Terapie

Domů / LÉČBA / Terapie

V Psychiatrické nemocnici Bohnice přijímáme za svůj koncept léčby zaměřené „Na zdraví“, která je ve vyspělých zemích úspěšně používána při péči o vážně duševně nemocné. Úkolem zdravotníků i rodinných příslušníků je udělat společnými silami co nejvíce pro návrat nemocného člověka k běžnému životu.

Zdravotní péče je v nemocnici poskytována na třiceti odděleních, která spadají pod různé primariáty podle charakteru onemocnění. Ke zvládnutí akutních stavů pomáhá moderní farmakoterapie. Léky jsou obvykle důležité i v dalších fázích onemocnění. Neméně důležitá je však i psychoterapeutická a rehabilitační péče.

Odstranění, nebo alespoň snížení, příznaků a deficitů spojených s duševním onemocněním vytváří předpoklady pro rozvoj zdravých tělesných i duševních sil a posílení kompetencí každého pacienta. Cílem však není zbavit člověka příznaků onemocnění, ale umožnit mu co nejaktivnější život.

Měníme tradiční medicínský přístup, podle kterého „odborník nejlépe ví, co je pro nemocného dobré,“ a pacient se jeho rozhodnutí pouze podřizuje. Do všech rozhodovacích procesů týkajících se konkrétní péče rovnoprávně zapojujeme nemocné. Pacienti se podílejí na vytvoření vlastního terapeutickém plánu a spolurozhodují o tom, jaký způsob péče je pro ně vhodný a přínosný.

Přístup zaměřený „Na zdraví“ klade důraz na naplňování lidských práv duševně nemocných. Jejich právu rozhodovat o svém životě nesmí stát v cestě ani momentální zhoršení příznaků nemoci. Jenom u nemocných s podstatně sníženou kompetencí k samostatnému rozhodování (např. je-li u nich upravena způsobilost k právním úkonům) je nutná vyšší míra asistence při rozhodování.

Ve smyslu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením klademe důraz na zachování důstojnosti a práva na svobodné rozhodování samotných nemocných na poskytování služeb v nestigmatizujícím prostředí, na podporu rodin duševně nemocných a podporu nezávislosti a možnosti přechodu do běžné společnosti.