# Simulační medicína v pedopsychiatrii

Domů / O NEMOCNICI / Dotační programy / Simulační medicína v pedopsychiatrii

Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Název projektu: Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

English project title: Practical training and procedures for managing crisis situations in care of children and adolescents with mental disorders in Bohnice psychiatric hospital.

Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014-2021
Programová oblast: ZD – Program Zdraví
Číslo projektu: ZD-ZDOVA1-009
Příjemce podpory: Psychiatrická nemocnice Bohnice
Plán realizace projektu: 1. 3. 2021 – 30. 6. 2023
Výše uděleného grantu: 5 963 900 Kč
Web zprostředkovatele programu: www.fondyehp.cz/zdravi

Cíl projektu: Vytvoření centra pro simulační kurzy v psychiatrii, ve kterém bude prováděno školení zdravotnických týmů v řešení akutních stavů u dětí a dospívajících s duševní poruchou, a to zejména s využitím vhodných komunikačních dovedností a deeskalačních technik.

Psychiatrická nemocnice Bohnice neměla před tímto projektem pro zdravotníky, kteří pracují s dětmi a adolescenty, vhodné vzdělávací aktivity orientované právě na specifika pedopsychiatrie. Dosavadní školení zaměstnanců byla zaměřena na péči o dospělé nemocné, kteří tvoří naprostou většinu pacientů příjemce. A vzhledem k jen minimálnímu počtu nedospělých pacientů v PN Bohnice, nemohlo zařízení alokovat již žádné prostředky na vytvoření kurzů zaměřených na děti a adolescenty. Školení koncipovaná na práci s dospělou klientelou nelze využít pro tým zdravotnických a pedagogických profesionálů pracujících na oddělení dětské psychiatrie, protože průběh mnoha duševních poruch se v dětském či adolescentním věku projevuje jinak než v dospělosti. A navíc je současně nutno brát na zřetel mnoho odlišností v potřebách dětí a také jejich rodin (často dysfunkčních). Z rozpočtu žadatele by simulační tréninky týmů pracujících s dětmi a dospívajícími vůbec nemohly vzniknout.

Naším projektovým cílem je pravidelným nácvikem a realistickým simulačním tréninkem celých kompletních týmů zdravotnických pracovníků dětského oddělení přispět k větší jistotě v řešení komplikovaných a akutních situací v péči o duševně nemocné děti a adolescenty. Chceme co nejvíce omezit počet nežádoucích událostí, při kterých by byly nějakým způsobem ohrožené děti a adolescenti či personál, který se o ně stará. Rovněž chceme zabránit tomu, aby problematický okamžik do takové situace přerostl, a tím i snížit četnost nutnosti použití omezovacích prostředků u dětí a adolescentů. Sofistikovaným simulovaným nácvikem zdravotnických týmů v problematických, kritických, avšak realistických situacích zvyšujeme efektivitu a optimální chování týmu, a navíc můžeme i předcházet eventuálním pochybením personálu vyplývajících z nezkušenosti či nezvládnuté koordinace týmu v momentech, které je potřeba řešit rychle a také metodicky správně. Často jde totiž o tak vysoce naléhavé situace, že velkou měrou ovlivňuje jednání týmu vysoký stres.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a adolescenti s duševní poruchou, kteří jsou hospitalizováni v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Druhou cílovou skupinou jsou zdravotníci, kteří se o ně starají. Zdravotníci zde působí jako zprostředkující subjekt, kteří zvyšováním své kvalifikace a pracovních schopností přinášejí pozitivní efekty hlavní cílové skupině, tedy dětským a dospívajícím pacientům. Psychiatrická nemocnice Bohnice má projektem vypracovaný a prováděný ucelený systém pravidelných simulačních kurzů. Simulační cvičení proběhnou podle scénářů ze skutečného provozu dětského oddělení, prostřednictvím dospělých herců adolescentního vzhledu, v realisticky připraveném prostředí simulačního centra a podmínkách, tedy ve formě, jak by zdravotníci byli nuceni danou situaci řešit na pracovišti.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-2021 částkou 5 963 900 Kč.

Aktuality

Centrum pro simulační kurzy v psychiatrii PNB se loučí s projektem slavnostní závěrečnou konferencí

Dne 10. února 2022 proběhl po několikaměsíční pauze způsobené pandemií Covid-19 další, první letošní plnohodnotný simulační kurz. Celodenní akce se konala v prostorách výcvikového simulačního centra pavilonu 19. Bylo využito i dvou nových nacvičených scénářů.

Kvůli pandemii se prosincový simulační kurz přesouvá na březen

Na středu 8. prosince 2021 byl naplánován druhý simulační kurz pro vybrané zdravotnické zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice. Bohužel se však z důvodu sílící pandemie a šíření nemoci Covid-19 a tím způsobeného přetížení zdravotníků nejen na odděleních Covid-19 pozitivních pacientů nemohl kurz uskutečnit.

Oproti plánovanému harmonogramu pravidelné dvouměsíční periody konání kurzů bude tento zrušený kurz mimořádně přesunut na březen. Odložený simulační kurz se bude pořádat 22. 3. 2022 ve výcvikovém simulačním centru v pavilonu 19.

Metodický dokument z projektu je dostupný tištěně i elektronicky

Jako první publikace projektu byla v rámci druhé klíčové aktivity vydána Metodika praktického nácviku a tréninku postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Tištěná publikace má přidělené ISBN 978-80-906574-3-4 a vyšla i v elektronické verzi, kterou je možné si stáhnout pod odkazem výše.

V projektu jsme realizovali pilotní simulační kurz

Dne 30. září 2021 se uskutečnil pilotní simulační kurz. Vyškoleny v něm byly dva týmy zdravotnických pracovníků z dětského psychiatrického oddělení. Účelem pilotního kurzu bylo otestovat, jak celý školící den probíhá. Zda funguje organizační struktura bloku, metodika, scénáře, herci i technická představa.

Po skončení tohoto, můžeme nazývat nultého, kurzu se sešel celý organizační tým na závěrečném debriefingu. Všichni si sdělili svoje připomínky a zkušenosti dle kterých doplnili metodiku a budou pořádat příští pravidelné simulační kurzy v projektu.

Figuranti pro simulační kurzy absolvovali přípravnou letní stáž na dětském oddělení

Pro potřeby simulačních kurzů chystaných naším projektem byli vybráni tři herci na zpodobnění rolí dětí či adolescentů s duševní poruchou. Figuranti jsou dospělí, avšak juvenilního vzezření, aby lépe zapadli do konceptu a uvěřitelněji předváděli mladé pacienty. Postavy ztvární dvě herečky a jeden herec.

Součástí příprav herců na ztvárnění rolí byly i týdenní letní stáže na dětském psychiatrickém oddělení PN Bohnice. Zde pod vedením odborné mentorky mohli sledovat nejen chod oddělení, ale i chování mladých pacientů, aby poté mohli co nejvěrohodněji zahrát role dětí a adolescentů s duševní poruchou.

Každý herec jednotlivě absolvoval stáž v rozsahu celé týdenní směny, tj. 5 x 8 hodin. Aby nebyl narušen chod oddělení, proběhla každá stáž v jiném měsíci – v červenci, srpnu a září 2021.

Dne 28. června 2021 jsme v Divadle Za plotem uspořádali úvodní konferenci projektu

Na začátku realizace projektu jsme připravili informační akci pro veřejnost i zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice. Událost ve formě konference měla za cíl informovat o zahájení projektu a představit jej, přiblížit odborný kontext projektu a poučit o jeho přínosu a výstupech. Důraz byl kladen na seznámení diváků s Fondy Evropského hospodářského prostoru. Právě díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-2021 v částce 5 963 900 Kč je nám umožněno celý projekt realizovat.

Úvodní konference proběhla v dopoledních hodinách v hlavním sále Divadla Za plotem. Z důvodu probíhající pandemie COVID-19 byl ale kvůli zamezení propuknutí a šíření nemoci a zajištění bezpečnosti zaměstnanců i pacientů areál Psychiatrické nemocnice Bohnice pro veřejnost uzavřen. Prezenčně přímo na místě se tak konference mohli účastnit pouze lidé z vnitřní „bubliny“ PNB, tedy například zejména zdravotníci z dětského psychiatrického oddělení. V sále byly mezi diváky udrženy bezpečnostní rozestupy minimálně 2 metrů. Avšak pro ostatní zájemce a veřejnost byla umožněna distanční účast telekonferenčně online na platformě Webex. Přenos byl technicky zajištěn a kamerově pokryt tak, že online účastníci slyšeli přednášející, viděli dění v sále i doprovodné prezentace a mohli se audiem či v chatu zapojit do diskuze.

Na konferenci zazněly tyto příspěvky:
Ing. Jiří Spilka – Představení projektu a Fondů EHP.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková – Úskalí v péči o dětskou klientelu.
MUDr. Pavel Trančík a Mgr. Jan Běhounek – Jak provádět a učit deeskalaci.
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. – Simulační medicína v praxi.
Mgr. Jan Běhounek – Simulační centrum v Psychiatrické nemocnici Bohnice.