Ochrana osobních údajů (GDPR)

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace Psychiatrické nemocnice Bohnice o zpracování osobních údajů

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ‍ochraně fyzických osob v souvislosti ‍se ‍zpracováním osobních údajů ‍a ‍o ‍volném pohybu těchto údajů ‍a ‍o ‍zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., ‍o ‍zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi stručně seznámili se způsobem shromažďování a zpracování osobních údajů v rámci naší nemocnice a informovali Vás o Vašich právech v této oblasti.

Správcem osobních údajů je:
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 Praha 8, Česká republika, IČ 00064220
Tel.: +420 284 016 111
Web: www.bohnice.cz
E-mail: podatelna@bohnice.cz
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Aleš Krautvor
e-mail: poverenec@bohnice.cz

Jaké Vaše osobní údaje nebo kategorie zpracováváme:

  • identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo;
  • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, kontaktní údaje příbuzných osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem;
  • údaje související s výkonem práce a související s odměňováním včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
  • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, anamnéza), poskytované zdravotní péči (laboratorní vyšetření, zdravotnická dokumentace);
  • v rámci kamerového systému je zpracovávána fyzická podoba osob.

Účely a právní základ zpracování:

a) Osobní údaje pacientů nebo klientů, zákonných zástupců nebo opatrovníků
V souvislosti s poskytováním zdravotní nebo sociální péče je PNB povinna o pacientovi, nebo klientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání této péče vyplývající z požadavků platné právní úpravy, tzv. právní povinnost uložená správci

Údaje, které o Vás vedeme ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, poskytovaných sociálních službách. Eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

A pokud v PNB zpracováváme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

b) Osobní údaje zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, stážistů a dobrovolníků
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem dokladování vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, vnitřní kontroly a evidence, ochrany právních nároků, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a plnění zákonných povinností. 

Tyto povinnosti ukládá PNB platná legislativa ČR, tedy většinou se jedná o shromažďování osobních údajů na základě tzv. právní povinnosti uložené správci.

A pokud v PNB zpracováváme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, zpracování probíhá na základě plnění smlouvy s Vámi uzavřené, popřípadě základě oprávněného zájmu PNB nebo podle Vašeho souhlasu.

c) Osobní údaje zaznamenané kamerovým systémem
Ve vybraných prostorách budov PNB (vrátnice a místa, kde se nachází majetek PNB), na pláštích budov a vybraných odděleních, jsou za účelem zajištění ochrany majetku a ochrany života nebo zdraví osob instalovány kamerové systémy se záznamem. Doba uchování kamerových záznamů je maximálně 6 kalendářních dnů a potom jsou záznamy smazány. Zpracování osobních údajů zaměstnanců, pacientů a dalších osob probíhá na základě oprávněného zájmu. Další kamerové systémy umístěné na ostatních odděleních jsou bez záznamu.

Příjemci osobních údajů:

Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří například zdravotnická zařízení, jako je Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací v PNB, dále zdravotní pojišťovny,  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, orgány sociálního zabezpečení, soudní znalci a dodavatelé zdravotních služeb, jako jsou například laboratoře. V případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích také orgány veřejné moci, jako jsou soudy nebo další správní orgány, Policie ČR.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji v PNB seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodních organizací. V odůvodněných případech, k předávání osobních údajů může docházet jen na základě Vašeho souhlasu nebo pokynu.

Doba uložení osobních údajů:

Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou, v naší nemocnici je uložena po dobu 100 let od narození pacienta nebo 10 let od jeho úmrtí.

Ostatní dokumenty jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním plánem PNB, který vychází s platné legislativy ČR.

A nebo jsou některé dokumenty uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi nemocnicí a Vámi a následně po uplynutí této doby pouze po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce, jímž je i uchování evidence pro účely soudního sporu.

Vaše práva při poskytování osobních údajů:

Jako fyzická osoba, a to ať již pacient, klient, zaměstnanec PNB nebo další osoba máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům, můžete požádat o naše potvrzení, zda zpracováváme Vaše údaje, o sdělení účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů a také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů;
  • na jejich opravu, pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné;
  • žádat o výmaz Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, popřípadě máte právo vznést námitku, proti tomuto zpracování.  Právo na výmaz není absolutní právo a PNB není oprávněna vymazat Vaše údaje po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládá zákon nebo po dobu Vašeho poskytnutého souhlasu;
  • na přenositelnost, tedy získat Vaše osobní údaje, které jsou zpracovány automatizovaně a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Výše uvedená práva mohou pacienti, zaměstnanci nebo další osoby uplatnit  na základě písemné žádosti zaslané na adresu PNB, nebo osobně jejím předáním do podatelny PNB, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele, nebo v elektronické podobě na adresu podatelna@bohnice.cz.

Zaměstnanci mohou žádost, také zaslat z pracovního e-mailu na adresu poverenec@bohnice.cz.

Pacienti mohou také ústně požádat svého ošetřujícího lékaře o umožnění přístupu ke své zdravotnické dokumentaci. Zaměstnanci mohou také uplatnit právo na opravu svých osobních údajů, například změna příjmení nebo rodinného stavu, přímo na personálním oddělení. 

V případě, že zaměstnanci PNB mají pochybnosti o totožnosti žadatele nebo o jeho vztahu k pacientovi/klientovi, mají právo požadovat prokázání totožnosti. To může být poskytnuto například předložením občanského průkazu, cestovního pasu, rodného nebo úmrtního listu pacienta/klienta, nebo předložením žádosti podepsané s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Podrobnější informace naleznete zde