Vnitřní řád nemocnice

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Vnitřní řád nemocnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice poskytuje zdravotní péči ve čtyřech základních oblastech (psychiatrie pro dospělé, dětská psychiatrie, psychiatrie pro seniory, léčba závislostí) pro různé skupiny pacientů. Základní pravidla soužití pacientů, zdravotníků a všech dalších lidí v areálu nemocnice shrnuje Vnitřní řád Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Přijetí na oddělení

O tom, na kterém ze třiceti oddělení se bude pacient léčit, rozhodují přijímající lékaři na základě posouzení jeho aktuálního psychického stavu. Podrobné psychiatrické vyšetření musí následovat do 24 hodin už na příslušném oddělení.
Bezprostředně po příchodu na oddělení se nového pacienta ujme ošetřovatelský personál. Zdravotní sestra zkontroluje jeho zdravotní stav a po zajištění hygieny (vykoupání) může v případě potřeby nemocnému zapůjčit oblečení (např. pyžamo, župan), které je nutno po skončení léčení vrátit nepoškozené.


Zahájení a průběh léčby

Každý nemocný má právo na to, aby byl seznámen se svým zdravotním stavem a plánem diagnostických a léčebných úkonů. Tento plán léčby je sestavován již při přijetí a podléhá průběžnému přehodnocování. Každý nemocný má právo se k tomuto plánu vyjádřit a zároveň nese spoluodpovědnost na jeho sestavení a dodržování.
Léčebnou péči na oddělení zajišťuje kolektiv zdravotnických pracovníků v čele s primářem, který určuje a řídí léčebný postup vedený ošetřujícím lékařem, psychologem, terapeutem a dalšími členy léčebného týmu. Ošetřovatelský tým je veden vrchní a staniční sestrou, bezprostřední péči zajišťuje všeobecná sestra.
Důležitou součástí léčebného programu je též lékařem ordinovaná a ostatními zdravotnickými pracovníky řízená pracovní terapie a kinezioterapie. O zařazení pacientů do jednotlivých rehabilitačních aktivit rozhoduje ošetřující lékař.
Zvláštní součástí léčby je skupinová terapie, jejíž pravidla jsou vysvětlena nemocným na odděleních, kde se provádí. Součástí komplexní péče je též pestrá škála kulturních a společenských akcí, které probíhají v areálu nemocnice a kterých se mohou nemocní účastnit.
V době vizit a jiných léčebných aktivit je povinen každý nemocný zdržovat se na oddělení na místě určeném zdravotním personálem, pokud není z léčebných nebo diagnostických důvodů mimo oddělení.
Při vizitě se terapeutický tým přesvědčuje o zdravotním stavu pacientů, o účinnosti léčby, a proto je vizita vhodnou příležitostí k tomu, aby se nemocný(á) svěřil(a) se všemi svými potížemi a těžkostmi.


Podávání léků

Léky předepisuje ošetřující lékař a v určenou dobu je nemocnému podává všeobecná sestra.
Pacient je povinen užít léky v její přítomnosti. Sestra nemá dovoleno nechat je nemocnému k volnému užití a je oprávněna přesvědčit se, zda léky byly skutečně užity. S dotazy ohledně léků se mohou pacienti obracet pouze na lékaře.
Léky a potravní doplňky, které nemocný v minulosti užíval (a má je s sebou), se odevzdávají při nástupu do nemocnice. Z úschovy se pacientům vracejí až při propuštění.
Pokud tak určí lékař, může nemocný některé léky a potravní doplňky nadále samostatně užívat i během hospitalizace.


Poskytování informací o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu podává pacientovi výhradně ošetřující lékař nebo primář oddělení. Se souhlasem pacienta informuje ošetřující lékař nebo primář také rodinné příslušníky a blízké (ale pouze určené osoby). Jiným členům zdravotnického personálu je zakázáno podávat jakékoliv informace o léčených osobách a jejich zdravotním stavu! Telefonické dotazy na zdravotní stav pacientů není možné zodpovídat pro nebezpečí zneužití informací.


Návštěvy, vycházky, propustky

Většina terapeutických aktivit probíhá v dopoledních hodinách. Nejvhodnější čas pro návštěvy je mezi čtrnáctou a osmnáctou hodinou.
Návštěvy jsou povoleny denně, návštěvám jsou vyhrazeny návštěvní místnosti na jednotlivých odděleních nebo park léčebny. Vstup do pokoje pacientů k návštěvě pacienta u lůžka povoluje z vážných zdravotních důvodů ošetřující lékař.
Příbuzní smějí pacientům donést nekazící se potraviny v množství nepřesahující zásoby na jeden až dva dny. Všechny potraviny mohou být pacientům předávány pouze prostřednictvím ošetřovatelského personálu, druh potravin určí ošetřující lékař. Ponechávat zbytky potravin nebo potraviny podléhající zkáze v nočním stolku i kdekoliv jinde není dovoleno. Donášet jakékoliv alkoholické nápoje nemocným do nemocnice je přísně zakázáno.
Pokud mají pacienti ošetřujícím lékařem povolen pohyb mimo prostor budovy (vycházky), musí dodržovat dobu vycházkám vyhrazenou a zapsanou ve vycházkové kartě. Vycházky mimo areál nemocnice povoluje ošetřující či vedoucí lékař (nebo primář) oddělení.
V odůvodněných případech může ošetřující lékař navrhnout primáři povolení terapeutické propustky, a to i v době hospitalizace a pracovní neschopnosti nemocného. Délka trvání propustky je maximálně 44 hodin a uděluje se obvykle se souhlasem příbuzných. Propustka se neuděluje 3 dny před ukončením hospitalizace. Po dobu této propustky jsou pacienti povinni užívat předepsané léky dle rozpisu stanoveného lékařem a neporušovat dietní zásady, především se vyvarovat požívání alkoholu a jiných omamných látek. V době terapeutické propustky by neměli nemocní řídit motorová vozidla.


Kouření, noční klid, stížnosti

Kouření je nemocným dovoleno pouze na místech k tomu vyhrazených. Nedopalky je nutno odkládat vždy do popelníků. Z důvodů bezpečnosti není vždy dovoleno, aby pacienti měli u sebe trvale zápalky a zapalovače. V případě potřeby je na uzavřených odděleních zapůjčí zdravotní personál. Požívání návykových látek, včetně alkoholu, není povoleno a bude považováno za porušení léčebného režimu.
Povinnost dodržovat noční klid začíná ve 22:00 hodin. Zapínat rozhlasové a televizní přijímače po této době je možno jen se svolením lékaře, případně ošetřovatelského personálu. V době nočního klidu je možno používat pouze noční světlo. Světlo v pokoji může v této době rozsvěcet jen zdravotní personál z nutných léčebných důvodů.
Každý nemocný je oprávněn podat stížnost týkající se jeho nespokojenosti s poskytnutými zdravotnickými službami nebo se zdravotnickým personálem. Stížnost může podat ústní nebo písemnou formou a to postupně ošetřujícímu lékaři, primáři příslušného oddělení, náměstkovi LP a řediteli PN Bohnice. Stížnost může být podána též ošetřovatelskému personálu, postupně všeobecné sestře, staniční, vrchní a hlavní sestře. Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření předmětu podání. Na písemnou nebo ústně podanou stížnost obdrží pacient odpověď do 30ti kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti.