Whistleblowing

Domů / Whistleblowing

Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) má Psychiatrická nemocnice Bohnice (dále jen „PNB“) jako povinný subjekt mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má PNB povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PNB má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny v interním předpise: „Všeobecný standard 06_Ochrana oznamovatelů (WHISTLEBLOWING)“.

Příslušná osoba PNB

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je určen:
Mgr. Jan Hudáč – vedoucí právního oddělení
e-mail: whistleblowing@bohnice.cz
Tel.: (+420) 284 016 413

Vnitřní oznamovací systém PNB

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení podle Zákona, a to prostřednictvím VOS PNB, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci…). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

PNB ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Co by mělo obsahovat oznámení?

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení.

Jak lze oznámení podat?

V případě písemného oznámení je doporučeno vyplnit formulář „Oznámení učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů“ (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti – viz část Co by mělo obsahovat oznámení?

 1. zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu whistleblowing@bohnice.cz.
 2. v listinné podobě (takto podané oznámení ideálně v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – pouze k rukám vedoucího právního oddělení – NEOTVÍRAT“) – zasláním poštou na adresu: vedoucí právního oddělení, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice.
 3. telefonicky na čísle 284 016 413;
 4. osobně po předchozí domluvě na právním oddělení.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou PNB; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou PNB bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);
 • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě PNB (podací razítko na obálce doručené poštou); u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou PNB.

Jak bude oznámení vyřizováno?

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou PNB; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou PNB bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);

Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete ZDE (klikněte).

Formulář ke stažení

Oznámení učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů