# Centrum duševního zdraví pro Brandýsko

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Centrum duševního zdraví pro Brandýsko
Identifikace projektu

Název programu: Program podpory Center duševního zdraví III
Název projektu: Centrum duševního zdraví pro Brandýsko
Číslo projektu: 10/9646/2020
Konečný příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
Zprostředkovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Výše dotace: 8 820 164 Kč
Realizační období: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Popis projektu a jeho aktivit / Klíčové aktivity

Psychiatrická nemocnice Bohnice spolu s organizací Fokus Praha z.ú. otevřela v listopadu 2020 nové centrum duševního zdraví v Brandýse na Labem s názvem Centrum duševního zdraví pro Brandýsko. CDZ Brandýsko nabízí komplexní individualizovanou péči obyvatelům ORP Brandýs nad Labem a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními nemocemi, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření nového centra duševního zdraví ve spolupráci s organizací Fokus Praha z.ú. v Brandýse nad Labem a tím poskytnout psychiatrickou, psychologickou a sociální péči pro osoby se zkušeností se závažným duševním onemocněním v dané lokalitě.

Cílová skupina

Cílovou skupinou tvoří dospělí lidé se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří pobývají na území ORP Brandýs nad Labem.
Cílová skupina lidí se závažným duševním onemocněním (SMI – Serious/Severe Mental Illness), je v CDZ Brandýsko definována následovně:

• diagnostické okruhy F2, F3, eventuálně F42 a F6,
• trvání onemocnění déle než 2 roky,
• funkční narušení – skóre GAF ≤ 70,
• jedná se zejména o osoby, které bývají často hospitalizované, propadávají systémem služeb a ambulantní péče.

Dále do cílové skupiny patří lidé s potřebou včasné intervence, tj. lidé ohrožení rozvojem SMI. Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky závažného duševního onemocnění. Cílem je rychlé zachycení do péče, tak aby se ideálně nemocní nemuseli vůbec dostat na lůžko nemocnice, nebo případně na co nejkratší dobu. Snahou je zabránit vytržení z komunity, invalidizaci a minimalizovat stigmatizaci. Dalším cílem je je podpořit v práci s onemocněním, předcházení zhoršení, včasném zachycení příznaků, krizovém plánování. Součástí je také podpora vztahů v rodině a edukace klienta a jeho okolí.

Pilotní provoz centra je financován z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.