# Program švýcarsko-české spolupráce

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Program švýcarsko-české spolupráce

Projekt „Péče o duševně nemocné – zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku“

(Sub-projekt CH-003)
 

O Programu

Projekt „Péče o duševně nemocné – zapojení rodin a veřejnosti v České Republice a ve Švýcarsku“ je financován z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, který se zaměřuje na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU a je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v roce 2004. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko 10-ti, posléze 12-ti novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1,257 miliardy švýcarských franků.

Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („Rámcová dohoda”), která byla podepsaná 20. prosince 2007.

Rámcová dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Částka zahrnuje i administrativní výdaje Švýcarska na řízení Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 %. Výše příspěvku pro udělení grantu na projekty je tedy 104,29 milionu franků. Dne 14. června 2012 uplynulo pětileté období tzv. závazku, čili období, do kdy švýcarská strana byla dle Rámcové dohody uzavřené mezi Švýcarskou federální radou a Vládou České republiky oprávněna přidělovat granty na projekty, programy a fondy předkládané Národní koordinační jednotkou – Ministerstvem financí ČR. K tomuto datu bylo švýcarskou stranou schváleno 30 individuálních projektů, 2 programy a 6 fondů, což představuje využití 100 % prostředků z celkového nevratného finančního příspěvku ve výši 109,78 mil. CHF, jenž byl dle Rámcové dohody určen pro Českou republiku. V období do 14. června 2017 bude ještě možné proplácet výdaje související s vlastní realizací schválených projektů, programů a fondů.
 
Lhůta pro realizaci sub-projektu:
Zahájení 1. listopadu 2011.
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. května 2013.
 
Dne 25.3.2011 byla za pomoci organizace Evropská rozvojová agentura, s.r.o., Praha podána projektová žádost o dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlašovatele MF ČR – Centrum pro zahraniční pomoc.
Dne 21.11.2011 dopisem č.j. 58/102870/2011_585/JS bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento projekt.
 
Finanční rámec sub-projektu:
Celkové výdaje sub-projektu byly stanoveny na 2.287.400,- Kč, z toho dotace činí 1.944.290,- Kč (85%), z toho dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce činí 1.652.646,50 Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 291.643,50 Kč. Vlastní zdroje spolufinancování příjemce dotace (Psychiatrická nemocnice Bohnice) činí 343.110,- Kč (15%).
 
Účel a cíl sub-projektu:
Celkovým účelem je zlepšit situaci v oblasti duševních nemocí a jejich léčby prostřednictvím zvýšení informovanosti veřejnosti, zlepšení zapojení rodin osob s duševní nemocí do systému péče a zvýšení kvality poskytovaných služeb, přispění k destigmatizaci duševních onemocnění a k rozvoji systému komunitní péče.
 
Cíle sub-projektu:

 • přenos zkušeností a know-how od švýcarské partnerské organizace v oblasti práce s rodinami osob s duševní nemocí a v oblasti informování veřejnosti a implementovat tyto zkušenosti v České republice,
 • příspěvek k destigmatizaci osob s duševním onemocněním prostřednictvím informační kampaně,
 • příspěvek k rozvoji komunitní péče prostřednictvím vytvoření interaktivního zázemí a interaktivní sociální sítě pro rodinné příslušníky osob s duševním onemocněním a vytvořením vzdělávacího materiálu na základě švýcarských zkušeností,
 • zlepšení kvality služeb poskytovaných v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

 
Partnerství sub-projektu:
VASK Schweiz je organizace zastřešující regionální Společenství rodinných příslušníků osob, kteří trpí schizofrenií a psychickými nemocemi.
Partnerská smlouva mezi organizací VASK a Psychiatrickou léčebnou Bohnice byla podepsána dne 18.10.2011.
 
Aktivity, s jejichž pomocí bude dosaženo dílčích cílů a celkového účelu projektu:

 • studijní cesta do Švýcarska – únor a květen 2012 – přenos zkušeností a know-how, konzultované návrhy informačních materiálů,
 • studijní návštěva švýcarských expertů do ČR – březen a září 2012 – seznámení s činností Psychiatrické nemocnice Bohnice, zaměření na práci s rodičovskými organizacemi, vystoupení švýcarských expertů s příspěvkem na dané téma na minikonferenci,
 • v rámci informační kampaně vytvoření
 • interaktivní internetové platformy na způsob sociální sítě, která bude sdružovat rodiny s členy s duševní nemocí,
 • vytvoření učebního materiálu na DVD (1. určené pro rodiče s dětmi s duševní nemocí, 2. pro děti a malé sourozence duševně nemocných lidí),
 • série informativních klipů pro veřejnost,
 • minikonference pro širokou a odbornou veřejnost,
 • závěrečná konference, která zhodnotí průběh a výsledky projektu a nabídne možnosti do budoucna.

Za řízení a finanční administraci projektu odpovídá Psychiatrická nemocnice Bohnice.