Vzdělávání mezi ploty

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Vzdělávání mezi ploty

Fotokronika projektu
E-learning

Identifikace projektu

Dovolujeme si Vám představit projekt č. CZ.2.17/1.1.00/33257, který obdržel dotaci ve výši 6.266.813,54 Kč z operačního programu Praha Adaptabilita, výzvy č. 03, prioritní osy 1.1 – podpora rozvoje znalostní ekonomiky.
Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Realizační období

Doba trvání projektu je stanovena na 28 měsíců, tj. od 1.1.2011 do 30.4.2013.

Popis

Projekt je zaměřen na rozšiřování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců, jejich adaptability, vytváření kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví, rozvoj osobnosti zaměstnanců a celoživotní odborné vzdělávání odborných pracovníků.
V projektu chceme dosáhnout vytvoření a realizace komplexního systému vzdělávání zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice ve vazbě na potřeby trhu práce ve zdravotnictví, a to vytvořením komplexního systému vzdělávání.
Tohoto hlavního cíle bude dosaženo realizací jednotlivých cílů:

 • zlepšení profesionality poskytovaných služeb PNB
 • zvýšení adaptability zaměstnanců
 • vytváření kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví
 • rozvoj osobnosti zaměstnanců
 • rozvoj celoživotního odborného vzdělávání zdravotních pracovníků
 • manažerské dovednosti a rozvoj práce s časem
 • podpora znalostí ICT

Komplexní systém vzdělávání bude obsahovat:

 • zajištění školení nutných pro výkon zaměstnání
 • adaptace nových zaměstnanců
 • vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků, který povede k udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků
 • počítačová gramotnost a jazyková vybavenost zaměstnanců
 • zvýšení komunikačních dovedností verbálních, nonverbálních a technických u zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví
 • manažerské vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů a finančních souvislostí u zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, kdy jednotlivými tématy budou – motivace, týmová spolupráce, pracovní právo, finance pro nefinančníky a další
 • vytvoření e-learningové formy vzdělávání u těch vzdělávacích aktivit, kde to bude vhodné.

Hlavním přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky kladenými na zaměstnance, kteří pracují v sektoru zdravotnictví.
Tím bude dosaženo z hlediska organizace zvýšení prestiže a především zvýšení kvality služeb, které poskytuje PNB. Z hlediska pracovníků pak zvýšení jejich adaptability na trhu práce a rozvoj jejich osobnosti.
Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Bohnice zlepší vzdělanost zaměstnanců PNB, zvýší efektivitu jejich práce a přispěje tak ke zkvalitnění péče o pacienty a zvýšení jejich spokojenosti.
Komplexní systém bude respektovat potřeby vzdělání ke každé konkrétní pracovní pozici a umožní efektivní vzdělávání všech zaměstnanců nemocnice.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci PN Bohnice. V současné době jejich počet činí 1 163 osob (114 lékařů, 36 psychologů, 439 všeobecných sester, 21 sociálních pracovníků, 29 ošetřovatelů, 250 sanitářů, 87 pracovníků ostatních zdravotnických profesí a 187 ostatních nezdravotnických a vedoucích pracovníků).

Přínosy pro cílovou skupinu

 • Zajištění školení nutných pro výkon zaměstnání
 • Vědomostní a znalostní adaptace nových zaměstnanců
 • PC gramotnost, jazyková vybavenost
 • Zvýšení komunikačních dovedností verbálních, nonverbálních a technických u zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví
 • Zajištění možnost celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • Osobní, kvalifikační a profesní růst zaměstnanců
 • Zvýšená hodnota na trhu práce
 • Možnost zapojení zaměstnanců do spoluvytváření vzdělávacího plánu
 • Převážně pro vedoucí pracovníky ve zdravotnictví bude podpořeno vnímání finančních souvislostí odborné práce
 • Vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, který povede k udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků
 • Manažerské vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů a finanční souvislostí u zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví (témata jako motivace, týmová spolupráce, pracovní právo, finance pro nefinančníky a další)
 • Možnost vzdělávání e-learningovou formou pro zaměstnance nemocnice

Zlepšením všech zmíněných přínosů dojde k vyšší efektivitě pracovních činností zdravotnického personálu a budou tak mít více času na práci s pacienty. Rozšíření znalostí má také motivační efekt na tuto cílovou skupinu, kdy dochází k možnosti kariérního růstu a rozvoji osobnosti.

Klíčové aktivity a harmonogram
Hlavními aktivitami projektu jsou:

 • Výběr dodavatele komplexního systému vzdělávání formou výběrového řízení
 • Prováděcí analýza vzdělávacích potřeb
 • Příprava a vytvoření komplexního systému vzdělávání
 • Realizace komplexního systému vzdělávání
 • Tvorba a realizace e-learningových kurzů
 • Korekce komplexního systému vzdělávání dle evaluace a praktických výsledků

Dalšími velmi potřebnými aktivitami jsou úvodní aktivity projektu včetně řízení odborné části projektu a administrativa po celou dobu realizace projektu.
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
www.oppa.cz