# Akutní péče IV.

Domů / LÉČBA / Akutní péče IV.

Primariát Akutní péče IV. vede MUDr. Zdeněk Bílý
Vrchní sestra: Mgr. Aleš Jirmus

MUDr. Zdeněk Bílý

Mgr. Aleš Jirmus

Mgr. Aleš Jirmus

Oddělení 23

je všeobecné příjmové psychiatrické oddělení poskytující péči nemocným ve věku 18-65 let, pro které je primární spádovou oblastí Hlavní město Praha (kromě Prahy 1,2,3 a 10), dále okresy Praha-východ a Praha-západ. Oddělení je děleno na uzavřenou přízemní část s 18 lůžky a otevřenou 22 lůžkovou část v patře oddělení. Dle možností oddělení přijímá nemocné i mimo tato spádová území na základě individuálních žádostí. Oddělení poskytuje komplexní diagnostický a terapeutický program, který je striktně individualizovaný, přizpůsobený aktuálnímu zdravotnímu stavu v dané chvíli. Vzhledem k tomu, že část hospitalizovaných je přijímána na oddělení proti své vůli, vycházíme ze zásad strukturovaného, na potřeby nemocných zaměřeného plánování péče, kdy úzce spolupracujeme s dalšími poskytovateli péče, zvláště s Centry duševního zdraví, Komunitními týmy a dalšími složkami intermediární péče. Pozornost je věnována tělesnému zdraví nemocných jak v oblasti farmakoterapie, tak pohybových aktivit a propojení s fyzioterapeutickými, ergoterapeutickými a pohybovými programy nemocnice. Oddělení provádí komplexní diagnostiku, využíváme diagnostické zázemí nemocnice a pražské aglomerace, v oblasti zobrazovacích metod spolupracujeme s poliklinikou Medicon Vysočany a Protonovým centrem.

Tým oddělení se skládá z pěti lékařů a primáře, dvou psychologů, psychoterapeuta, sociální pracovnice, peer konzultanta, provozní asistentky a týmu ošetřovatelské péče. Tým pracuje multidisciplinárním přístupem a kooperuje s dalšími týmy, jako jsou nutriční terapeuti, týmy ostatních peer konzultantů a lektorů, klinické farmacie, stacionáře pro psychotické poruchy CKI PN Bohnice, týmu časných intervencí a poskytovateli sociálních služeb příslušných bydlišti nemocných. Častou dočasnou součástí týmu jsou pracovníci různých profesí připravující se na výkon povolání v rámci povinné praxe. Nedílnou součástí naší práce je také spolupráce s rodinami a blízkými našich nemocných.

Koncepčně vycházíme z principů péče zaměřené na zotavení, principů zplnomocňování a participace, klademe důraz na zapojení nemocných do rozhodování o léčbě od okamžiku vstupu na oddělení. Farmakoterapii vedeme účelně, složitější případy konzultujeme s naším oddělením klinické farmacie. Pokud získáme souhlas nemocných, antipsychotickou léčbu preferenčně převádíme na dlouhodobě působící formy. Obvyklá doba pobytu na našem oddělení nepřesáhne 5 týdnů.

Ošetřovatelský personál přistupuje k potřebám pacienta individuálně a komplexně s využitím holistického přístupu ke zdraví. Komunikace s pacientem a jeho rodinou je zaměřena na aktivní naslouchání a zpětnou vazbu, aby pacientovi ukázali, jak zprávu přijali a pochopili. Cílem rozhovorů je povzbudit, motivovat. Využíváme metodu první volby – deeskalace. Snažíme se získat důvěru pacienta, abychom mu byli oporou v jeho těžkém období. V terapeutickém programu vedeme komunity, realizujeme relaxace (Jacobsonova progresivní relaxace a autogenní trénink). Zabezpečujeme společné vycházky po areálu nemocnice. Tým sester a ošetřovatelů se pravidelně vzdělává zejména v oblastech psychiatrického ošetřovatelství, absolvuje kurzy (relaxace, sebeobrany, deeskalace, KPR), semináře a stáže v Centrech duševního zdraví.


Přízemí oddělení

je vybaveno pro zvládání akutních stavů, které vyžadují intenzivnější spolupráci a někdy dohled nad chováním přijímaných osob, je vybaveno kamerovým systémem a pokojem zvýšeného dohledu. Pokoje jsou 1-4 lůžkové. Režim oddělení je přizpůsobený aktuálním potřebám nemocných, povzbuzujeme nemocné ke každodenním vycházkám a aktivitám mimo oddělení, a to včetně možnosti pobytu na přidružené zahradě, pokud to jejich stav umožňuje. Do přízemní části oddělení jsou přijímáni muži i ženy, u kterých se vyskytuje široké spektrum duševních obtíží či poruch počínaje reakcemi na stres, úzkostnými obtížemi, poruchami nálady, přes akutní psychotické poruchy, zhoršení stavu při dlouhodobějších duševních obtížích po obtíže související s povahovými dispozicemi a poruchami příjmu potravy.


Patro oddělení

je otevřená příjmová stanice poskytující komplexní program sestavený s důrazem na doléčení akutních stavů, případně zhoršení stavů neudržitelných v ambulantní péči. Jde o komunitně vedenou část oddělení s pacientskou samosprávou. Program se skládá z komunit, terapeutických skupin se zaměřením na psychotické poruchy, poruchy neurotické a podpůrně psychoterapeutické skupiny a doplňkových aktivit jako jsou relaxace, nácvik kognitivních funkcí, psychoedukace, nácvikové terapie či fototerapie. Oddělení je vybavené s důrazem na civilnost prostření a normalizaci fungování, s velkou komunitní místností, kuchyňkou a místností určenou na činnostní terapie. Nemocní dochází na další aktivity, jako jsou specializované edukační skupiny, činnostní terapie v rámci areálu nemocnice, zooterapie, Peer klub, účastní se kulturních akcí v rámci nemocnice, případně i mimo ni. Většina nemocných je souběžně s tímto programem zařazena do individuální psychoterapie vedené psychologem či psychoterapeutem. Důraz je kladen kompetence pacientů a na kooperaci v tvorbě léčebného plánu, jehož součástí je také krizový plán pro případ zhoršení duševního stavu po propuštění z našeho zařízení.