Závislosti – muži

Domů / LÉČBA / Závislosti – muži

Objednání na léčbu závislosti

na léčbu se objednejte telefonicky na telefonním čísle 734 268 838, v pracovní dny (pondělí – pátek), od 11:00 do 12:00 hodin. Zájemce o léčbu musí volat osobně. Na uvedeném telefonním čísle neposkytujeme poradenství ani krizovou intervenci pro závislé či jejich blízké.

Prostřednictvím emailu neobjednáváme. Email poradnik31@bohnice.cz slouží k potvrzení nástupu na léčbu a ke komunikaci s již objednanými pacienty.

Co si vzít s sebou na AT léčbu?

Primariát Závislosti – muži vede MUDr. Hana Karbanová, MBA. 
Spolupracující emeritní primář –  MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Vrchní sestra: Mgr. Monika Burianová.

primářka MUDr. Hana Karbanová

MUDr. Hana Karbanová, MBA
primářka

Mgr. Monika Burianová Interní oddělení a LDN

Mgr. Monika Burianová
vrchní sestra

Tento primariát má čtyři oddělení na třech pavilonech o celkem 108 lůžkách.
Léčba je určena pro dospělé muže do 65 let. Pobyty pro osoby mladší 18 let či starší 65 let je třeba konzultovat předem s prim. MUDr. Hanou Karbanovou.

Žádné oddělení není bezbariérové, léčba probíhá v českém jazyce. Pacienti musí umět hovořit, psát a číst česky. Nejsme schopni zajistit efektivní program pro osoby s těžkými (nekorigovanými) poruchami smyslů – zraku, sluchu, popř. pro pacienty hluchoněmé.

Příjmové detoxifikační oddělení pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi – Oddělení 31 I. patro. Kapacita je 20 lůžek.

Stabilizační a režimové oddělení pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi – Oddělení 31 přízemí. Kapacita je 23 lůžek.

Oddělení následné péče s modulární léčbou pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi – Oddělení 18. Kapacita je 40 lůžek.

Režimové oddělení následné péče pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi – Oddělení 35. Kapacita je 25 lůžek.

Nabízíme komplexní tříměsíční (střednědobou) léčbu závislostí na alkoholu, drogách, lécích, dále patologického hráčství či jiných nelátkových závislostí. Délka léčby se počítá od data přijetí na příjmové oddělení. Cílem našich léčebných programů je celková abstinence. Nezaměřujeme se na kontrolované užívání návykových látek či přechod do substitučních programů. Neposkytujeme krátkodobé pobyty za účelem detoxifikace či snížení tolerance k návykovým látkám.

Velký důraz klademe na zajištění bezdrogového a bezalkoholového prostředí. Je pro nás důležité, aby léčba probíhala v přátelské atmosféře, kdy jsou respektovány společenské normy chování, bez projevů jakékoliv agrese a rasismu, s důrazem na osobní zodpovědnost, otevřenou komunikaci, pravdivost a sebekázeň.

Léčba začíná detoxifikací, která probíhá na příjmových odděleních. Na odděleních následné péče probíhá režimová léčba, jedná se o navazující program. Pacienti v průběhu pobytu získávají náhled na svou závislost, prohlubují si a udržují motivaci k abstinenci od návykových látek či procesů, jsou edukováni, získávají kompetence ke zvládání pobytu v nechráněném prostředí a k udržení abstinence. Po skončení hospitalizace nabízíme absolventům léčby doléčovací aktivity.

Léčba se opírá o strukturovaný denní program, režimová pravidla a pevně stanovené fáze léčby, kterými pacient prochází.

Nedílnou součástí léčby je dobrovolná omezení kontaktu s okolím, které má léčebný význam. Na počátku léčby pacienti odevzdají své mobilní telefony, které jsou jim vydávány jen pro potřebu telefonování. Počet telefonátů je regulovaný, není přístup na internet, návštěvy jsou omezené, pacienti nemají možnost volně chodit do areálu nemocnice a nemají možnost chodit na vycházky mimo areál. Výše uvedená omezení se v průběhu léčby zmírňují tak, jak pacient postupuje do vyšších fází léčby a blíží se k propuštění z nemocnice.

O pacienty pečují multidisciplinární týmy složené z lékařů, psychologů, psychoterapeutů, adiktologů, sociálních pracovnic, středního zdravotnického a ošetřovatelského personálu. Některé psychoterapeutické aktivity zajišťují psychoterapeuti a peer terapeuti, kteří jsou naši bývalí úspěšní absolventi s prokázanou dlouholetou abstinencí.

Spolupracujeme s organizacemi Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů a Anonymních narkomanů.


Příjmové detoxifikační oddělení pro závislé na návykových látkách a nelátkovými závislostmi – oddělení 31 I. patro

Začátek léčby je jak pro objednané pacienty, tak pro ty, kteří se vlivem alkoholu, drog či hráčského chování nacházejí v obtížné a nezvladatelné životní situaci.

S pacientem na začátku pobytu hovoří psychiatr, který provede komplexní psychiatrické vyšetření a stanoví diagnózu a naplánuje další léčebný postup, včetně laboratorního vyšetření.

Délka pobytu na oddělení 31 I. patro je průměrně 8 dní. Není zde možné kouřit, užívání nikotinových náhrad je povoleno. Zároveň je nabízen program na odvykání kouření.

Oddělení je rozdělené na detoxifikační část o deseti lůžkách, kam jsou umisťováni pacienti pro potřeby detoxikace a detoxifikace, a se závažnými akutními stavy, které vyžadují trvalý dohled a monitorování kamerovým systémem.

A na akutní část o patnácti lůžkách, kam jsou překládáni pacienti z detoxifikační části, či kam přicházejí pacienti přímo z Centrálního příjmu pacientů. Zde probíhá doléčení odvykacích stavů a stabilizace, pacienti se seznamují s režimem léčby, začínají docházet na léčebné programy orientované na motivaci k léčbě a prohloubení náhledu na problém závislosti. Psychoterapeutické programy jsou doplněny o vhodné relaxační techniky.


Příjmové režimové oddělení pro závislé na návykových látkách a nelátkovými závislostmi – oddělení 31 přízemí

Na toto oddělení jsou překládáni pacienti z oddělení 31 I. patro. Má k dispozici 23 lůžek. Kouření je možné omezeně na zahradě oddělení pod dohledem personálu.

Po 10 – 14 dnech pacienti přecházejí na režimová oddělení následné péče, která si ve spolupráci s terapeutickým týmem vyberou, a kde svou léčbu dokončí.

Na oddělení probíhá doléčování odvykacích stavů, stabilizace, práce s náhledem a motivací pacienta, probíhají psychoterapeutické a edukační programy. Pacienti revidují svůj dosavadní život se závislostmi, vyplňují dotazníky, sepisují životopisy a recidivy, pracují na svém léčebném plánu, seznamují se s pravidly léčby a postupují do vyšší fáze léčby. Rozšiřují se možnosti terapeutických aktivit jak na oddělení, tak v areálu nemocnice, jako skupinové rehabilitační cvičení, jogging, venkovní posilovna, košíkářská a sklářská dílna, vše pod dohledem personálu nemocnice.


Oddělení následné režimové péče pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi – oddělení 18

Na oddělení 18 je 40 lůžek. Jsou na něj překládáni pacienti, kteří prošli detoxifikací a stabilizací na oddělení 31, nebo pacienti z jiných oddělení naší nemocnice. Přímo na oddělení jsou přijímáni pacienti k tzv. opakovacím léčbám (jedná se o kratší pobyty pro úspěšné absolventy léčebného programu na oddělení 18).

Na oddělení léčíme jak pacienty, kteří jsou v naší nemocnici poprvé, tak i ty, kteří se vracejí opakovaně. Pacient si může vybrat z několika modulů léčby, které mají rozdílnou délku a náplň. Klademe důraz na spoluzodpovědnost za vlastní léčbu a získávání a rozšiřování kompetencí k udržení abstinence v nechráněném prostředí.

Kouření je možné v kuřárně na oddělení, v denních hodinách, mimo program. Telefonování je možné z uložených vlastních telefonů dle pravidel oddělení. Návštěvy jsou každý den.

Program je přizpůsoben pacientům, kteří mají kromě závislosti ještě přídatné diagnózy ze spektra duševních onemocnění, jako jsou poruchy nálady, úzkostné poruchy, kompenzované psychotické poruchy. Denní program se upřesňuje každý pracovní den na ranním setkání terapeutické komunity. Zahrnuje mimo jiné skupinou psychoterapii doplněnou podle potřeby i individuálními konzultacemi, nácvik zvládání stresu a relaxačních technik, farmakoterapii, edukační programy, studium odborných materiálů, činnostní terapii zaměřenou na rozvoj bezpečných zájmů (truhlářská, košíkářská a svíčkařská dílna).

Každý pacient plánovaně propouštěný z léčby do ambulantní péče je adresně doporučen do ambulance psychiatra s přihlédnutím k jeho bydlišti. S ohledem na vzdálenost bydliště od nemocnice, může vedoucí lékař po vzájemné dohodě převzít do ambulantní péče část absolventů léčby. Ti, kdo řádně dokončí léčbu, mohou docházet na oddělení 18 ve středu odpoledne na doléčovací skupinu a v neděli odpoledne na program Anonymních alkoholiků.


Režimové oddělení následné péče pro závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislosmi – oddělení 35

Na oddělení 35 jsou překládáni pacienti z příjmového oddělení 31. Přednost zde mají pacienti s první léčbou závislosti v naší nemocnici, a ti, kteří se k léčbě řádně objednali a svou motivaci prokázali již tím, že vyčkali na plánovaný termín nástupu. Dále se zde mohou opakovaně léčit pacienti, kteří zde v minulosti léčbu absolvovali, řádně ji dokončili, a mají zájem o zopakování celého programu. K dispozici je 25 lůžek.

Těžištěm léčby na oddělení 35 je psychoterapie, která probíhá individuální, ale především skupinovou a komunitní formou, k dispozici je tým zkušených lékařů, terapeutů, psychologů a sester. Léčba je doplněna řadou specializovaných programů (asertivita, jóga, hagioterapie, hipoterapie, atd.), sportovními aktivitami, nabízíme i práci s rodinou – ať již formou edukativní v rámci přednášek pro rodinné příslušníky či jako rodinnou terapii, která pomáhá okolí pacientů v přípravě na změny, které se pojí s novou situací po léčbě, pacientům pak narovnat či alespoň vyjasnit vztahy s jejich nejbližšími.

Kouření je možné v denní dobu, mimo program, v kuřárně na oddělení a na zahradě. Telefonování je možné z uložených vlastních mobilních telefonů a ze služebního mobilního telefonu, dle pravidel oddělení. Návštěvy jsou možné každý den.

Jak pacientům závislým na alkoholu, lécích či nelegálních drogách, tak patologickým hráčům je nabízena standardně léčba v tříměsíčním rozsahu. Ty, kteří řeší drogovou problematiku, dále často směřujeme do dlouhodobé rezidenční léčby v terapeutických komunitách. Pro všechny pak platí doporučení další spolupráce v ambulancích či jiných doléčovacích programech, jejichž nabídku doplňujeme o návštěvy našeho KLUBu 35 a možnost jednotýdenních opakovacích pobytů na lůžku či formou stacionární či 1. pomoci v případě jednorázového selhání.