Stížnosti

Jak uplatnit a kam podat stížnost

Stížnosti proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami přijímá od pacientů, zákonných zástupců pacienta, osob blízkých nebo osob zmocněných pacientem Tým nemocničního ombudsmana na adrese:
Psychiatrická nemocnice Bohnice – Tým nemocničního ombudsmana
181 02 Praha 8, Ústavní 91
tel.: 284 016 500
mob.: 734 268 800
e-mail: ombudsman(zavináč)bohnice.cz
datová schránka: vkthpk3

Formy přijímání stížnosti
Stížnost lze podat písemně poštou, e-mailem, přes datovou schránku, telefonicky nebo ústně.

Stížnosti učiněné ústně nebo telefonicky: Stěžovatel je vyslechnut a je s ním domluven další postup.

Stížnosti podané emailem: Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou. Neobsahuje-li stížnost identifikační údaje o stěžovateli, je s ní nakládáno jako se stížností anonymní.

Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní): jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah vyhodnocen jako závažný.

Postoupení stížnosti
Není-li nemocnice k vyřízení stížnosti příslušná, postoupí ji do pěti dnů od jejího obdržení příslušnému subjektu a o postoupení informuje stěžovatele.

Vyřízení stížnosti
Vyřizování stížností se řídí zákonem č. 372/2011 Sb.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne Tým nemocničního ombudsmana stěžovateli její ústní projednání.

Stížnost by měla být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může ředitelka nemocnice v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován včetně uvedení důvodů.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může tuto stížnost podat Magistrátu hl. m. Prahy.

Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti, stížnost se neprošetřuje.

Pokud byla stížnost vzata stěžovatelem zpět, prošetřování stížnosti se zastaví a spis uzavře.

Podání stížnosti nesmí být na újmu ani osobě, která ji podala a ani pacientovi, jehož se stížnost týká.
Podáním stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

Postup pro podání stížnosti obsahuje domácí řád nemocnice a také domácí řád oddělení.