# Chráněné dílny

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Chráněné dílny
ESF

Oddělení rehabilitace a resocializace v Psychiatrické nemocnici Bohnice (dále PNB) získalo finanční prostředky z EU na rozvoj programu integrace dlouhodobě duševně nemocných do společnosti prostřednictvím trhu práce. Realizace projektu byla zahájena 1.1.2006. V následujících dvou letech budou jeho náklady hrazeny ze schváleného rozpočtu ve výši 3 531 995 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Co je ESF?

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil.Eur. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha,rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Jaký je cíl projektu?

Cílem projektu je zkvalitnit a zlepšit stávající možnosti pracovní rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice, rozšířit kapacitu chráněných dílen, která je nedostačující. Naší snahou je rovněž prohloubit možnosti péče o pacienty v chráněných dílnách. Konkrétně- více specifikovat potřebnou podporu pro konkrétního pacienta, mít možnost se mu více a cíleně věnovat. Pro tyto cíle je zapotřebí především zvýšit počet pracovních míst, doplnit vybavení chráněných dílen, které je zastaralé a nedostatečné. Posílit kapacitu odborných pracovníku, zvyšovat jejich kvalifikaci, dále prohlubovat systém vzájemné návaznosti- jak uvnitř psychiatrické nemocnice, tak mimo její rámec.

Výstupem projektu je zvýšení kapacity o 38 rehabilitačních míst v chráněných dílnách ( jedná se o 53 % navýšení současných možností dílen) a vytvoření 4 pracovních míst v rámci nové služby přechodného zaměstnávání v PN Bohnice. Projekt se též bude týkat vývoje speciálního softwaru pro pracovní rehabilitaci pro účely léčeben.

Zdůvodnění projektu

Pracovní rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice má dobrou tradici, nicméně naráží na kapacitní nedostatky, na nedostatečnou materiální a personální vybavenost, na obtížnost vytvoření zpětných vazeb. Kapacita chráněných dílen je schopna zabezpečit odhadem méně než 50% potřeby celé nemocnice. V současné době to řešíme tak, že jednotlivá oddělení mají limitovaný a přesně rozepsaný rozpis pro využití dílen, který neobráží jejich skutečnou potřebu. Kromě nedostatku kapacity se potýkáme i s omezenou možností terapeutu se pacientům věnovat. V každé z našich devíti dílen je pacientům k dispozici pouze jeden pracovní terapeut, který intenzivní vedení a podporu nemůže zajistit (průměrné využití jednotlivých dílen je 15-20 pacientů na jednoho terapeuta během jednoho časového úseku. Skladba pacientů se mění prakticky každý den, takže terapeuti mohou zajistit jen o něco málo více než dohled). V současné době chráněné dílny zvládají spíše udržení pracovních návyků a vyplnění volného času hospitalizovaných pacientu. Jen malou část uživatelů se daří přímo z PL směřovat do některé z forem zaměstnávání mimo nemocnici. Příčinou je především nedostatečná kapacita míst v chráněných dílnách a dále jejich nedostatečné personální obsazení.

Podstatným podpůrným opatřením při zvyšování kapacity jednotlivých dílen bude zavedení nových pracovních míst přechodného zaměstnávání. Současná kapacita se prostřednictvím tohoto projektu navýší o 53%. V neposlední řadě je to samotné vybavení dílen, které je třeba více obnovovat, aby pracovní rehabilitace byla používána účelně a nikoli dle dostupného materiálu. Stejně tak potřebné je zajistit pro odborné pracovníky zvyšování kvalifikace a informovanosti, které jsou pro odbornou práci nepostradatelné.

Za klíčové pak považujeme vytvoření systému zpětných vazeb mezi pracovní rehabilitací a jednotlivými lůžkovými odděleními, aby práce s konkrétním pacientem byla koordinovaná a cílená. V současné době se výměna informací omezuje prakticky na potvrzení docházky na pracovní terapii.

Charakteristika cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou duševně nemocní lidé, s dlouhou dobou hospitalizace v nemocnici, s nebezpečím vzniku hospitalizmu a chronifikace.

Přínos pro cílovou skupinu

Intenzivnější pomoc při zařazení se na trh práce a integrace do společnosti.

Výstupem projektu je zvýšení pravděpodobnosti, že se duševně nemocným dostane včas a v dostatečné míře pomoci při získávání a upevňování pracovních návyků, dále zvyšování sebevědomí klientů k tomu, aby se do trhu práce vůbec chtěli zapojit. Zvýšení připravenosti lidí s duševním onemocněním zapojit se do programu podporovaného a přechodného zaměstnávání, chráněných dílen, ale i volného trhu práce… Řada duševně hendikepovaných se po propuštění z nemocnice k návratu do zaměstnání jen těžko odhodlává nebo se vrací do zaměstnání, ve kterém po čase selhává. To vede k jejich nedostatečnému zapojení do společnosti a v důsledku toho často i k jejich opětovnému návratu do nemocnice.

Zvýšení profesionality a informovanosti pracovníků v oblasti pracovní rehabilitace v PN Bohnice bude mít za následek kvalitnější péči o duševně nemocné a lepší služby v oblasti pracovní rehabilitace. Vytvoření nového softwaru povede k lepšímu zjištění zpětných vazeb a tím k lepší účinnosti léčby a přípravy pro začlenění pacientů do společnosti.