# Akutní péče IV.

  1. /
  2. LÉČBA
  3. /
  4. Akutní péče IV.

Primariát Akutní péče IV. vede MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA
Vrchní sestra: Mgr. Hoffmannová Lenka

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA

Mgr. Hoffmannová Lenka Akutní péče I., Akutní péče II.

Mgr. Hoffmannová Lenka

Oddělení 23

je všeobecné příjmové psychiatrické oddělení poskytující péči nemocným ve věku 18-65 let, pro které je primární spádovou oblastí Praha 8 a Praha 9. Oddělení je děleno na uzavřenou přízemní část s 18 lůžky a otevřenou 22 lůžkovou otevřenou část umístěno v patře oddělení. Dle možností oddělení přijímá nemocné i mimo tato spádová území na základě individuálních žádostí. Oddělení poskytuje komplexní diagnostický a terapeutický program, který je striktně individualizovaný, přizpůsobený aktuálnímu zdravotnímu stavu v dané chvíli. Vzhledem k tomu, že část hospitalizovaných je přijímána na oddělení proti své vůli, vycházíme ze zásad strukturovaného, na potřeby nemocných zaměřeného plánování péče, kdy úzce spolupracujeme s dalšími poskytovateli péče, zvláště s Centry duševního zdraví Praha 8 a Praha 9.  Pozornost je věnována tělesnému zdraví nemocných, jak v oblasti farmakoterapie, tak pohybových aktivit a propojení s fyzioterapeutickými, ergoterapeutickými a pohybovými programy nemocnice. Oddělení provádí komplexní diagnostiku, využíváme diagnostické zázemí nemocnice a pražské aglomerace, v oblasti zobrazovacích metod spolupracujeme s fy. Medicom a Protonovým centrem.

Tým oddělení se skládá z pěti lékařů a primáře, dvou psychologů, psychoterapeuta, sociální pracovnice a týmu ošetřovatelské péče. Tým pracuje multidisciplinárním přístupem a kooperuje s dalšími týmy, jako jsou týmy peer terapeutů a lektorů, klinické farmacie, Stacionáře pro psychotické poruchy CKI PN Bohnice, týmu Časných intervencí a poskytovateli sociálních služeb příslušných bydlišti nemocných. Častou dočasnou součástí týmu jsou pracovníci různých profesí připravující se na výkon povolání v rámci povinné praxe. Nedílnou součástí naší práce je spolupráce s rodinami a blízkými našich nemocných.

Koncepčně vycházíme z principů péče zaměřené na zotavení, principů zplnomocňování a participace, klademe důraz na zapojení nemocných do rozhodování o léčbě od okamžiku vstupu na oddělení. Farmakoterapii vedeme účelně, složitější případy konzultujeme s naším oddělením klinické farmacie. Pokud získáme souhlas nemocných, antipsychotickou léčbu preferenčně převádíme na dlouhodobě působící formy.

Ošetřovatelský personál přistupuje k potřebám pacienta individuálně a komplexně s využitím holistického přístupu ke zdraví. Komunikace s pacientem a jeho rodinou je zaměřena na aktivní naslouchání a zpětnou vazbu, aby pacientovi ukázali, jak zprávu přijali a pochopili. Cílem rozhovorů je povzbudit, motivovat. Využívají metodu první volby – deeskalace. Snaží se získat důvěru pacienta, aby mu byli oporou v jeho těžkém období. V terapeutickém programu vedou komunity, realizují relaxace –Jacobsonova progresivní relaxace a autogenní trénink. Zabezpečují společné vycházky po areálu nemocnice. Tým sester a ošetřovatelů se pravidelně vzdělává, absolvují kurzy (relaxace, sebeobrany, KPR), semináře a stáže v centrech duševního zdraví.


Přízemí oddělení

je vybaveno pro zvládání akutních stavů, které vyžadují intenzivnější spolupráci a někdy dohled na chováním přijímaných osob, je vybaveno kamerovým systémem a pokojem zvýšeného dohledu. Pokoje jsou 1-4 lůžkové. Režim oddělení je přizpůsobený aktuálním potřebám nemocných, povzbuzujeme nemocné ke každodenním vycházkám a aktivitám mimo oddělení, pokud to jejich stav umožňuje. Do přízemní části oddělení jsou přijímány jak ženy i muži, u kterých se vyskytuje široké spektrum duševních obtíží či poruch počínaje reakcemi na stres, úzkostné obtíže, poruchy nálady, akutní psychotické poruchy, zhoršení stavu při dlouhodobějších duševních obtížích či obtíže související s povahovými dispozicemi.


Patro oddělení

je otevřená stanice poskytující komplexní program sestavený s důrazem na doléčení akutních stavů, případně zhoršeních stavu neudržitelných v ambulantní péči. Jde o komunitně vedenou část oddělení s pacientskou samosprávou. Program se skládá z komunit, terapeutických skupin se zaměřením na psychotické poruchy, poruchy neurotické a podpůrně psychoterapeutické skupiny a doplňkových aktivit jako jsou relaxace, nácvik kognitivních funkcí, psychoedukace, nácvikové terapie či fototerapie. Oddělení je vybavené s důrazem na civilnost prostření a normalizaci fungování, s velkou komunitní místností, kuchyňkou a místností určenou na činnostní terapie.  Nemocní dochází na další aktivity na činnostní terapie v rámci areálu nemocnice, denní stacionáře, Peer klubu, účastní se kulturních akcí v rámci nemocnice, případně i mimo ni. Na oddělení je zavedený vlastní program činnostních terapií. Většina nemocných je souběžně s tímto programem zařazena do individuální psychoterapie vedené psychologem či psychoterapeutem.