# Ochrana osobních údajů (GDPR)

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Ochrana osobních údajů (GDPR)

Sdělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Tímto sdělením bychom Vás rádi stručně seznámili se způsobem shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší nemocnice a informovali Vás o Vašich právech v této oblasti.

Správcem osobních údajů je:
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 Praha 8, Česká republika, IČ 00064220
Tel.: +420 284 016 111
Web: www.bohnice.cz
E-mail: podatelna@bohnice.cz
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Krautvor
e-mail: poverenec@bohnice.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme:

  • identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo;
  • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, kontaktní údaje příbuzných osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem,
  • údaje související s výkonem práce a související s odměňováním včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
  • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, anamnéza), poskytované zdravotní péči (laboratorní vyšetření, zdravotnická dokumentace);
  • v rámci kamerového systému je zpracovávána fyzická podoba osob.

Účely a právní základ zpracování:

a) Osobní údaje pacientů a klientů
V souvislosti s poskytováním zdravotní nebo sociální péče je PNB povinna o pacientovi, nebo klientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání této péče vyplývající z požadavků platné právní úpravy, tzv. právní povinnost uložená správci. Údaje, které o Vás vedeme ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

A pokud v PNB evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

b) Osobní údaje zaměstnanců
Osobní údaje zaměstnanců jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem dokladování vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, vnitřní kontroly a evidence, ochrany právních nároků, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a plnění zákonných povinností. Tyto povinnosti ukládá PNB platná legislativa ČR, tedy většinou se jedná o shromažďování osobních údajů na základě tzv. právní povinnosti uložené správci.

c) Osobní údaje zaznamenané kamerovým systémem
Ve vybraných prostorách budov PNB (vrátnice a místa, kde se nachází majetek PNB), na pláštích budov a vybraných odděleních jsou za účelem zajištění ochrany majetku a ochrany života nebo zdraví osob instalovány kamerové systémy se záznamem. Zpracování osobních údajů zaměstnanců, pacientů a dalších osob probíhá na základě oprávněného zájmu. Další kamerové systémy umístěné na ostatních odděleních jsou bez záznamu.

Příjemci osobních údajů:

Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří např. zdravotnická zařízení, jako je Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací v PNB, dále zdravotní pojišťovny,  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Orgány sociálního zabezpečení a dodavatelé zdravotních služeb, jako jsou např. laboratoře. V případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích také orgány veřejné moci, jako jsou soudy nebo další správní orgány, Policie ČR.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji v PNB seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů:

Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou, v naší nemocnici je uložena po dobu 100 let od narození pacienta nebo 10 let od jeho úmrtí.

Ostatní dokumenty jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním plánem PNB, který vychází s platné legislativy ČR.

A nebo jsou některé dokumenty uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi nemocnicí a Vámi a následně po uplynutí této doby pouze po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce, jímž je i uchování evidence pro případ soudního sporu.

Vaše práva při poskytování osobních údajů:

Jako fyzická osoba, a to ať již pacient, klient, zaměstnanec PNB nebo další osoba máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům, a pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu, a to ať již prostřednictvím zdravotnického personálu nebo pověřence PNB;
  • žádat o sdělení účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů;
  • žádat o výmaz Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, popřípadě máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.  Právo na výmaz není absolutní právo a PNB není oprávněna vymazat Vaše údaje po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládá zákon.

Výše uvedená práva mohou pacienti nebo zaměstnanci nebo další osoby uplatnit  na základě písemné žádosti zaslané na adresu PNB, nebo jejím předáním do podatelny PNB nebo odesláním prostřednictvím datové schránky. Žádost lze také zaslat z pracovního e-mailu zaměstnance na adresu pověřence, tedy poverenec@bohnice.cz

PNB, respektive její zaměstnanci, mají v případě pochybností o totožnosti žadatele uplatňující právo přístupu k osobním údajům, případně o jeho vztahu k pacientovi/klientovi, právo žádat doklad o prokázání totožnosti (např. předložením občanského průkazu, cestovního pasu, rodného či úmrtního listu pacienta/klienta).

Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Podrobnější informace naleznete zde