Gerontopsychiatrie – akutní péče

Domů / LÉČBA / Gerontopsychiatrie – akutní péče

Primariát Gerontopsychiatrie – akutní péče vede MUDr. Richard Krombholz, MBA, LL.M.
Vrchní sestra: Jana Pražanová.

MUDr. Richard Krombholz MBA. Geronto – akutní péče, oddělení č. 29 / 32

MUDr. Richard Krombholz, MBA, LL.M.

Jana Pražanová

Jana Pražanová

Tento primariát má dvě oddělení:
Příjmové oddělení pro muže a ženy nad 65 let – oddělení 29.
Příjmové oddělení pro nemocné pro nemocné nad 65 let – oddělení 32 (nyní v budově oddělení 34).

„Naším úkolem je stabilizovat zdravotní stav pacienta tak, aby se pokud možno mohl vrátit do známého prostředí, na které je zvyklý. Dlouhodobé statistiky se příliš nemění, více než polovinu pacientů se nám daří propustit do domácího ošetřování, nebo do zařízení sociální péče. Přibližně jedna třetina pacientů přechází na oddělení následné gerontopsychiatrické péče a asi desetina pacientů umírá. Máme zde nemocné, kterým je sto a více let, jsou to lidé na konci své životní cesty. Není pravda, že by péče o seniory byla jen smutná medicína. V mnoha případech nemocní, kteří k nám přijdou v opravdu špatném stavu, depresivní, bez zájmu o život, doslova rozkvetou. To je velká odměna.“

MUDr. Richard Krombholz, MBA.


Příjmové oddělení pro muže a ženy nad 65 let – oddělení 29

Oddělení 29 je rozděleno na části. V přízemí se nachází uzavřená ženská část oddělení s 27 lůžky. V prvním patře funguje otevřená koedukovaná část oddělení s 35 lůžky (společná pro muži a ženy).

V přízemí je čistě ženské příjmové uzavřené oddělení. Léčí se tu hlavně pacientky se syndromem demence, ale třeba také s depresivní poruchou, nebo závislostmi. Dále pacientky imobilní a nemocné s komplikovanou tělesnou morbiditu.

V prvním patře oddělení 29 jsou na otevřené části oddělení hospitalizováni muži i ženy. Skladba pacientů je jiná než na uzavřeném oddělení. Jsou tu hospitalizováni pacienti spolupracující, schopní základní sebeobsluhy, orientovaní, mobilní, kteří jsou schopni akceptovat pravidla otevřeného režimového oddělení. Diagnostické spektrum tvoří hlavně poruchy nálady ve vyšším věku, dále diagnostické hospitalizace u počínajících demencí, klidní pacienti s psychotickým onemocněním a pacienti se závislostní problematikou, kteří mají náhled nemoci a jsou schopni zapojit se do režimové léčby. Předpokladem je u pacientů tohoto oddělení dobrovolnost hospitalizace s výjimkou spolupracujících nemocných s nařízeným ochranným léčením.

V přízemí oddělení 29 je také umístěn nadstandardní jednolůžkový pokoj s možností přistýlky pro rodinného příslušníka. Je vybaven plně polohovacím pacientským lůžkem s nočním stolkem, pohovkou, TV, rádiem a ledničkou a sociálním zázemím. Pokoj je samozřejmě vybaven signalizačním zařízením napojeným na sesternu. Pobyt pacienta na nadstandardním pokoji je nutno předjednat a řídí se zvláštním režimem, který je součástí domácího řádu. Platba za jeden den pobytu pacienta je 500 Kč. V době zhoršené epidemiologické situace (kupříkladu v souvislosti s pandenií Covid 19) může být pokoj využíván i jako izolační vzhledem k jeho umístění na oddělení. V tom případě není pobyt na pokoji zpoplatňován.
Na pavilonu 29 je pro nemocné volně dostupný WI-FI signál, pavilon je vybaven klimatizací v pacientských prostorách.

MUDr. Richard Krombholz, MBA.


Příjmové oddělení pro nemocné nad 65 let – oddělení 34

Oddělení 34 je uzavřeným oddělením a je koedukované 21 lůžky pro muže a 19 lůžky ženskými. Dále je na oddělení jeden 3 lůžkový pokoj pro klienty zdravotně sociální péče. Na uzavřeném oddělení jsou hospitalizováni především pacienti trpící demencemi a jejich komplikacemi, kteří trpí desorientací a poruchami chování. Dále jsou tu hospitalizováni pacienti s psychotickým onemocněním, ať už se jedná o poruchu přecházející z mladšího věku nebo na organickém podkladě. Část klientely tvoří pacienti s poruchami nálady, zejména těžce depresivní pacienti, u kterých hrozí riziko sebepoškození. Tito bývají zpravidla po stabilizaci překládáni na otevřené oddělení. Na toto oddělení jsou přijímáni i závislí pacienti staršího věku. Někdy přijetí předchází detoxifikační pobyt na AT oddělení, ale po předchozí domluvě mohou být přijati bez nutnosti detoxifikace přímo na naše oddělení. Závisí na předpokládané míře a intenzitě odvykacího syndromu.

Po dohodě realizujeme i respitní pobyty pacientů trpících demencí kupříkladu při onemocnění či plánovaném zdravotním výkonu pečovatele. Na oddělení jsou realizovány i ochranné léčby pacientů starších 65 let.

Opět po dohodě je možné přijmout i pacienty mladší, pokud jsou k nám příslušní „diagnosticky“. Jedná se zejména o nemocné trpící časnými formami demencí, imobilní pacienty s nutností náročné ošetřovatelské péče, nebo mladší klidné pacienty s mentální retardací.

Primárním cílem hospitalizace je pacienty stabilizovat tak, aby byli schopní se vrátit do známého prostředí, ze kterého přišli, což je pro ně nejvýhodnější. Je známo, že pacient trpící demencí lépe prosperuje v prostředí, které je mu známé, kde je adaptovaný, kde zná předměty, které má okolo sebe a zná lidi, kteří se okolo něj pohybují a má nějaký svůj režim, na který je zvyklý. Samozřejmě část klientely není možné propustit ať už domů, nebo do zařízení sociální péče. Tito nemocní jsou potom překládáni na lůžka následné péče, kde se dále řeší zejména jejich sociální zajištění. Od hospitalizace tedy není možné ze strany příbuzných očekávat trvalé řešení sociální problematiky nemocných.

Zdravotně sociální lůžka

Zdravotně-sociální psychiatrická lůžka jsou určena pro stávající pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení. Lůžka jsou určena zejména pro seniory s různým stupněm demence a jiné poruchy související s vyšším věkem.
Pobyt na oddělení zdravotně-sociální péče je dočasný, a to do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popř. zajištění terénních sociální služeb.

Výše úhrady za poskytované služby:

Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a PNB. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 270 Kč/den a úhradu za celodenní stravu v částce 230 Kč/den.

Pokud by klientovi sociální služeb nezůstalo, podle § 73 ods.3 zákona č. 108/2006 Sb., po úhradě za ubytování a stravu 15 % jeho pravidelného příjmu, uzavírá se s osobou blízkou (partner, děti, sourozenci) „Dohoda o příspěvku na úhradu služeb klientovi“. Klient je PNB povinen zaplatit za poskytování za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že teprve probíhá řízení o Příspěvku na péči, bude tento příspěvek PNB doplacen se zpětnou platností od doby jeho přiznání.

Do budoucna se předpokládá reorganizace zdravotně sociální péče v PNB a přesun těchto klientů na samostatné oddělení.

MUDr. Richard Krombholz, MBA.