FMT Bohnice

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Za tímto účelem vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojování ambulantní, lůžkové a sociální péče u nemocných s ochranným léčením.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU a ze státního rozpočtu. Účelem dotace je zprovoznění a pilotní ověření nových služeb v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem (FMT).

Číslo Žádosti: FMT-60164221/S 1

Identifikace komplementární Žádosti (tj. Identifikace Žádosti, kterou podává Žadatel zajišťující „druhou“ část služeb pilotního FMT): FMT-00064220/Z 2.

Forenzní multidisciplinární tým v pilotním provozu zavádí komplexní zdravotní a sociální služby díky spolupráci Psychiatrické nemocnice Bohnice a Green Doors.

FMT (forenzní multidisciplinární tým) vznikl jako součást realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Těžištěm práce multidisciplinárního týmu je efektivní propojení ambulantní a terénní péče.

Cílovou skupinou jsou dospělí (tj. nad 18 let) nemocní s nařízeným OL (ústavní/ambulantní) všech typů: psychiatrické, sexuologické, protialkoholní a protoxikomanické a jejich kombinace; OL může být také z důvodu patologického hráčství.

Podporu zajišťuje multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, sexuologa, adiktologa, sestry pro péči v psychiatrii, sociálních pracovníků a administrativního pracovníka.

Péče je poskytována ambulantní / konzultační i terénní formou.  Hlavním cílem služby terénního týmu je poskytování služby v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Jedná se nejenom o přímou práci s pacientem/klientem, ale i o práci s okolím pacienta/klienta (rodina, sousedé, úřady apod.).
FMT spolupracuje také s potřebnými úřady a jinými agenturami a odborníky, včetně soudce a ambulantních lékařů. Důležitá je také spolupráce s návaznými službami, jako např. služby podpory bydlení, programy volnočasové, programy zaměstnávání, denní stacionáře, atd.

O přijetí pacienta/klienta může být rozhodnuto na základně požadavku soudu, státního zastupitelství, pracovníků jiných služeb, lékařů či dokonce na základě žádosti samotných pacientů/klientů.

Jednou z hlavních funkcí FMT je prevence hospitalizací pacientů/klientů s ambulantním OL nebo jejich zkracování v případě léčby ústavní a nápomoc k jejich reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Kromě těchto služeb bude pacientům/klientům poskytnuta především individuální péče, zaměřená na hlavní oblasti rizika, podporu protektivních faktorů, potřeby pacientů/klientů; zmapuje je a vybuduje individuální terapeutický plán zaměřený na klinické a sociální zotavení. Dalším z cílů projektu je validace nástrojů Risk Assessmentu, se kterými tým pracuje.

Pracovní doba FMT: každý pracovní den od 8 do 16 hod.

Kontakt:
Tel.: 284 016 219
E-mail: fmt-kontakt@bohnice.cz

FMT Bohnice sídlí v prvním patře pavilonu 19 v areálu PN Bohnice, na adrese Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice.

Jak se k nám dostnete?
MHD – ze stanice metra Kobylisy: Autobusem č. 177 nebo 200do stanice Odra a poté projděte parkem směrem k hlavnímu vchodu nemocnice.