Obecně právní podmínky pro vzdělávání v PNB

Domů / PRO ODBORNÍKY / Vzdělávání odborníků / Obecně právní podmínky pro vzdělávání v PNB

1 – Povinnosti účastníka vzdělávacího programu

Stážista je povinen:

 1. Podat žádost o vzdělávání nejméně 1 měsíc před plánovaným nástupem.
 2. Nejpozději v den nástupu předložit podepsanou dohodu o vykonání vzdělávání s vysílajícím zařízením a doklad o zaplacení vzdělávání zaměstnanci odpovědnému za vzdělávání v PNB. Pokud tyto doklady nepředloží, nemůže vzdělávání vykonat.
 3. Přihlásit se v den nástupu u garanta vzdělávání, který mu určí program vzdělávání, seznámí ho se základními povinnostmi a právy a určí vedoucího stáže, ke kterému byl přidělen; v nepřítomnosti garanta vzdělávání se přihlásí u jím pověřeného pracovníka.
 4. Řídit se podle pokynů vedoucího stáže.

2 – Pracovní podmínky

Pracovní podmínky se řídí zákoníkem práce a interními předpisy nemocnice.

3 – Ochrana zdravotnické dokumentace pacientů

 1. Veškeré informace týkající se zdravotního stavu pacientů, které v průběhu vzdělávání stážista získá, patří mezi citlivé osobní údaje chráněné zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Garant nebo vedoucí stáže poučí stážistu o způsobu ochrany těchto údajů.
 2. Stážisté jsou v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, oprávněni nahlížet do zdravotnické dokumentace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro získání jejich způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
 3. Stážisté jsou povinni o skutečnostech, o nichž se ze zdravotnické dokumentace dozvěděli, zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení stáže.

4 – Osobní ochranné pracovní prostředky účastníka vzdělávacího programu

 1. Vysílající zařízení zajistí, aby stážisté byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, a to zejména oděvem a bezpečnostní obuví. V případě, že vzdělávání si zabezpečuje stážista sám, musí si tyto pomůcky opatřit sám.
 2. Vysílající zařízení zajistí u vyslaných stážistů účinné očkování proti hepatitidě typu B a odpovídá za pravidelné lékařské prohlídky. V případě, že vzdělávání si zabezpečuje stážista sám, zajistí si očkování a pravidelné lékařské prohlídky sám.
 3. Pokud z důvodu vzdělávání bude nutné využít jiných ochranných pracovních prostředků, PN Bohnice je podle druhu práce zajistí bezplatně pro využití stážistovi.
 4. PN Bohnice zajistí odpovídající hygienické podmínky pro výkon vzdělávání, a to zejména vhodné prostory pro převlékání stážistů a dobu přestávek.

5 – Strava, ubytování a jiné náklady účastníka vzdělávání

 1. PN Bohnice nemá povinnosti při ubytování stážisty a při zajištění jeho stravy.
 2. Vysílající zařízení a stážista jsou odpovědni za způsobenou škodu na majetku PN Bohnice.

6 – Práva a povinnosti pověřených pracovníků PN Bohnice

 1. Vedoucí stáže seznámí stážistu s vnitřními předpisy PN Bohnice a zároveň dbá na jejich dodržování.
 2. Vedoucí stáže přiděluje stážistovi konkrétní úkoly a následně vykonává nad nimi odborný dohled.

7 – Přerušení anebo předčasné ukončení vzdělávacího programu

 1. PN Bohnice je oprávněna ukončit výkon vzdělávání, pokud stážista bude postupovat i přes upozornění v rozporu s právními předpisy a vnitřními přepisy PN Bohnice.
 2. Taktéž je PN Bohnice oprávněna ukončit vzdělávání, pokud stážista bude opakovaně jednat v rozporu s pokyny pracovníka pověřeného odborným vedením jeho vzdělávání, byl – li na své chování již upozorněn.
 3. V případě ukončení vzdělávání dle bodu 1. a 2. PN Bohnice neprodleně písemně sdělí tuto informaci vysílajícímu zařízení.
 4. PN Bohnice na základě oznámení vysílajícího zařízení umožní stážistovi pracovní anebo jiné volno, bude-li to vyžadovat osobní situace stážisty. V případě, že si vzdělávání zabezpečuje stážista sám, PN Bohnice umožní volno na základě vzájemné dohody s ním.

8 – Ukončení vzdělávání

 1. V den ukončení vzdělávání je stážista povinen ohlásit vedoucímu stáže a garantovi ukončení stáže, vrátit zapůjčené pomůcky, případně další věci, které mu v průběhu vzdělávání byly zapůjčeny.
 2. V případě požadavku stážista od garanta obdrží dokument o vykonání stáže se závěrečným hodnocením. Dokument se vydává za příslušnou oblast vzdělávání.