Přijetí do nemocnice

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Přijetí do nemocnice

K přijetí na lůžko do psychiatrické nemocnice musí existovat závažný zdravotní důvod. Zda zdravotní stav člověka vyžaduje lůžkovou péči posuzují lékaři na Centrálním příjmu pacientů. Pokud je hospitalizace nemocného člověka nutná, rozhodnou o jeho přijetí na lůžko. Přijetí k hospitalizaci se může uskutečnit také na některých odděleních. Centrum krizové intervence, interní oddělení a dětské oddělení přijímají pacienty přímo. Tito pacienti neprocházejí kanceláří centrálního příjmu. Každý nemocný je povinen sdělit důležité informace o svém zdravotním stavu, aby přijímající lékař mohl rozhodnout o jeho zařazení na oddělení, užívání léků a podobně. Zvláště důležité je to v případě, kdy nemocný trpí nakažlivou infekční nemocí. Pokud nemocný člověk ohrožuje sebe nebo své okolí, může být hospitalizován nedobrovolně. Nedobrovolně přijatí pacienti musejí být do 24 hodin nahlášeni Okresnímu soudu v Praze 8, který nejpozději do sedmi dnů rozhodne, zda jejich nucený pobyt v nemocnici je oprávněný. U plánovaného přijetí se nemocný prokáže platným průkazem pojištěnce, dokladem totožnosti, lékařskou zprávou doporučující přijetí a případným potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi, pokud je má u sebe.


Co vzít s sebou do nemocnice

Doklady: občanský průkaz nebo cestovní pas, průkaz pojištěnce.
Oblečení: domácí obuv na přezutí, noční košile/pyžamo, spodní prádlo, na převlečení župan, pohodlné domácí oblečení, plášť nebo zástěru pro pracovní terapii.
Hygienické potřeby: zubní kartáček + zubní pasta, sprchový gel, šampón, toaletní papír, papírové kapesníky, holení, hygienické vložky hřeben aj.
Ostatní: mince či karta na telefon, osobní potřeby jako jsou brýle, naslouchátko apod.


Cennosti, peníze, mobil…

Cenné věci (šperky, velký obnos peněz, vkladní knížky) vám bezplatně uložíme v pokladně nemocnice a vystavíme vám potvrzení o jejich převzetí. Doporučujeme uložit do pokladny i osobní doklady a průkazy. Předejdete tím nebezpečí jejich zneužití.
Povinně je nutné odevzdat do úschovy ostré nebo nebezpečné předměty (např. nože, hořlaviny apod.). Nemocný je povinen odevzdat návykové látky a alkohol. Používání mobilního telefonu musí povolit ošetřující lékař. Každý pacient pak za svůj mobilní telefon plně zodpovídá a nemůže vyžadovat náhradu při jeho ztrátě. Povolení používat mobil nedostanou pacienti u kterých hrozí, že by např. provolali vysoké částky, volali i v noci, atd. Není vhodné mít u sebe větší obnos peněz nebo cennosti. Nemocnice neručí za jejich ztrátu nebo odcizení. Na některých odděleních, v souladu s jejich provozními řády a režimem daného oddělení, není vůbec dovoleno, aby pacient měl u sebe finanční hotovost. U nemocných omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům se postupuje podle písemných dispozic jejich zákonných zástupců především formou bezhotovostních plateb.

Pokud chcete hospitalizovanému pacientovi do nemocnice zaslat peníze, použijte „Pacientský účet“: 19-4039470227/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo pacienta.


První komunikace s nemocným a blízkými

Na centrální příjem většinou přicházejí nemocní s akutními a někdy i velmi těžkými psychickými problémy. Je pochopitelné, že jak nemocný člověk, tak jeho doprovod, stojí o informaci, co se vlastně děje a co se bude dít dál po přijetí k hospitalizaci. Pracovníci na Centrálním příjmu se snaží poskytnout pacientovi a jeho doprovodu co nejvíce informací. Přijímaného pacienta informují (s ohledem na aktuální situaci) o jeho zdravotnímu stavu a o důvodech hospitalizace. Seznámí ho také s jeho právy a povinnostmi a zodpoví jeho dotazy.
Komunikaci může ovlivňovat momentální zdravotní stav přijímaného pacienta. Může být psychotický (trpět bludy a halucinacemi), může být agresivní, může mít napjaté vztahy s příbuznými. Důležité je také to, zda s přijetím do nemocnice souhlasí, nebo se jedná o nedobrovolnou hospitalizaci. Přijímající lékař vidí nemocného většinou poprvé a je s ním v kontaktu poměrně krátkou dobu, takže na řadu otázek (například o jakou diagnózu se přesně jedná, jak bude probíhat léčení, jak dlouho bude nemocný hospitalizován, jaký bude výsledek léčby) ve většině případů nemůže hned odpovědět. Podrobné lékařské vyšetření proběhne nejpozději do 24 hodin po přijetí pacienta na jedno ze třiceti oddělení nemocnice.


Pacient určí, kdo bude informován

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má pacient právo určit osoby, kterým má být podána informace o jeho zdravotním stavu nebo které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, nebo naopak vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu kterékoliv osobě.
Zákonem stanovené právo pacienta určit komu mohou být podávány informace o jeho zdravotním stavu v některých případech komplikuje požadavek příbuzných a blízkých pacienta na informace. V tomto případě se vychází ze základní premisy respektovat pacientovo přání s kým konkrétně chce sdílet informace o svém zdravotním stavu.
Zákonem stanovené právo pacienta určit komu mohou být podávány informace o jeho zdravotním stavu v některých případech komplikuje požadavek příbuzných a blízkých pacienta na informace. V tomto případě se vychází ze základní premisy respektovat pacientovo přání s kým konkrétně chce sdílet informace o svém zdravotním stavu.


Práva a povinnosti

Na každém oddělení je dostupný etický kodex Práva pacientů. Na dětském oddělení navíc Charta práv hospitalizovaných dětí. K dispozici je rovněž Domácí řád oddělení. Pro bližší informace kontaktujte zdravotní sestru.


Práva pacienta v průběhu hospitalizace

Během hospitalizace v PNB má každý pacient právo:

 • informovat někoho z jeho blízkých o svém přijetí k hospitalizaci, popř. požádat personál PNB, aby tuto informaci zprostředkoval
 • určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání informací jakékoliv osobě Pozn.: Osoby blízké mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který nemůže, s ohledem na svůj zdravotní stav, určit osoby, které o něm mohou být informovány a také na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, jestliže pacient za svého života nevyslovil zákaz poskytování informací.
 • znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče
 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných o něm ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu
 • v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do své zdravotnické dokumentace, popř. požádat o pořízení výpisů, opisů nebo kopií
 • vyjádřit nespokojenost během hospitalizace – formou písemnou nebo ústní se může pacient obrátit na vedoucí pracovníky na oddělení
 • podat stížnost proti postupu PNB při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami
 • být na vlastní písemnou žádost (revers) předčasně propuštěn (pouze v případě, že jde o dobrovolnou hospitalizaci)
  na včasné vyrozumění člena své rodiny nebo jiné osoby, kterou označí, o svém propuštění v případě, že není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby
 • na informace o dalším průběhu léčby
 • na zajištění dopravy do místa bydliště v případě, že jeho zdravotní stav podle posouzení ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby

Dle §28 zák. č.372/2011 Sb. má pacient právo udělit nebo odepřít souhlas jak se samotnou hospitalizací, tak i se všemi vyšetřovacími a léčebnými výkony. Souhlas není potřeba:
a) v případě záchrany života nebo zdraví dítěte, anebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas
b) s vyšetřovacími a léčebnými výkony a s převzetím do ústavní péče, jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení, není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví. Svůj souhlas může pacient kdykoliv odvolat.


Povinnosti nemocnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice má tyto hlavní povinnosti:

 • informovat Obvodní soud pro Prahu 8 o nedobrovolném převzetí pacienta do ústavní péče
 • seznámit pacienta s režimem oddělení a domácím řádem
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se zdravotničtí pracovníci dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy s poskytnutím údajů pacient souhlasí nebo kdy PNB plní svoji v zákoně stanovenou povinnost
  zajistit vysokou odbornou úroveň péče
 • respektovat soukromí pacienta při všech prováděných výkonech
 • poskytovat ohleduplnou péči prováděnou s porozuměním – umožnit pacientovi denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli (doba návštěv je stanovena domácím řádem oddělení)
 • vybavit pacienta při propuštění léčivými přípravky na 3 dny
 • poskytovat pacientovi srozumitelné informace o povaze onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech včetně rizik a o dalších okolnostech, které během léčení mohou nastat – poskytovat pacientovi údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého diagnostického a terapeutického postupu rozhodnout, zda s ním vyjádří souhlas
 • seznámit pacienta s plánem na překlad na jiné oddělení nebo do jiného zdravotnického zařízení

Povinnosti pacienta

Pacient Psychiatrické nemocnice Bohnice má zejména tyto povinnosti:

 • dodržovat domácí řád oddělení (Porušování domácího řádu oddělení a léčebného režimu může vést u dobrovolně hospitalizovaných pacientů k jejich propuštění)
 • podrobit se, je-li třeba, při přijetí do PNB hygienické očistě
 • nepožívat v průběhu hospitalizace alkoholické nápoje a návykové látky a neužívat léky nepředepsané ošetřujícím lékařem
 • podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných, asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou
 • uhradit PNB jím způsobené škody, za které podle obecně platných právních předpisů odpovídá
 • prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • mít snahu žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví
 • dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí
 • uhradit zákonem stanovené poplatky související s hospitalizací