# Závislosti – ženy a duální diagnózy

Domů / LÉČBA / Závislosti – ženy a duální diagnózy

Primariát Závislosti – ženy a duální diagnózy vede: MUDr. Otilie Bartáková.
Vrchní sestra: Mgr. Monika Burianová.

MUDr. Otilie Bartáková

MUDr. Otilie Bartáková

Mgr. Monika Burianová Interní oddělení a LDN

Mgr. Monika Burianová

Tento primariát má 3 oddělení:
Příjmové oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách – Oddělení 8. Oddělení je rozděleno na tři části – uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková kapacita je 42 lůžek.
Oddělení následné režimové péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách – Oddělení 7. Oddělení má 30 lůžek.
Koedukované oddělení duálních diagnoz – oddělení pro muže i ženy léčící se s problematikou závislosti a dalším psychickým onemocněním – oddělení 16. Kapacita oddělení je 30 lůžek.

„Léčebný plán zahrnuje léčebné stupně. V první fázi léčby pacientka neopouští oddělení, její abstinence je křehká a pobyt mimo oddělení by vedl pravděpodobně k recidivě. V další fázi léčby pacientka zvládá programy mimo oddělení v doprovodu, následně dochází na samostatné vycházky. Léčba zahrnuje plnění nácvik sociálních dovedností formou plnění sociálních rolí, vedení samořídících programů. Vycházky jsou v rámci léčebného plánu zprvu v doprovodu personálu. Po postupu do dalšího léčebného stupně, kdy lze předpokládat, že pacientka zvládne abstinenci, následuje samostatná vycházka mimo oddělení a mimo areál. Pacientky závislé na nealkoholových drogách mají často přátele, kteří nealkoholové drogy také aktivně užívají. Mají proto povoleny návštěvy pouze rodičů, ostatní až se souhlasem léčebného týmu za předem stanovených podmínek. Babičku povolujeme okamžitě, pouze na základě ústní žádosti pacientky, partnera pouze v rámci společné terapie“.


Příjmové oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách – oddělení 8

„Oddělení 8 je určeno pro léčbu závislostí žen. Skládá se z detoxifikační a režimové části. Zabezpečuje komplexní léčbu od zvládání odvykacích stavů až po komunitní léčbu zaměřenou psychoterapeuticky s podpůrnou farmakoterapií. Přijetí na oddělení probíhá u většiny klientek dobrovolně, ale v případě ohrožení života poskytujeme i nedobrovolné hospitalizace.

Oddělení je rozděleno na tři části – uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková kapacita je 41 lůžek. Tým oddělení se skládá ze zkušených odborníků s letitou praxí /lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovnice/. Základní rozsah léčby u prvopobytu je stanoven na 11 týdnů, jinak se posuzuje individuálně.

Uzavřené detoxifikační oddělení poskytuje krátkodobou léčbu zejména odvykacích stavů a jejich komplikací. Vzhledem k závažnosti zdravotních stavů se jedná o uzavřené oddělení bez možnosti návštěv, telefonátů a kouření. Po základní stabilizaci jsou klientky překládány na otevřenou detoxifikační část oddělení, kde jsou již dle svých možností postupně zapojovány do psychoterapeutických aktivit. Zde jsou již možné návštěvy, telefonáty i kouření.

Režimová část oddělení poskytuje psychoterapeutickou komunitní léčbu s režimovými a motivačními prvky, podpůrnou a dynamickou psychoterapii skupinovou i individuální, farmakologickou podporou, adiktologickou a psychiatrickou péči. Probíhají pravidelné edukační programy, zátěžové a sportovní aktivity, je možnost využívání celého spektra služeb nabízených v rámci PNB, např. hipoterapie, činnostní terapie, pracovní poradny a poradny pro bydlení, spirituální péče, arteterapie, jógu, kognitivní trénink atd.

Během léčby se snažíme být v úzkém kontaktu s rodinami klientek, snažíme se o co největší zapojení rodiny a dalších podpůrných osob do léčby. Dále spolupracujeme s ambulantními lékaři, doléčovacími centry, denními stacionáři, erapeutickými komunitami, Centry duševního zdraví, case managery, Orgánem sociální péče o děti. Snaha celého týmu je co nejbezpečněji klientky převést do ambulantního systému doléčování a pokud je to možné, pak navázat na kontaktní osobu, která klientky podporuje v systému doléčování. V případě nutnosti spolupracujeme s Policií ČR a soudy.“


Oddělení následné režimové péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách – oddělení 7

„Oddělení 7 má 30 lůžek a je určeno pro dobrovolně i nedobrovolně hospitalizované pacientky od 18 do 65 let, které úspěšně prošly detoxifikací. Pacientky jsou na režimové oddělení překládány z detoxifikační jednotky oddělení 8. Ubytování je zajištěno v dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích, které mají společné sociální zařízení.

Po přijetí na oddělení 7 následuje střednědobá léčba návykových nemocí. Léčíme pacientky závislé na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových lécích, patologickém hráčství. Jde o komunitní systém léčby, jehož nejdůležitější složkou je psychoterapie. Pacientka si přinášejí toaletní potřeby, oblečení na oddělení a na léčebné aktivity probíhající venku. Vhodný je sešit na deníkové zápisy a případně prostředky, které bude využívat na rukodělné dovednosti – pletení. Zakázány jsou naopak veškeré přípravky s obsahem návykových látek (parfémy), mobilní telefony a počítače s internetovým připojením, kvůli riziku nákupu návykových látek a kontaktu s dealerem.

Povoleny jsou hudební přehrávače se sluchátky, nerušící ostatní. Pacientkám umožňujeme nákup vlastních potravin, které neobsahují návykové látky a jsou vhodným doplněním stravy,“ uvádí Václav Dvořák. Terapeutický tým vedle lékařů tvoří psycholog, psychoterapeut, sportovní terapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestry a pomocný zdravotní personál. Externě spolupracujeme například s taneční terapeutkou.

Základem léčby je komunitní setkání a skupinová psychoterapie. Léčebný režim zahrnuje autogenní trenink, relaxaci, arteterapii, spirituální péči, sportovní terapii, jogu, účast na práci v dílnách. Možná je také účast blízkých na skupině pro příbuzné a blízké našich pacientek. Snažíme se o spolupráci s rodinou formou rodinné terapie. Pacientka se učí denním režimem s podporou bodového systému přijmout režim vlastní, vnitřní, který je nutný ke zvládnutí abstinence, s tím, že terapeutický plán je stanoven v první fázi léčby podle zdravotního stavu pacientky.

Pacientka za plnění sociálních rolí, vedení samořídících programů, psaní elaborátů, tvorby rukodělných dovedností, literární činnost (básně) dostává krom positivní zpětné vazby kladné bodové ohodnocení. Za neplnění uvedeného získává minus body. Bodový systém je podpůrný prvek, napomáhající k vyhodnocení postupu v léčebných stupních, uvědomění si toho, co pacientka zvládla.

Jednou týdně probíhá terapeutický klub, kterého se účastní také pacientky, které řádně dokončily léčbu a plně abstinují. Pacientkám, které dokončí řádně léčbu nabízíme účast v doléčovací skupině. Léčení závislosti bývá tříměsíční, pokud se jedná o léčbu opakovanou, pak je navržena léčba v rozsahu pěti až osmi týdnů, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pacientky a případným externím vlivům, jako je sociální situace nemocné, prevence bezdomovectví a podobně“.


Koedukované oddělení pro léčbu duálních diagnoz – oddělení 16 

Oddělení je určeno pro pacienty a pacientky s duální diagnozou, tedy léčící se zároveň se závislostí a s jiným psychiatrickým onemocněním. Je otevřené, režimové a k přijetí je tedy nutný souhlas pacienta a základní motivace k léčbě. Nemá primárně statut příjmového oddělení, příjmy probíhají většinou překladem z jiného oddělení nemocnice, přímý příjem na oddělení je výjimkou.

Program oddělení je terapeutický a režimový, cílený jak na zvládnutí závislosti a s ní spojených obtíží, tak na celkovou stabilizaci psychického stavu; nabízí možnost účasti na skupinové a komunitní psychoterapii, individuálních pohovorech s psychologem, adiktologem i lékařem, ergoterapii, edukacích a dalších terapeutických programech. Cílem uvedených programů je zlepšení stavu pacienta, intenzitu programu je možné nastavovat individuálně s ohledem na aktuální psychickou i fyzickou kondici. Podmínkou pro úspěšné absolvování léčby a následně i doléčovacího programu je aktivní přístup léčeného a samostatná práce a motivace na získávání náhledu na onemocnění.

Základní léčba je dvouměsíční, prodloužení (nebo v případě opakovaného přijetí nebo stabilizačního pobytu naopak kratší doba léčby) je možná v individuálních případech po domluvě, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a celkové situaci pacienta.

Celková kapacita oddělení je 30 lůžek.