# Transformace nemocnice

 1. /
 2. Transformace nemocnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice se závazně hlásí k naplňování cílů Strategie reformy psychiatrické péče vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013.

V rámci probíhajících reformních aktivit Psychiatrická nemocnice Bohnice postupuje v plném souladu jak se Strategií reformy péče o duševní zdraví, tak v plném souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020 – 2030.

Tzv. Bohnická cesta kvality je závaznou strategií nemocnice z roku 2017, která je konkretizovaná v jednotlivých plánech a iniciativách. Představuje hlavně udržení a zlepšování systému řízení kvality a bezpečí lůžkové péče se základní orientací na poskytování integrované péče v kontrolované kvalitě a je podporována zavedenými akreditačními standardy SAK.

V letech 2017, 2018 a 2021 v Psychiatrické nemocnici Bohnice proběhlo hodnocení kvality a lidských práv podle nástroje WHO QualityRights Toolkit a byla zavedena opatření zaměřená na odstraňování zjištění z hodnocení, která jsou průběžně plněna.

Výkonný výbor pro řízení implementace strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR schválil Transformační plán Psychiatrické nemocnice Bohnice 11/2020, jehož reformní cíle do roku 2030 zde uvádíme a vydal k němu Doporučení Výkonného výboru k plnění TP 11/2018 – 11/2020, dle kterého se reformní aktivity nemocnice závazně řídí.

 • Pokračovat v restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice, dále snižovat počet lůžek následné péče a zvyšovat počet lůžek akutní péče v souladu s aktuálními potřebami regionu. 
 • Humanizovat léčebné prostředí snižováním počtu lůžek nad sedm lůžek na pokojích jednotlivých oddělení.
 • Pokračovat v revitalizaci  léčebných  i pololéčebných oddělení a také neléčebných budov  v souladu s potřebami nemocnice a v souvislosti s finančními možnostmi nemocnice.   
 • Vybudovat a provozovat  nové oddělení Urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče jako uceleného komplexu  o celkové kapacitě 50 lůžek pro spádovou oblast hl. m. Prahy.  
 • Rozvíjet poskytování léčebné péče v oblasti závislostí, v oblasti ochranných léčeb, v oblasti geriatrie, v oblasti pedopsychiatrie i všeobecné psychiatrie. 
 • Pokračovat v provozu ambulantní péče psychiatrické,  ambulatní péče  psychologické, dále  provozovat ambulanci AMETA pro metabolická onemocnění a léčbu závislostí na tabáku.
 • Rozvíjet provoz stávajících denních stacionářů,  vybudovat a provozovat Denní stacionář s problematikou závislostí, Denní  stacionář pro afektivní poruchy, Denní stacionář pro duální diagnózy, Denní stacionář pro bipolární afektivní poruchy a Denní pedopsychiatrický stacionář. 
 • Podporovat rozvoj Forenzního multidisciplinárního týmu pro pacienty s nařízeným ochranným léčením,  podporovat vznik  Gerontopsychiatrického multidisciplinárního týmu pro pacienty seniorského věku. 
 • Vybudovat a provozovat Konziliární tým paliativní péče a Konziliární tým pro poruchy příjmu potravy v rámci nemocnice.  
 • Rozvíjet provoz stávajících center duševního zdraví, Centra duševního zdraví pro Prahu 8, Centra duševního zdraví pro Prahu 9 a 18, Centra duševního zdraví Brandýsko. Vybudovat a rozvíjet provoz Centra duševního zdraví pro Prahu 7.
 • Rozšiřovat kapacity chráněného bydlení, podporovaného sociálního bydlení a také rozšiřovat kapacity tréninkových bytů.   
 • Rozvíjet vlastní nabídku  vzdělávacích kurzů a  rekvalifikačních kurzů pro pacienty a tím rozšiřovat možnosti  uplatnění pacientů nemocnice na trhu práce.
 • Rozšiřovat a  posilovat podpůrnou roli peer konzultantů v péči o pacienty na jednotlivých  odděleních.
 • Systematicky vzdělávat personál nemocnice v oblasti kvality péče, v oblasti naplňování lidských práv a v oblasti nového systému péče o duševní zdraví.

V souladu s rozvojem regionální péče v oblasti duševního zdraví Psychiatrická nemocnice Bohnice podporuje navazování pacienta na rozvíjející se komunitní služby a svým multidisciplinárním přístupem, orientovaným na individuální plánování za podpory case managera v souladu s principy recovery, umožňuje včasný samostatný kvalitní život pacientů.

Poskytování péče o pacienty v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, dohled na naplňování lidských práv a intenzivní snižování užívání omezovacích opatření a deeskalačních technik u pacientů patří k základním cílům Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Hlavní cíl reformy
Zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním – kromě zmírnění příznaků duševní nemoci se péče více zaměří i na zvýšení samostatnosti, kvality života a rozvíjení schopností pacienta.
K tomu je nutné restrukturalizovat služby, zlepšit dostupnost a provázanost zdravotních a sociálních služeb.

Zaměření reformy
Posílení prevence a časné intervence psychiatrických onemocnění.
Vybudování rovnoměrné sítě akutních lůžek, provázání péče se všeobecnými nemocnicemi.
Nový systém následné péče (Centra duševního zdraví a komunitní péče).
Zvýšení dostupnosti psychiatrické a psychologické péče v celé republice.
Zavedení multidisciplinárního přístupu k péči.
Destigmatizace lidí s duševním onemocněním a dodržování lidských práv v psychiatrické péči.
Nastavení nového systému financování psychiatrické péče ze zdravotního pojištěn.

Multidisciplinární přístup v psychiatrii znamená způsob práce, kde různé  profese a různé organizace partnersky spolupracují. Tyto profese a organizace spolu vzájemně efektivně komunikují a plánují tak, aby byl maximálně využit jejich společný potenciál znalostí, zkušeností a intervencí.

Vše se děje ve prospěch člověka s duševním onemocněním  s cílem jeho maximální možné podpory při zařazování do běžného života.

Výchozím přístupem v péči o duševně nemocné se stává koncept Recovery,  tj. zotavení  ve smyslu uzdravení. 

Zakladatel hnutí Recovery Bill Anthony, PhD. definuje zotavení jako hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Pacient s duševním onemocněním tak vede způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, které jeho nemoc přináší. Celostní model tohoto přístupu je orientovaný na celkové zotavení a maximální integraci  s duševním onemocněním do běžného života.

Velký důraz  v péči o psychiatrické pacienty je kladen na naplňování a posilování práv duševně nemocných.

Dochází k rozvoji sítě komunitní služeb služeb a a k celkovému  zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Cílem multidisciplinárního přístupu je vždy  podpora individualizované péče  o pacienta s duševním onemocněním s nastavenou  naprostou důvěrou ve vztahu pacient – case manager / klíčový pracovník. Z tohoto důvodu má pacient určeného case-managera / klíčového pracovníka  řad zdravotnického personálu se kterým pracuje na svém individuálním plánu a svém plánu zotavení. Case manager koordinuje péči o pacienta intramurálně / v léčebném prostředí nemocnice / i extramurálně / spolupráce s komunitními službami/.   

Pacientům s duševním onemocněním Psychiatrická nemocnice Bohnice poskytuje bezpečný prostor , kde jsou chráněni, ale zároveň mají dostatek volnosti k vlastnímu rozhodování.  Dále je pacientům  poskytována adekvátní psychiatrická  pomoc,  léčbu zaměřená na úzdravu, což  umožňuje prožívání smysluplného a uspokojivého života s následnou integrací do plnohodnotného občanského života.

Psychiatrická nemocnice Bohnice spolupracuje s komunitními službami v Praze od doby jejich vzniku v roce 1990, od června 2019 systematicky navazuje nové pacienty na komunitní služby a také probíhá vzájemná reference o převzatých pacientech.

Aktuálně má nemocnice rozvinutý multidisciplinární přístup již na všech všeobecně psychiatrických odděleních a to jak akutní, tak i následné péče.

Pravidelné konzultace personálu oddělení s komunitními službami probíhají za aktivní podpory pracovníků Centra psychosociálních služeb a metodiků multidisciplinarity. Stěžejní jsou pak setkání case manažerů komunitních služeb a case managerů/klíčových pracovníků příslušného oddělení nemocnice přímo s pacientem.

Centrum duševního zdraví Brandýsko – CDZ Brandýsko
Centrum duševního zdraví Podskalí – CDZ Podskalí (Praha 1, 2, Vinohrady, Vršovice)
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 3
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 4
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 5
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 – CDZ-6
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 7 a Chráněné bydlení
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 – CDZ Praha 8
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 – CDZ Praha 9
Centrum duševního zdraví pro Prahu 10 – CDZ Eset Praha 10
Fokus Praha z.ú – Komunitní tým pro Prahu 11
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 12, 16
Fokus Praha z.ú – Komunitní pro Prahu 13, 17
Bona, o.p.s. – Terénní tým pro Prahu 14, 19, 20
Komunitní tým Eset – pro Prahu 21, 22
Fokus Praha z.ú – Dolní Povltaví
Náruč, z.s. – Praha západ
Terapeutické centrum Modré dveře – služba sociální rehabilitace
KALEIDOSKOP – centrum terapie a vzdělávání, z.ú.
BAOBAB z.s. – centrum sociálně rehabilitačních služeb
Green Doors z. ú.

Časový rozvrh ilustruje aktuálně nastavenou přímou spolupráci mezi komunitními službami a case managery/klíčovými pracovníky Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Společné konzultace probíhající na primariátech oddělení následné péče slouží zejména k předávání nových klientů komunitním službám a pro referování o probíhající spolupráci do týmu oddělení nemocnice.

Oddělení 20 – pondělí 13:00
Oddělení 12 – pondělí 13:40
Oddělení 13 – pondělí 14:20

 1. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14+19+20, Bona – KOT pro Prahu 12,16, KOT Dolní Povltaví
 2. pondělí v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10, (Vinohrady, Vršovice), CDZ Bran-dýsko + Green Doors
 3. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 6 + KOT pro Prahu 17 +13, KOT pro Prahu 5, KOT pro Prahu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. pondělí v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část), KOT ESET pro Prahu 21+22

Oddělení 14 – středa 13:00
Oddělení 15 – středa 13:40
Oddělení 33 – středa 14:20

 1. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14+19+20,
  Bona – KOT pro Prahu 12,16
 2. středa v měsíci: KOT Dolní Povltaví, CDZ Brandýsko + Green Doors
 3. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17 +13 KOT pro Prahu 5, KOT pro Pra-hu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10 (Vinohrady, Vršo-vice), KOT ESET pro Prahu 21+22, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část),

Oddělení 30 – čtvrtek 13:00
Oddělení 23 – čtvrtek 13:40

 1. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14, Bona – KOT pro Prahu 12,16
 2. čtvrtek v měsíci: CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10, (Vinohrady, Vršovice), CDZ Bran-dýsko + Green Doors
 3. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17 +13, KOT Karlín pro Prahu 5,
  KOT pro Prahu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11
 4. čtvrtek v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část), KOT ESET pro Prahu 21+22, KOT Dolní Povltaví

Vaše podněty zasílejte na: