatrické onemocnění mnohdy komplikováno tělesným handicapem.

Otevřená, koedukovaná část oddělení pro ženy a muže se nachází v 1. patře. Soustředí se na systematickou aktivizaci pacientů a na posilování jejich soběstačnosti nejen v základních sebeobslužných činnostech, ale také v nácviku v oblasti instrumentálních denních činností (např. jízda dopravním prostředkem, nákup potravin, vaření, samostatná příprava a užívání léků, drobné domácí práce). Cílem je především znovuzačlenění pacientů do společnosti a podpora jejich pracovních a sociálních návyků či dovedností.

Oddělení 13 disponuje samostatným dvoulůžkovým pokojem (s vlastním vchodem, sociálním zařízením, úložnými prostory, kuchyňskou linkou), který je určen k pokračující hospitalizaci psychiatrických pacientů s minimálními nároky na přímou ošetřovatelskou péči. Nadále zde však zůstává zabezpečena nepřetržitá podpora k samostatnosti zdravotnickým personálem a pravidelná lékařská péče. Naším cílem je připravit nemocného k samostatnému žití v domácím prostředí.


Resocializační oddělení pro muže do 65ti let – oddělení 20

Oddělení 20 je součástí primariátu č. IX. Poskytuje následnou péči pro muže od 18 do 65 let. Jsou sem překládáni pacienti z akutních oddělení nemocnice. Jedná se o pacienty se všeobecně psychiatrickou problematikou, která obsahuje diagnostické okruhy zejména vážných duševních onemocnění /SMI/, tj. schizofrenie, schizoafektivní poruchy, bipolární poruchy, afektivní poruchy a poruchy osobnosti. Méně početnou skupinu tvoří pacienti se spektrem neurotických poruch, ještě méně jsou zastoupeni pacienti s mentální retardací a demencí.

Resocializační oddělení pro muže do 65 let je rozděleno na dvě samostatné části s celkovou kapacitou 46 lůžek. O pacienty pečuje stabilní multidisciplinární tým, který zahrnuje lékaře, sestry, sanitáře, psychology, sociální pracovnici, terapeutku, peer-terapeuta a v neposlední řadě administrativní pracovnici. Pacientům je poskytována psychiatrická rehabilitaci v nejširším smyslu slova. Kromě farmakoterapie, skupinové a individuální psychoterapie na oddělení probíhají další doplňkové terapeutické činnosti. U indikovaných pacientů probíhá širší psychosociální rehabilitace, kdy se využívají terapeutické aktivity mimo vlastní oddělení.

Oddělení 20 reflektuje požadavky spojené s reformou psychiatrické péče, proto zde dochází k průběžným změnám, které zvyšují kvalitu poskytované péče.