Zdravotně sociální péče

Domů / LÉČBA / Zdravotně sociální péče

Zdravotně-sociální péče

Zdravotně-sociální psychiatrická lůžka jsou určena pro stávající pacienty Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení. Oddělení je profilováno/určeno zejména pro seniory s různým stupněm demence a jiné poruchy související s vyšším věkem.
Pobyt na oddělení zdravotně-sociální péče je dočasný, a to do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou, domov se zvláštním režimem), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.).
Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení se uzavírá na jeden kalendářní rok s možností prodloužení.
Služba nemůže být poskytnuta:

 • pokud je naplněna kapacita zdravotně-sociálních psychiatrických lůžek,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním.

 

Oddělení zdravotně-sociální péče

V březnu 2013 vzniklo v Psychiatrické nemocnici Bohnice oddělení zdravotně-sociální péče, které se nachází na pavilonu 34. Oddělení má celkovou kapacitu 46 lůžek, k dispozici jsou 4 a 6 lůžkové pokoje. K standardnímu vybavení pokoje patří lůžko, noční stolek, jídelní stolek, šatní skříň, stůl, židle. Klient si pokoj může vybavit vlastními drobnými předměty.
Sociální zařízení je společné a je oddělené zvlášť pro muže a pro ženy.
Současná skladba klientů je 12 mužů 34 žen.
 
Na oddělení zdravotně-sociální péče poskytujeme tyto služby:

 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále poskytujeme zdravotní, komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči dle potřeb jednotlivých klientů hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Poskytováním služeb podporujeme důstojný a co nejvíce samostatný život našich klientů, kteří nemohou žít ve svém vlastním prostředí, protože mají sníženou soběstačnost a omezenou schopnost sebepéče a péče o domácnost.
Oddělení zdravotně-sociální péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice se řídí Standardy kvality v sociálních službách, které vycházejí ze
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Stručný popis jednotlivých standardů zde.
 
Stravování
Stravování poskytujeme dle zásad zdravé výživy, přiměřené ke zdravotnímu stavu klientů, v rozsahu diet určených pro zdravotní lůžka. Je zajišťováno společností Aramark a.s.
 
Lékařská péče
Při nástupu na oddělení je lékařem provedeno cílené vyšetření klienta, zdravotnická dokumentace je vedena po celou dobu pobytu klienta na oddělení.
Lékařská péče je zajištěna ambulantním způsobem, a to psychiatrem v rozsahu 8 hodin týdně a praktickým lékařem v rozsahu 4 hodiny týdně. V akutních případech oddělení využívá lékařského zázemí PNB. Praktický lékař indikuje ošetření a vyšetření klienta v odborných ambulancích mimo PNB dle skutečné potřeby klienta.
Případné doplatky za léky a zdravotnický materiál hradí klient. Zdravotní pomůcky (např. inkontinentní, stomické pomůcky, podložky, apod.) jsou předepisovány na poukazy.
 
Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelskou péči klientů zajišťují všeobecné sestry a pečovatelský personál pod jejich dohledem.
Na oddělení je přítomna zdravotně-sociální pracovnice, která spravuje příslušnou administrativní agendu.
Klientovi, jehož zdravotní stav a stav soběstačnosti neumožňuje využívat běžně dostupných dalších služeb, tyto služby zajistíme – drobné nákupy, kadeřník, pedikúra, holič, fyzioterapeut, kněz, některé ze služeb jsou zpoplatněny (viz Ceník fakultativních služeb).
 
Doba návštěv
Doba návštěv na oddělení je od 8:00 do 20:00 hod. Respektuje se právo na soukromí, odpočinek.
 
Výše úhrady za poskytované služby
Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a PNB.
Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 200,- Kč/den a úhradu za celodenní stravu v částce 160,- Kč/den.
Pokud by klientovi sociální služby nezůstalo, podle § 73 odst. 3 zák.č.108/2006 Sb., po úhradě za ubytování a stravu 15% jeho pravidelného příjmu, uzavírá se s osobou blízkou / partner, děti, sourozenci/ Dohoda o příspěvku na úhradu služeb klientovi. Klient je PNB povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že teprve probíhá řízení o Příspěvku na péči, bude tento příspěvek PNB doplacen se zpětnou platností od doby jeho přiznání.
 
V případě zájmu o využití zdravotně-sociální péče v rámci PNB je nutné splnit a předložit:

 • kritéria pro cílovou skupinu,
 • vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu klienta,
 • potvrzení o výši příjmu (poslední výměr důchodu) nepovinně,
 • rozhodnutí o přiznání Příspěvku na péči,
 • pokud má zájemce soudem upravenou způsobilost k právním úkonům, je nutné předložit rozhodnutí soudu o upravení způsobilosti a o ustanovení opatrovníka.

 
Dokumenty ke stažení

 
Kontakty:
Zdravotně sociální pracovnice: Bc. Jitka Krůželová, DiS, tel. 284 016 304.
Psychiatr: MUDr. Zuzana Barboríková MBA, tel. 284 016 600, 541.