Následná péče II.

Domů / LÉČBA / Následná péče II.

Primariát Následná péče II. vede MUDr. Matej Kollár.
Vrchní sestra: Bc. Andrea Honetschlägerová.

MUDr. Matej Kollár

Bc. Andrea Honetschlägerová

Tento primariát má tři oddělení:
Oddělení následné péče určené převážně pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním – oddělení 14.
Oddělení následné péče pro muže do 65ti let, zaměřené na dlouhodobou resocializaci nemocných – oddělení 27. přízemí.
Oddělení následné péče pro muže s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním – oddělení 33.

Oddělení následné péče II. jsou určené pro pacienty s nepříznivým průběhem psychiatrického onemocnění, které může být navíc kombinované s intelektovou poruchou, s poruchou autistického spektra, s organickým poškozením mozku, se zneužíváním návykových látek. Závažné duševní onemocnění může být navíc komplikované nedostatečnou odpovědi na psychofarmaka nebo dlouhodobým odmítáním účinných psychofarmak.

Základem léčby je hledání účinné medikace při snaze minimalizovat přítomnost nežádoucích účinků. Psychofarmaka jsou cílená na dominující symptomy, které komplikují normální fungování. Po kompenzaci psychopatologických projevů následuje psychiatrická rehabilitace, kterou zajišťují terapeuti formou činnostních terapií, tréninkem kognitivních funkcí, nácvikem praktických a komunikačních dovedností. V poslední fázi léčby následuje resocializace formou navazování na komunitní služby jako centra duševního zdraví (CDZ), na centra pro léčbu závislosti nebo na asistenční služby pro osoby s mentálním postižením.

Oddělení 14 a 33 mají 2 patra v přízemí jsou pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje vyšší úroveň dohledu. Na patře jsou obvykle pacienti s volnějším režimem, s pravidelnou docházkou na aktivity na oddělení nebo v areálu nemocnice. Oddělení 27 je jednopodlažní.

Cílem uvedené komplexní psychiatrické léčby je vyhnout se institucionalizaci pacienta.
Pacientů, kteří dožívají v psychiatrických nemocnicích, je méně a méně. Naším cílem je, aby každý mohl odejít z nemocnice a v ambulantní nebo v komunitní péči dosáhl na vyšší kvalitu života. Navázáním na klíčového pracovníka (case managera) je posíleno zapojení pacienta do běžného života mimo nemocnici. Část pacientů je propuštěna do chráněného bydlení ve spolupráci s komunitními službami. Jen menší část pacientů odchází do domovů se zvláštním režimem, dříve známých jako ústavy sociální péče.

Multidisciplinární tým

Setkávání multidisciplinárního týmu, tvořeného týmem komunitní služby a týmem jednotlivých oddělení, které slouží zejména pro předávání nových klientů, pro společné plánování další péče a feedback o probíhající spolupráci, probíhá podle následujícího schématu:

Oddělení 14 – středa 13:00
Oddělení 27 přízemí – středa 13:40
Oddělení 33 – středa 14:20

1. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 9 a 18, Bona – KOT pro Prahu 4, Bona – KOT pro Prahu 14+19+20, Bona – KOT pro Prahu 12,16.
2. středa v měsíci: KOT Dolní Povltaví, CDZ Brandýsko + Green Doors.
3. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 6, KOT pro Prahu 17 +13 KOT pro Prahu 5, KOT pro Prahu 3, KOT pro Prahu 7 a Chráněné bydlení, KOT pro Prahu 11.
4. středa v měsíci: CDZ pro Prahu 8, CDZ Podskalí pro Prahu 1, 2, část 10 (Vinohrady, Vršovice), KOT ESET pro Prahu 21+22, CDZ Eset pro Prahu 10 (část), 11 (část) a 15 (část).

Oddělení 14

Ženské oddělení v uzavřeném režimu pro pacientky, které vyžadují dlouhodobější hospitalizaci. Lůžka jsou rozdělena do dvou stanic, každá stanice je na jednom patře.

V přízemí jsou pacientky, které potřebují intenzivnější psychiatrickou péči, protože jejich stav není plně kompenzovaný. Je zde i pokoj zvýšeného dohledu, kde jsou obvykle pacientky se závažnými poruchami chování. V přízemí často probíhá rehabilitace pro poruchy hybnosti u pacientek, které nezvládají chůzi do schodů. Ani jedno z oddělení mého primariátu nemá výtah, což je velká nevýhoda pro handicapované pacienty na vozíčku, kteří by za příznivějších podmínek zvládli terapeutické aktivity probíhající v patře.

Část, která se nachází v patře oddělení 14, je určena pro stabilizovanější pacientky, které se potřebují připravit na propuštění z nemocnice. V rámci přípravy na odchod domů nebo do chráněného bydlení je důležitá psychiatrická rehabilitace, ta spočívá v aktivitách na oddělení nebo v areálu nemocnice a to na centrální terapii, na resocializačním oddělení 4, v peer klubu a jinde.
Pravidelně probíhá setkávání multidisciplinárního týmu, kde kromě lékařů, sester a sociální pracovnice jsou přítomní pracovnici komunitních služeb a peer terapeut. Cílem je, aby pacientky byly co nejsamostatnější, po návratu domů se udržely ve stavu remise a nebyla nutná rehospitalizace. Úspěšnost léčby můžeme ověřit propustkami domů. Před propuštěním kontaktujeme ambulantního psychiatra s cílem zajistit kontinuitu péče. V některých případech domlouváme, že po propuštění budou pacientky ještě navštěvovat stacionář na CKI pro pacienty s psychotickou poruchou nebo s poruchou osobnosti.

Oddělení 27. přízemí

Mužské uzavřené oddělení s různým typem režimu, zaměřené na dlouhodobou resocializaci nemocných.

Pacienti se obvykle připravují na samostatný život a s terapeutickým týmem řeší otázky bydlení a práce. Pacienti převážně odchází do bydlení, kde potřebují jen menší míru nebo stupeň dopomoci. Pravidelně probíhá setkávání multidisciplinárního týmu, kde kromě lékařů, sester a sociální pracovnice jsou přítomní pracovnici komunitních služeb a peer terapeut. V plánování pomoci a podpory po propuštění z nemocnice využíváme rozvíjející se sektor komunitní psychiatrické péče (CDZ), který v Praze reprezentují organizace Fokus, Eset, Bona, Kaleidoskop, Baobab a další. Tyto organizace disponují nejenom chráněnými byty, kam část propuštěných pacientů odchází, ale také i case managery, kteří za pacienty docházejí a pomáhají v jejich domácím prostředí. Což je vlastně terénní služba mobilních týmů.

U pacientů se očekává větší samostatnost. Pacienti nepotřebují doprovod při návštěvě terapeutických aktivit. Při poruchách chování nebo při recidivě závislosti bývá často nutný překlad na oddělení 33.

Část pacientů jsou čekatelé na umístění do domova důchodců s psychiatrickou péčí, výjimečně jsou schopni umístění do domova pro seniory běžného typu.

Oddělení 33

Mužské oddělení v uzavřeném režimu je převážně pro pacienty se závažnými poruchami chování.

Pravidelně probíhá setkávání multidisciplinárního týmu, kde kromě lékařů, sester a sociální pracovnice jsou přítomní pracovnici komunitních služeb a peer terapeut.

Mezi pacienty v přízemí dominují klienti s kombinací intelektové poruchy (mentální retardace) a s poruchou autistického spektra. V rámci snahy minimalizovat poruchy chování spolupracujeme s externími asistenčními službami jako Nautis. Pokud rodina už nezvládá péči, plánujeme umístnění do domova se zvláštním režimem nebo do chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.

U pacientů na patře je více přítomná psychiatrická rehabilitace a resocializační programy, které většinou probíhají mimo oddělení. Někdy je velmi obtížné motivovat pacienty k docházení na aktivity. Často pro dlouhodobou hospitalizaci mají obavy chodit ven mezi zdravé lidi, cítí se stigmatizovaní. V některých případech jsou jejich obavy oprávněné, neboť venku hrozí recidiva v pití alkoholu či v užívání drog. Musíme počítat s tím, že při návratu do normálního života mohou nastat nějaké chyby nebo pády. Někdy nezbývá, než zkoušet resocializaci znovu a znovu.