Transformace nemocnice

Domů / Transformace nemocnice

Reforma psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice se závazně hlásí ke Strategii reformy psychiatrické péče vyhlášené
Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013 a postupuje jak v plném souladu se všemi stanovenými cíli této strategie, tak i v plném souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020 – 2030.

Aktivity, které lze považovat za reformní, začala realizovala Psychiatrická nemocnice Bohnice
postupně již od roku 2000, v roce 2018 svoje zapojení do oficiálně vyhlášené reformy psychiatrie v ČR zintenzivnila a rozšířila.

Poskytování péče o pacienty v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením z roku 2009, dohled na naplňování lidských práv a intenzivní snižování užívání omezovacích opatření a deeskalačních technik u pacientů patří k základním pilířům zdravotně léčebné péče Psychiatrické nemocnice Bohnice a je zastřešováno samostatným oddělením Transformace a kvality řízení.

V souladu s rozvojem regionální péče v oblasti duševního zdraví v kraji Hlavní město Praha a ve
Středočeském kraji podporuje Psychiatrická nemocnice Bohnice navazování pacienta na rozvíjející se komunitní služby. Svým multidisciplinárním přístupem, orientovaným na individuální plánování za podpory case managera v souladu s principy recovery, umožňuje včasný samostatný kvalitní
život pacientů jako naplnění základního cíle probíhající reformy psychiatrické péče v ČR.

Základní reformní cíle PNB

Výkonný výbor pro řízení implementace strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR schválil Transformační plán Psychiatrické nemocnice Bohnice 11/2020 – 11/2020 a také Aktualizaci tohoto Transformačního plánu v roce 2021, dle kterého se nemocnice zavazuje:

 • restrukturalizovat lůžkový fond zvyšováním počtu lůžek akutní péče a snižováním počtu lůžek
  následné péče,
 • snižovat délku hospitalizačních pobytů a počet rehospitalizací,
 • humanizovat léčebné prostředí snižováním počtu lůžek na jednotlivých pokojích, revitalizovat a modernizovat léčebná i pololéčebná oddělení a neléčebné budovy v souladu s potřebami nemocnice,
 • rozvíjet léčebnou péči v oblasti adiktologie, v oblasti ochranných léčeb, v oblasti geriatrie, v oblasti
 • pedopsychiatrie a všeobecné psychiatrie,
 • rozvíjet ambulantní péči psychiatrickou, ambulantní péči psychologickou a ambulantní péči specializovanou v oblasti poruch příjmu potravy, v oblasti adiktologie, v oblasti ochranných léčeb, v oblasti geriatrie, v oblasti pedopsychiatrie a všeobecné psychiatrie,
 • rozvíjet provoz stávajících denních stacionářů a vybudovat a provozovat další denní stacionáře, rozvíjet provoz stávajících center duševního zdraví provozovaných ve spolupráci se sociálními službami,
 • rozvíjet provoz stávajícího Forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením,
 • rozvíjet krizovou intervenci jako typ péče o duševně nemocné prostřednictvím v rámci Centra krizové intervence a Linky důvěry,
 • rozšiřovat a prohlubovat působnost peer konzultantů a posilovat jejich roli v péči o pacienty na jednotlivých odděleních nemocnice,
 • rozšiřovat a prohlubovat multidisciplinární aktivity intenzivní spoluprací s komunitními službami s cílem vysoce individualizované péče o pacienta s kvalitními plány psychosociální rehabilitace, rozvíjet poskytování vysoce kvalitní, humanizované a individualizované zdravotně léčebné péče
 • v bezpečném a komfortním prostředí za použití nejmodernějších léčebných postupů a přístrojového vybavení a zdravotní techniky,
 • rozvíjet vysokou kvalitu řízení nemocnice v souladu s požadavky systému managementu kvality, rozšiřování nastavených standardů a akreditací,
 • zvyšovat a rozšiřovat odbornou kvalifikaci personálu nemocnice odborným vzděláváním,
 • rozšiřovat vlastní kapacity chráněného bydlení a podporovaného sociálního bydlení a tím zvyšovat kvalitu života pacientů nemocnice,
 • rozšiřovat nabídku rekvalifikačních kurzů pro pacienty, rozvíjet terapeutické dílny, chráněné dílny a resocializační aktivity.

Vlastní závazná strategie nemocnice tzv. Bohnická cesta kvality je tvořena čtyřmi základními strategickými vizemi, ve vztahu k pacientům, ve vztahu k zaměstnancům, ve vztahu ke zřizovateli a ve vztahu ke společnosti.

Strategie kvality je podporována zavedenými akreditačními standardy Státní akreditační komise a představuje předně udržení a zlepšování systému řízení kvality a bezpečí lůžkové péče se základní orientací na poskytování integrované péče v kontrolované kvalitě.

Bohnická cesta kvality přijatá nemocnicí v roce 2017 je konkretizovaná v jednotlivých plánech a iniciativách, které jsou integrální součástí veřejného závazku k naplnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče z roku 2013.

Realizované cíle PNB před rokem 2018

V rámci nemocnice byl v roce 2000 zahájen provoz prvního denního stacionáře, Denní stacionář při Centru krizové intervence (CKI) je zaměřený na klienty v těžkých životních situacích.
Provoz dalšího denního stacionáře byl zahájen v roce 2012, nyní má označení Rehabilitační psychoterapeutický program a funguje v rámci Centra krizové intervence, stacionář je zaměřený na prevenci onemocnění a podporu klientů při návratu do běžného života. První centrum duševního zdraví v ČR zahájilo v zastřešení Psychiatrickou nemocnicí Bohnice svoji činnost v roce 2015, Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 je od počátku nepilotním projektem a je provozováno ve spolupráci s Fokusem Praha.
Denní stacionář III. pro klienty s neurotickými, afektivními, posttraumatickými a osobnostními poruchami na oddělení 3 byl uveden do provozu v roce 2016.
Působnost prvních peer konzultantů v rámci ČR byla zahájena v nemocnici v roce 2016 a jejich počet se postupem času dále zvyšuje, v rámci nemocnice také působí peer konzultanti Spolku Dobré místo.
První lůžka akutní psychiatrické péče vznikla v Psychiatrické nemocnici Bohnice v roce 2017, do provozu bylo uvedeno 183 lůžek akutní psychiatrické péče.
Ambulance pro pacienty s poruchami příjmu potravy vznikla v roce 2017, na provozu se podílel jeden lékař specialista a tým se postupně rozšířil o tři nutriční terapeuty.

Realizované cíle PNB po roce 2018

Pilotní provoz dalšího Centra duševního zdraví pro Prahu 9 a pro Prahu 18 ve spolupráci s Fokusem Praha byl zahájen v roce 2018.
Do provozu byl uveden další Denní stacionář pro klienty s poruchami osobnosti na oddělení 26 v roce 2018, jeho zaměření je na hraniční poruchy osobnosti a výraznou emoční symptomatiku. V nově zrekonstruovaném oddělení 26 vznikla v roce 2018 nová psychiatrická ambulance, nová psychologická ambulance a také specializovaná ambulance AMETA zaměřená na metabolická onemocnění a léčbu závislostí na tabáku.
K výraznému snížení počtu lůžek následné psychiatrické péče o 75 lůžek došlo v roce 2020, počet lůžek akutní péče byl navýšen o 18, bylo uzavřeno celé oddělení následné psychiatrické péče se 48 zdravotně sociálními lůžky.
Do nepilotní fáze svého provozu vstoupilo Centrum duševního zdraví Praha 9 a 18 dne 1. 1. 2020. Vlastní sociální služba nemocnice s označením Odlehčovací služby nemocnice zahájila svoje aktivity dne 1. 5. 2020 s cílem snižovat četnost opakovaných hospitalizací.
Nově vybudované Centrum duševního zdraví Brandýsko pro oblast Brandýs nad Labem a Čelákovice ve spolupráci s Fokusem Praha zahájilo svůj pilotní provoz dne 1. 11. 2020. Výstavba nového oddělení zvýšené psychiatrické péče byla zahájena dne 16. 11. 2020, oddělení bude součást komplementu s budoucím oddělením urgentního příjmu.
V roce 2020 Psychiatrická nemocnice Bohnice smluvně zajistila spolupráci s 18 komunitními službami hl. m. Prahy, Prahy Východ a Prahy Západ na předávání pacientů nemocnice do jejich gesce s cílem dalšího zvyšování kvality života pacientů nemocnice.
V roce 2021 došlo k dalším výrazným změnám v kapacitě lůžkové péče, 41 lůžek následné psychiatrické péče bylo transformováno v 41 lůžek akutní psychiatrické péče, dále bylo zrušeno 38 lůžek následné péče.
Významná výstavba nového oddělení zvýšené psychiatrické péče byla ukončena 4. 12. 2021 a připravuje se na otevření provozu s padesáti akutními lůžky s naplněním všech současných standardů psychiatrické lůžkové péče v červnu/červenci 2022.
První multidisciplinární tým v ČR i v Psychiatrické nemocnici Bohnice za spolupráce s Green Doors zahájil pilotní provoz 1. 4. 2021. Jedná se o Forenzní Multidisciplinární tým a je zaměřený na podporu nemocných v nařízené ochranné léčbě.
Ve vnitřních předpisech nemocnice je od roku 2021 zaveden systém klíčových pracovníků, probíhá individuální plánování na základě osobního profilu pacienta společně se zástupci komunitních služeb.
Role pacientského ombudsmana jako institutu byla zavedena v roce 2021 v rámci právního oddělení nemocnice.

Realizované cíle PNB v roce 2022

Kapacita pedopsychiatrické péče nemocnice byla v souvislosti s potřebami regionu Hl. m. Prahy rozšířena o dalších 20 lůžek na aktuálních 64 provozovaných následných lůžek.
Centrum duševního zdraví Brandýsko vstoupilo 1. 5. 2022 do nepilotního fáze provozu.
V rámci širokého týmu peer konzultantů byla od 1. 5. 2022 zavedena zastřešující role peerkoordinátora.

Plánované cíle PNB v dalším období

Pokračovat ve snižování kapacity lůžek následné péče a navyšování kapacity lůžek akutní péče.
Otevřít další denní stacionáře, konkrétně pro pacienty s afektivními poruchami, pro pacienty s problematikou závislostí a pro dětské pacienty.
Pokračovat v rozvoji vlastních kapacit chráněného bydlení a podporovaného sociálního bydlení jako další formy podpory zvyšování kvality života pacientů.
Realizovat rekvalifikační kurzy pro pacienty se zaměřením na oblast sociálních služeb a na oblast údržby veřejné zeleně, parků či péče o zvířata a umožnit pacientům tak širší uplatnění na trhu práce.

Hlavní cíl reformy

Hlavním cílem reformy psychiatrické péče v ČR je celkové zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, což znamená nejen zmírňování příznaků jednotlivých duševních nemocí, ale také zvyšování samostatnosti jednotlivých pacientů, kvality jejich života a rozvíjení jejich schopností.

Zaměření reformy

Posílení prevence psychiatrických onemocnění a jejich včasné intervence.
Restruktualizace služeb a vybudování rovnoměrné sítě akutních lůžek psychiatrické péče.
Provázání zdravotních a sociálních služeb v oblasti psychiatrické péče.
Provázání psychiatrické péče se všeobecnými nemocnicemi.
Zavedení nového systému následné péče (Centra duševního zdraví a komunitní péče) v psychiatrii.
Zvýšení dostupnosti psychiatrické a psychologické péče v celé republice.
Zavedení multidisciplinárního přístupu v péči o psychiatrické pacienty.
Destigmatizace psychiatrických pacientů a dodržování lidských práv v psychiatrické péči.
Nastavení nového systému financování psychiatrické péče ze zdravotního pojištění.

Multidisciplinární přístup v psychiatrii znamená způsob práce, kde různé  profese a různé organizace partnersky spolupracují. Tyto profese a organizace spolu vzájemně efektivně komunikují a plánují tak, aby byl maximálně využit jejich společný potenciál znalostí, zkušeností a intervencí. Vše se děje ve prospěch člověka s duševním onemocněním  s cílem jeho maximální možné podpory při zařazování do běžného života.

Výchozím přístupem v péči o duševně nemocné se stává koncept Recovery,  tj. zotavení  ve smyslu uzdravení. 
Zakladatel hnutí Recovery Bill Anthony, PhD. definuje zotavení jako hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Pacient s duševním onemocněním tak vede způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, které jeho nemoc přináší. Celostní model tohoto přístupu je orientovaný na celkové zotavení a maximální integraci  s duševním onemocněním do běžného života. Velký důraz  v péči o psychiatrické pacienty je kladen na naplňování a posilování práv duševně nemocných.

Cílem multidisciplinárního přístupu je vždy  podpora individualizované péče  o pacienta s duševním onemocněním s nastavenou  naprostou důvěrou ve vztahu pacient – case manager / klíčový pracovník. Z tohoto důvodu má pacient určeného case-managera / klíčového pracovníka  řad zdravotnického personálu se kterým pracuje na svém individuálním plánu a svém plánu zotavení. Case manager koordinuje péči o pacienta intramurálně / v léčebném prostředí nemocnice / i extramurálně / spolupráce s komunitními službami/.   

Pacientům s duševním onemocněním Psychiatrická nemocnice Bohnice poskytuje bezpečný prostor , kde jsou chráněni, ale zároveň mají dostatek volnosti k vlastnímu rozhodování.  Dále je pacientům  poskytována adekvátní psychiatrická  pomoc,  léčbu zaměřená na úzdravu, což  umožňuje prožívání smysluplného a uspokojivého života s následnou integrací do plnohodnotného občanského života.

Spolupráce s komunitními službami

Psychiatrická nemocnice Bohnice spolupracuje s komunitními službami v Praze od doby jejich vzniku v roce 1990, od června 2019 systematicky navazuje nové pacienty na komunitní služby a také probíhá vzájemná reference o převzatých pacientech.

Aktuálně má nemocnice rozvinutý multidisciplinární přístup již na všech všeobecně psychiatrických odděleních a to jak akutní, tak i následné péče.

Pravidelné konzultace personálu oddělení s komunitními službami probíhají za aktivní podpory pracovníků Centra psychosociálních služeb a metodiků multidisciplinarity. Stěžejní jsou pak setkání case manažerů komunitních služeb a case managerů/klíčových pracovníků příslušného oddělení nemocnice přímo s pacientem.

Centrum duševního zdraví Brandýsko – CDZ Brandýsko
Centrum duševního zdraví Podskalí – CDZ Podskalí (Praha 1, 2, Vinohrady, Vršovice)
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 3
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 4
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 5
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 – CDZ-6
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 7 a Chráněné bydlení
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 – CDZ Praha 8
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 – CDZ Praha 9
Centrum duševního zdraví pro Prahu 10 – CDZ Eset Praha 10
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 11
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 12, 16
Fokus Praha z.ú – Komunitní pro Prahu 13, 17
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 14, 19, 20
Komunitní tým Eset – pro Prahu 21, 22
Fokus Praha z.ú – Dolní Povltaví
Náruč, z.s. – Praha západ
Terapeutické centrum Modré dveře – služba sociální rehabilitace
KALEIDOSKOP – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.
BAOBAB z.s. – centrum sociálně rehabilitačních služeb
Green Doors z. ú.

Časový rozvrh spolupráce

Časový rozvrh ilustruje aktuálně nastavenou přímou spolupráci mezi komunitními službami a case managery/klíčovými pracovníky Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Společné konzultace probíhající na primariátech oddělení následné péče slouží zejména k předávání nových klientů komunitním službám a pro referování o probíhající spolupráci do týmu oddělení nemocnice.

Oddělení 20 – pondělí 13:00 hod.
Oddělení 12 – pondělí 13:40 hod.
Oddělení 13 – pondělí 14:20 hod.

 1. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 9,18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14, 19,20,
  Bona – KOT pro Prahu 12, 16, KOT Dolní Povltaví, KOT Modré Dveře
 2. pondělí v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10 (Vinohrady, Vršovice), CDZ Brandýsko, KOT Baobab
 3. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17, 13, KOT pro Prahu 5, KOT pro Prahu 3,7
  KOT pro Prahu 11
 4. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část), 15 (část), KOT ESET pro Prahu 21, 22

Oddělení 14 – středa 13:00 hod.
Oddělení 33 – středa 13:40 hod.
Oddělení 15(27PŘ.) – středa 14:20 hod.

 1. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 9, 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14, 19,20,
  Bona – KOT pro Prahu 12, 16
 2. středa v měsíci: KOT Dolní Povltaví, CDZ Brandýsko, KOT Baobab, KOT Modré Dveře
 3. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17,13, KOT pro Prahu 5, KOT pro Prahu 3,7, KOT pro Prahu 11
 4. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10 (Vinohrady, Vršovice) KOT ESET pro Prahu 21,22, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část), 15 (část)