# Nabídka přebytečného majetku

Domů / O NEMOCNICI / Nabídka přebytečného majetku

Prístroj 14

Nabídka prodeje nepotrebného movitého státního majetku

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znení pozdejších predpisu, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodarení organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znení pozdejších predpisu, Psychiatrická nemocnice Bohnice, IČO: 00064220, se sídlem ústavní 91/7 Praha 8, Bahnice, 181 00, zastoupený

MUDr. Zuzanou Barboríkovou, MBA, nabízí tento nepotrebný majetek ve vlastnictví české republiky, s nímž je príslušné hospodarit, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému prevodu.

Název majetku:
Obraz R. Riedlbauch
Foto a popis viz príloha nabídky

Termín prohlídky:
Po dohode na tel. Čísle 284 016 167, e-mail: ladislava.prokesova@bohnice.cz

Termín odevzdání nabídek:
Do 15.3.2024

Zpusob podání nabídky:
Nabídky s kontaktními údaji doručit poštou nebo osobne nejpozdeji do 15.3.2024, do 16:27h na adresu: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8, 181 00. Obálku označit zretelne jménem uchazeče a heslem: “Neotvírat- prodej obrazu R. Riedlbauch.

Doplňující podklady- viz príloha (fotodokumentace, znalecký posudek apod.)

Další podmínky:

  1. Jaka jediné kritérium pro výber bude posuzována nabídková cena.
  2. Návrh kupní smlouvy predkládá PNB.
  3. Uchazeč je oprávnen podat pouze jednu nabídku.
  4. Nabídka uchazeče musí obsahovat jeho identifikační údaje a návrh kupní ceny.
  5. Dojde-li k situaci, že nejvyšší nabízená cena bude shodná u dvou a více nabídek, bude vybrána nabídka, která byla podána s nižším poradovým číslem.
  6. Uchazeči budou osloveni bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek.
  7. PNB není povinen uzavrít kupní smlouvu s žádným uchazečem.

Typ: Osobní automobil Škoda Octavia
RZ 8A24604
VIN: TMBBE61Z982066024
Rok výroby: 2007
Palivo: nafta
Stav tachometru: k 31.11.2022 – 144 213 Km
Platnost STK: do 21.10.2023
Technický stav vozidla: vozidlo je provozní, svítí signalizace motoru, hlučná přední náprava
Cena: 60:000 Kč vč. DPH