# Akutní péče IV.

Domů / LÉČBA / Akutní péče IV.

Primariát Akutní péče IV. vede MUDr. Zdeněk Bílý
Vrchní sestra: Mgr. Aleš Jirmus

MUDr. Zdeněk Bílý

Mgr. Aleš Jirmus

Oddělení 23

je všeobecné příjmové psychiatrické oddělení poskytující péči nemocným ve věku 18-65 let, pro které je primární spádovou oblastí Hlavní město Praha (kromě Prahy 1,2,3 a 10), dále okresy Praha-východ a Praha-západ. Oddělení je uzavřené a má přízemní část s 19 lůžky a 22 lůžkovou část v patře oddělení. Dle možností nemocnice oddělení přijímá nemocné i mimo spádová území na základě individuálních žádostí. Oddělení poskytuje komplexní diagnostický a terapeutický program zaměřený na akutní stavy, který je striktně individualizovaný, přizpůsobený aktuálním okolnostem v dané chvíli. Vzhledem k tomu, že část hospitalizovaných je přijímána na oddělení proti své vůli, vycházíme ze zásad strukturovaného, na potřeby nemocných zaměřeného plánování péče, kdy úzce spolupracujeme s dalšími poskytovateli péče, zvláště s Centry duševního zdraví, Komunitními týmy a dalšími složkami intermediární péče. Pozornost je věnována tělesnému zdraví nemocných jak v oblasti farmakoterapie, tak pohybových aktivit a propojení s fyzioterapeutickými, ergoterapeutickými a pohybovými programy nemocnice. Oddělení provádí komplexní diagnostiku, využíváme diagnostické zázemí nemocnice a pražské aglomerace, v oblasti zobrazovacích metod spolupracujeme s poliklinikou Medicon Vysočany, Fakultní nemocnicí Bulovka a Protonovým centrem.

Tým oddělení se skládá ze sedmi lékařů (včetně vedoucí lékařky a primáře), dvou psychologů, psychoterapeuta, sociální pracovnice, peer konzultanta, provozní asistentky a týmu ošetřovatelské péče. Tým pracuje multidisciplinárním přístupem a kooperuje s dalšími týmy, jako jsou nutriční terapeuti, týmy ostatních peer konzultantů a lektorů, klinické farmacie, stacionáře pro psychotické poruchy CKI PN Bohnice, týmu časných intervencí a poskytovateli sociálních služeb příslušných bydlišti nemocných. Častou dočasnou součástí týmu jsou pracovníci různých profesí připravující se na výkon povolání v rámci povinné praxe. Nedílnou součástí naší práce je také spolupráce s rodinami a blízkými našich nemocných.

Koncepčně vycházíme z principů péče zaměřené na zotavení, principů zplnomocňování a participace, klademe důraz na zapojení nemocných do rozhodování o léčbě od okamžiku vstupu na oddělení. Farmakoterapii vedeme účelně, složitější případy rutinně konzultujeme s naším oddělením klinické farmacie. Pokud získáme souhlas nemocných, antipsychotickou léčbu preferenčně převádíme na dlouhodobě působící formy. Obvyklá doba pobytu na našem oddělení je v rozmezí jednotek dní až jednotek týdnů.

Ošetřovatelský personál přistupuje k potřebám pacienta individuálně a komplexně s využitím holistického přístupu ke zdraví. Komunikace s pacientem a jeho rodinou je zaměřena na aktivní naslouchání a zpětnou vazbu, abychom pacientovi ukázali, jak jsme zprávu přijali a pochopili. Cílem rozhovorů je povzbudit, motivovat. Využíváme metodu první volby – deeskalace. Snažíme se získat důvěru pacienta, abychom mu byli oporou v jeho těžkém období. V terapeutickém programu vedeme komunity, pro bazálně stabilizované nemocné realizujeme relaxace (Jacobsonova progresivní relaxace a autogenní trénink). Zabezpečujeme společné vycházky po areálu nemocnice a umožňujeme vycházky do zahrady oddělení. Tým sester a ošetřovatelů se pravidelně vzdělává zejména v oblastech psychiatrického ošetřovatelství, absolvuje kurzy (relaxace, sebeobrany, deeskalace, KPR), semináře a stáže v Centrech duševního zdraví.

Patro oddělení 23, dříve otevřená příjmová stanice poskytující komplexní program sestavený s důrazem na doléčení akutních stavů, je od léta 2023 rovněž uzavřeným oddělením. Terapeutický tým je totožný s přízemím, v případě překladu nemocného z přízemí do patra se mu dále věnuje stejný ošetřující lékař i člen terapeutického týmu.

Přízemí oddělení

je vybaveno pro zvládání akutních stavů, které vyžadují intenzivnější spolupráci a někdy dohled nad chováním přijímaných osob, je vybaveno kamerovým systémem a pokojem zvýšeného dohledu. Pokoje jsou 1-4 lůžkové. Do přízemní části oddělení jsou přijímáni muži i ženy, u kterých se vyskytuje široké spektrum duševních obtíží či poruch počínaje reakcemi na stres, úzkostnými obtížemi, poruchami nálady, přes akutní psychotické poruchy, zhoršení stavu při dlouhodobějších duševních obtížích po obtíže související s povahovými dispozicemi a poruchami příjmu potravy.


Patro oddělení

Dříve otevřená příjmová stanice poskytující komplexní program sestavený s důrazem na doléčení akutních stavů je od léta 2023 rovněž uzavřeným oddělením. Terapeutický tým je totožný s přízemím, v případě překladu nemocného z přízemí do patra se mu dále věnuje stejný ošetřující lékař i člen terapeutického týmu. Jde o komunitně vedenou část oddělení s pacientskou samosprávou. Program se skládá z komunit, skupinových terapií (nízkoprahová skupina, skupina pro trénink krizových dovedností, trénink paměti, fyzioterapie, ergoterapie, relaxace; možnost psychoedukace pro nemocné s psychotickým onemocněním je při Centru krizové intervence, kam nemocné po indikaci odesíláme). Nemocní s volnějším režimem mají dále možnost docházet na Centrální terapie v rámci areálu nemocnice, do Peer klubu, na zooterapii, účastní se kulturních akcí v rámci nemocnice, případně i mimo ni. Vybraní nemocní jsou souběžně s tímto programem zařazeni do individuální psychoterapie vedené psychologem či psychoterapeutem. Důraz je kladen kompetence pacientů a na kooperaci v tvorbě léčebného plánu, jehož součástí je také krizový plán pro případ zhoršení duševního stavu po propuštění z našeho zařízení.