# Transformace nemocnice

Domů / Transformace nemocnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice se závazně hlásí k naplňování cílů Strategie reformy psychiatrické péče vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. V rámci probíhajících reformních aktivit Psychiatrická nemocnice Bohnice postupuje v plném souladu se Strategií reformy péče o duševní zdraví i v plném souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020 – 2030.

Tzv. Bohnická cesta kvality je vlastní závaznou strategií nemocnice z roku 2017, která je konkretizovaná v jednotlivých plánech a iniciativách a je podporována zavedenými akreditačními standardy SAK. Představuje hlavně udržení a zlepšování systému řízení kvality a bezpečí lůžkové péče se základní orientací na poskytování integrované péče v kontrolované kvalitě.

V souladu s rozvojem regionální péče v oblasti duševního zdraví Psychiatrická nemocnice Bohnice podporuje navazování pacienta na rozvíjející se komunitní služby. Svým multidisciplinárním přístupem, orientovaným na individuální plánování za podpory case managera v souladu s principy recovery, umožňuje včasný samostatný kvalitní život pacientů.

Poskytování péče o pacienty v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, dohled na naplňování lidských práv a intenzivní snižování užívání omezovacích opatření a deeskalačních technik u pacientů patří k základním pilířům zdravotní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Výkonný výbor pro řízení implementace strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR schválil Transformační plán Psychiatrické nemocnice Bohnice 11/2020 dle kterého se reformní aktivity nemocnice závazně řídí.

V souladu s Doporučením Výkonného výboru k plnění Transformačního plánu 11/2018 – 11/2020 se Psychiatrická nemocnice Bohnice zavazuje:

 • pokračovat v restrukturalizaci lůžkového fondu  zvyšováním počtu lůžek akutní péče, v humanizaci léčebného prostředí snižováním počtu lůžek na jednotlivých pokojích,
 • vybudovat a provozovat  nové oddělení Urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče jako uceleného komplexu  o celkové kapacitě 50 lůžek pro spádovou oblast hl. m. Prahy,  
 • pokračovat v revitalizaci  léčebných i pololéčebných oddělení a také neléčebných budov,   
 • rozvíjet léčebnou péči v oblasti závislostí, v oblasti ochranných léčeb, v oblasti geriatrie, v oblasti pedopsychiatrie i všeobecné psychiatrie,
 • rozvíjet ambulantní péči psychiatrickou, ambulatní péče  psychologickou a provoz  specializované ambulance AMETA pro metabolická onemocnění a léčbu závislostí na tabáku,
 • podporovat vznik a následně provoz  Konziliárního týmu pro poruchy příjmu potravy,
 • rozvíjet provoz stávajících denních stacionářů,  vybudovat a provozovat další denní stacionáře,
 • rozvíjet provoz ve vybudovaných centrech duševního zdraví: CDZ pro Prahu 8, CDZ pro Prahu 9 a 18, CDZ Brandýsko,
 • rozvíjet provoz Forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením, podporovat vznik  a provoz Gerontopsychiatrického multidisciplinárního týmu pro pacienty seniorského věku,
 • rozvíjet vlastní nabídku  vzdělávacích kurzů a  rekvalifikačních kurzů pro pacienty, rozšiřovat kapacity chráněného bydlení, podporovaného sociálního bydlení a tréninkových bytů,   
 • rozšiřovat  a posilovat podpůrnou roli peer konzultantů v péči o pacienty na jednotlivých  odděleních nemocnice,
 • rozvíjet multidisciplinární práci s pacienty založenou na spolupráci s komunitními službami.

Hlavní cíl reformy

Hlavním cílem reformy psychiatrické péče v ČR je celkové zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, což znamená nejen zmírňování příznaků jednotlivých duševních nemocí, ale také zvyšování samostatnosti jednotlivých pacientů, kvality jejich života a rozvíjení jejich schopností.

Zaměření reformy

Posílení prevence psychiatrických onemocnění a jejich včasné intervence.
Restruktualizace služeb a vybudování rovnoměrné sítě akutních lůžek psychiatrické péče.
Provázání zdravotních a sociálních služeb v oblasti psychiatrické péče.
Provázání psychiatrické péče se všeobecnými nemocnicemi.
Zavedení nového systému následné péče (Centra duševního zdraví a komunitní péče) v psychiatrii.
Zvýšení dostupnosti psychiatrické a psychologické péče v celé republice.
Zavedení multidisciplinárního přístupu v péči o psychiatrické pacienty.
Destigmatizace psychiatrických pacientů a dodržování lidských práv v psychiatrické péči.
Nastavení nového systému financování psychiatrické péče ze zdravotního pojištění.

Multidisciplinární přístup v psychiatrii znamená způsob práce, kde různé  profese a různé organizace partnersky spolupracují. Tyto profese a organizace spolu vzájemně efektivně komunikují a plánují tak, aby byl maximálně využit jejich společný potenciál znalostí, zkušeností a intervencí. Vše se děje ve prospěch člověka s duševním onemocněním  s cílem jeho maximální možné podpory při zařazování do běžného života.

Výchozím přístupem v péči o duševně nemocné se stává koncept Recovery,  tj. zotavení  ve smyslu uzdravení. 
Zakladatel hnutí Recovery Bill Anthony, PhD. definuje zotavení jako hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Pacient s duševním onemocněním tak vede způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, které jeho nemoc přináší. Celostní model tohoto přístupu je orientovaný na celkové zotavení a maximální integraci  s duševním onemocněním do běžného života. Velký důraz  v péči o psychiatrické pacienty je kladen na naplňování a posilování práv duševně nemocných.

Cílem multidisciplinárního přístupu je vždy  podpora individualizované péče  o pacienta s duševním onemocněním s nastavenou  naprostou důvěrou ve vztahu pacient – case manager / klíčový pracovník. Z tohoto důvodu má pacient určeného case-managera / klíčového pracovníka  řad zdravotnického personálu se kterým pracuje na svém individuálním plánu a svém plánu zotavení. Case manager koordinuje péči o pacienta intramurálně / v léčebném prostředí nemocnice / i extramurálně / spolupráce s komunitními službami/.   

Pacientům s duševním onemocněním Psychiatrická nemocnice Bohnice poskytuje bezpečný prostor , kde jsou chráněni, ale zároveň mají dostatek volnosti k vlastnímu rozhodování.  Dále je pacientům  poskytována adekvátní psychiatrická  pomoc,  léčbu zaměřená na úzdravu, což  umožňuje prožívání smysluplného a uspokojivého života s následnou integrací do plnohodnotného občanského života.

Spolupráce s komunitními službami

Psychiatrická nemocnice Bohnice spolupracuje s komunitními službami v Praze od doby jejich vzniku v roce 1990, od června 2019 systematicky navazuje nové pacienty na komunitní služby a také probíhá vzájemná reference o převzatých pacientech.

Aktuálně má nemocnice rozvinutý multidisciplinární přístup již na všech všeobecně psychiatrických odděleních a to jak akutní, tak i následné péče.

Pravidelné konzultace personálu oddělení s komunitními službami probíhají za aktivní podpory pracovníků Centra psychosociálních služeb a metodiků multidisciplinarity. Stěžejní jsou pak setkání case manažerů komunitních služeb a case managerů/klíčových pracovníků příslušného oddělení nemocnice přímo s pacientem.

Centrum duševního zdraví Brandýsko – CDZ Brandýsko
Centrum duševního zdraví Podskalí – CDZ Podskalí (Praha 1, 2, Vinohrady, Vršovice)
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 3
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 4
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 5
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 – CDZ-6
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 7 a Chráněné bydlení
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 – CDZ Praha 8
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 – CDZ Praha 9
Centrum duševního zdraví pro Prahu 10 – CDZ Eset Praha 10
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 11
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 12, 16
Fokus Praha z.ú – Komunitní pro Prahu 13, 17
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 14, 19, 20
Komunitní tým Eset – pro Prahu 21, 22
Fokus Praha z.ú – Dolní Povltaví
Náruč, z.s. – Praha západ
Terapeutické centrum Modré dveře – služba sociální rehabilitace
KALEIDOSKOP – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.
BAOBAB z.s. – centrum sociálně rehabilitačních služeb
Green Doors z. ú.

Časový rozvrh spolupráce

Časový rozvrh ilustruje aktuálně nastavenou přímou spolupráci mezi komunitními službami a case managery/klíčovými pracovníky Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Společné konzultace probíhající na primariátech oddělení následné péče slouží zejména k předávání nových klientů komunitním službám a pro referování o probíhající spolupráci do týmu oddělení nemocnice.

Oddělení 20 – pondělí 13:00
Oddělení 12 – pondělí 13:40
Oddělení 13 – pondělí 14:20

 1. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14+19+20, Bona – KOT pro Prahu 12,16, KOT Dolní Povltaví
 2. pondělí v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10, (Vinohrady, Vršovice), CDZ Bran-dýsko + Green Doors
 3. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 6 + KOT pro Prahu 17 +13, KOT pro Prahu 5, KOT pro Prahu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část), KOT ESET pro Prahu 21+22

Oddělení 14 – středa 13:00
Oddělení 15 – středa 13:40
Oddělení 33 – středa 14:20

 1. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14+19+20,
  Bona – KOT pro Prahu 12,16
 2. středa v měsíci: KOT Dolní Povltaví, CDZ Brandýsko + Green Doors
 3. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17 +13 KOT pro Prahu 5, KOT pro Pra-hu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10 (Vinohrady, Vršo-vice), KOT ESET pro Prahu 21+22, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část),

Oddělení 30 – čtvrtek 13:00
Oddělení 23 – čtvrtek 13:40

 1. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14, Bona – KOT pro Prahu 12,16
 2. čtvrtek v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10, (Vinohrady, Vršovice), CDZ Bran-dýsko + Green Doors
 3. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17 +13, KOT Karlín pro Prahu 5,
  KOT pro Prahu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část), KOT ESET pro Prahu 21+22, KOT Dolní Povltaví