Kouzelný klíč 2018 – 2019

Vyhlašujeme

XIV. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice

„Kouzelný klíč“2018-2019

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Přihlásit se může každý, kdo v léčebně, nemocnici nebo v jiném psychiatrickém zařízení ČR a SR pracuje, nebo se zde léčí či léčil.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
pacienti a zaměstnanci

 

POEZIE NEBO PRÓZA
téma je libovolné

 

ROZSAH PRACÍ
v poezii maximálně do 5 básní, v próze maximálně do 3 stran A 4 (strana: cca 30 řádek po 60 znacích, tedy 3 strany: 120 řádek, tj. 7200 znaků včetně mezer maximálně)

 
 

Soutěžní díla pošlete prosím e-mailem do 15. prosince 2018 na adresu
paní Dagmar Žaludové dagmar.zaludova@bohnice.cz jako samostatnou přílohu (napsaná v textovém editoru WORD). Nelze přijímat díla skenovaná, ani psaná na papíře a poslaná poštou. Nemáme kapacitu na jejich přepisování pro porotce a pro sborník.

Váši přihlášku zašlete e-mailem a nazvěte „Kouzelný klíč“. V těle e-mailu, prosím, napište jméno a příjmení autora, adresu bydliště, případně kontaktní adresu (urychlí to distribuci sborníku), telefon a e-mailovou adresu, informaci zda jste pacient či zaměstnanec a název psychiatrického zařízení. Dále připojte prohlášení, že se přihlašujete do soutěže.

 
HODNOCENÍ PRACÍ
Soutěžní díla jsou vždy hodnocena anonymně odbornou porotou, v níž zasedají členové Unie českých spisovatelů – literární kritik a historik, básníci a spisovatelé, překladatelé poezie.
 
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ KONCEM BŘEZNA 2019
(Datum, čas a místo budou upřesněny). Koncem března v jedné z psychiatrických nemocnic vyhlásíme vítěze XIV. ročníku literární soutěže, a ti budou odměněni diplomy a zajímavými cenami. Všichni soutěžící a příznivci Kouzelného klíče jsou vítáni.
 
PROČ SI PŘEJEME POKRAČOVAT A NADÁLE ROZVÍJET TRADICI KOUZELNÝ KLÍČ?
Stavíme pomyslný most k vzájemnému porozumění a pochopení. Přejeme si každému dát možnost poznat a pochopit nemocné, jejich vidění a chápání světa, často překvapující nevšedním prožitkem. Dosavadní zkušenost se soutěží dokazuje její smysluplnost. Kvalita soutěžních příspěvků dokazuje, že úsilí vložené do organizace soutěže, vyhodnocení prací, přípravy a editace sborníku a slav- nostního vyhlášení výsledků se zúročí.
 
POUČENÍ DLE GDPR
Účastníci soutěže berou na vědomí, že podmínkou účasti je sdělení jména a adresy bydliště (případně kontaktní adresy), telefonu a e-mailové adresy, přičemž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „Nařízení“) pořadatel soutěže – Psychiatrická nemocnice Bohnice – sděluje, že tyto osobní údaje zpracovává jakožto správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení.
Osobní údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku, a to pro účely oprávněných zájmů pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení, konkrétně za účelem řádného zdokladování průběhu a vyhodnocení (tzn. za účelem organizace, vyhlášení výsledků a tisk sborníku).
Dále jsou tímto soutěžící poučeni o svém právu kdykoli požádat Psychiatrickou nemocnici Bohnice, jakožto správce údajů, o sdělení rozsahu a účelu zpracovávání svých osobních údajů, dále o svém
právu žádat opravu těchto údajů nebo omezení jejich zpracování, žádat bezplatné předání těchto údajů, a o svém právu na výmaz těchto údajů. Právo lze uplatnit písemně na adresu Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8; v případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení své žádosti, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakty na www.uoou.cz).
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice,
dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel. 284 016 400, 604 423 495