# S.O.M.A.

Péče o tělesné zdraví a nácvik samostatného života v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Financováno z Norských fondů

Číslo programu: PROGRAM CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“
Název projektu: SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života
Podtitul: Systém Ovlivnění Metabolismu a Aktivity
Číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-030-2015
Konečný příjemce: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
Zprostředkovatel: Ministerstvo financí

PARTNEŘI:
1) České vysoké učení technické v Praze – FBMI v Kladně
2) Norský partner Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) v Tromso

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému screeningu kardiovaskulárních a metabolických rizik u všech nemocných PNB a vytvoření dvou standardů – metodiky ucelené rehabilitační péče o tělesné zdraví pacientů s duševním onemocněním a metodiky (fyzioterapie, kinezioterapie, ergoterapie, nutriční péče), ucelené rehabilitační péče nácviku samostatného života v přechodné fázi (tedy fázi od ukončení léčby do přechodu do domácího prostředí).

Druhým, navazujícím, cílem projektu je vytvořit stavebně a materiálně plně dostačující prostory, ve kterých bude realizována péče o tělesné zdraví duševně nemocných pacientů. Primárně se tyto stavební části týkají rehabilitační fáze zaměřené na fyzioterapii, která vyžaduje vhodné vybavení a dostatečné prostory upravené pro práci s pacienty. Dále je cílem projektu vytvoření stavebně a materiálně připravených a vybavených prostor pro nácvik samostatného života.

V závěru realizace projektu by měli být proškoleni zaměstnanci PNB, kterých se týká přímá péče s pacienty v obou metodikách ucelených rehabilitačních procesů. Obě vytvořené metodiky budou závazné pro práci s pacienty pro všechny zaměstnance PNB.

Dalším cílem projektu je navázání úzkého partnerství s oběma partnery projektu (FBMI a UNN) čímž vedle zmíněných aktivit projektu si také klademe za cíl pokračování v navázané spolupráci a realizaci dalších společných projektů, které by zvýšili úroveň poskytované péče PN Bohnice.

V rámci projektu proběhnout tři konference:
ÚVODNÍ KONFERENCE
KONFERENCE – WORKSHOP
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

KONTAKTY:
Ing. Vojtěch Malina // Manažer projektu // Vojtechmalina(zavináč)seznam.cz
Monika Černá // Koordinační pracovník PNB // Monika.Cerna(zavináč)bohnice.cz
Ing. Jan Kašpar // Kontaktní pracovník FBMI // kaspar(zavináč)fbmi.cvut.cz

Harmonogram projektu
EN

PSYCHICAL HEALTH CARE FOR MENTALLY ILL PATIENTS AND INDEPENDENT LIFE SKILLS

Funded from Norwegian Funds 2009-2014

Program number: PROGRAM CZ11 „Public Health Care Initiatives“
Projekt name: Psychical health care for mentally ill patients and independent life skills training
Projekt number: NF-CZ11-OV-2-030-2015
Final beneficiary: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 97/7, 181 00 Praha 8
Intermediary: Ministry of Finance

The main objective of the project is to create a system of screening for cardiovascular and metabolic risk in all patients PNB and creating two standards – the methodology comprehensive rehabilitative care for physical health of patients with mental illness and methodology (physiotherapy, physiotherapy, occupational therapy, nutritional care), comprehensive rehabilitation training for independent living in a transitional phase (ie after discontinuation phase transition into the home environment).

Second, follow-up, the aim of the project is to create a building material and fully sufficient space in which it will be implemented on physical health care for mentally ill patients. Primarily, these relate to the construction of the rehabilitation phase focused on physiotherapy, which requires appropriate equipment and sufficient space adapted to work with patients. Furthermore, the project aims to create a building material prepared and equipped space for practicing independent life.

At the end of the project should be trained PNB employees covered by the direct care of patients in both methodologies comprehensive rehabilitation processes. Both of these methods, will be required for work with patients for all employees PNB.

Another goal of the project is to establish a close partnership with both project partners (FBMI and UNN), which in addition to these activities, the project also aims to continue the established cooperation and implementation of other joint projects that would improve the level of care provided PN Bohnice.

Contact: Vojtech Malina
Mail: vojtechmalina@seznam.cz

CZ

Dne 12. května 2015 proběhla v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice „Úvodní konference projektu SOMA“.

Konference se věnovala otázkám analýzy současného stavu péče o somatické zdraví u duševně nemocných pacientů PNB a nácviku samostatného života pacientů Psychiatrické nemocnice Bohnice a o možnostech vytvoření systému screeningu kardiovaskulárních a metabolických rizik u všech nemocných PNB a vytvoření standardizovaných postupů v této oblasti.

Byl představen projekt SOMA a jeho postavení v kontextu změn v péči o duševně nemocné, analýza kardiometabolických rizik u pacientů, péče o somatické komorbidity u pacientů. Zaměření na tělesnou aktivitu, výživu a edukaci pacientů, resocializaci.

Kromě přednášejících z řad zaměstnanců PNB se objevily i přednášky partnera projektu – ČVUT v Praze – FBMI v Kladně. V závěru zazněly přednášky od Norského partnera – Universitetssykehuset Nord-Norge (UUN) v Tromso.

EN

May 12, 2015 – Conference of project SOMA

Conference was about analysis of present care conditions and psychical health care for mentally ill patiens PNB.The next topic was discussing independent life skills and possibility to create a system of screening for cardiovascular and metabolic risk in all patients PNB and creating methodology of this. Project SOMA was presented in position in the context of changes in the care of the mentally ill, analysis cardio metabolic risk patients, care for static co-morbidity in patients – focus on physical activity, nutrition and education of patients, re-socialization. Speakers were employees of PNB and both partners – FMBI and Universitetssykehuset Nord-Norge (UUN).

CZ

Ve dnech 24.6.2015 – 28.6.2015 proběhla v rámci projektu SOMA první zahraniční stáž.

V rámci zahraniční cesty bylo navštíveno Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST), které je součástí norského partnera Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) v Tromso. Na tomto pracovišti proběhl workshop SOMA Seminar: Psychical Health Care for Mentally Ill Patients and Independent Life Skills Training, kde byl představen projekt SOMA a jeho současný stav.

Program stáže:
Středa 24. 6. 2015 – přílet do Tromso
Čtvrtek 25. 6. 2015 – konference v NST
Pátek 26. 6. 2015 – konference psychiatrického oddělení UNN
Sobota 27. 6. 2015 – prohlídka psychiatrického oddělení UNN
Neděle 28. 6. 2015 – odlet z Tromso

Během konference v centru NST byl v dopoledním bloku představen projekt SOMA, psychiatrická péče a rehabilitace v PNB, proběhly prezentace kolegů z FBMI ohledně sběru dat ze zařízení FitBit a technického vybavení tréninkových bytů. Fakultní nemocnice Ostrava poté přiblížila své plány ohledně budoucnosti psychiatrického oddělení ve vztahu k norským fondům. V odpoledním bloku přednášek se prezentovaly především projekty NST z oblasti telemedicíny a rehabilitace.

Druhý den programu následovala konference v Division of Mental Health and Substance Abuse UNN, kde přednášející přiblížili dva projekty nemocnice týkající se tréninkových bytů a chráněného bydlení, psychiatrickou péči v jejich zařízení a používané přístupy.

Následující den proběhla prohlídka psychiatrického oddělení Åsgård, které je součástí UNN, kde jsme měli možnost prohlédnout si prostory i zázemí pro pacienty, oddělení soudně nařízené péče, akutní oddělení a také místnosti pro centrální terapie.

EN

June 24 to 28, 2015 – Internship in Norway

Wednesday, June 24 – arrival to Tromso
Thursday, June 25 – Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST), which is part of Norway partners (UUN) – workshop SOMA Seminar: Psychical health care for mentally ill patients and independent life skills training
Friday, June 26 – conference in Division of Mental Health and Substance Abuse UUN
Saturday, June 27 – visit of Psychiatric Hospital Asgard (UNN)
Sunday, June 28 – departure from Tromso

CZ

Dne 3. září 2015 proběhla v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (Modrý salonek Divadla Za plotem) v pořadí již II. konference projektu S.O.M.A.

První část konference byla věnována rekapitulaci realizovaných aktivit během první poloviny realizace projektu. Dále byla představena nová aktivita „peer klub“, která byla do projektu zařazena v rámci dodatečné výzvy projektu. V rámci této aktivity bude vytvořena metodika Peer terapie – terapie pomocí školených osob s vlastní psychiatrickou zkušeností. Dále pak vytvoření samotného Peer clubu.

Členové realizačního týmu představili aktivity pilotní skupiny pacientů. V krátkých videích byli ukázáni konkrétní pacienti a jejich postoj k novým aktivitám.
Bylo představeno S.O.M.A. skóre a praktická aplikace pohybové aktivity, role pohybové aktivity v prevenci kardiovaskulárních chorob, výživa a edukace pacientů.
Diskutovalo se o cílech projektu a předpokládaných výstupech projektu.

Partner projektu FBMI představil dosavadní výsledky hodnocení pohybové aktivity u pacientů pomocí FitBit náramků.

Mezi hosty konference byli i zástupci Ministerstva zdravotnictví – PhDr. Mgr. Jan Bodnár a Ing. Martina Juřicová.

EN

2nd SOMA conference: Project physical health care and independent living skills training

On September 3, 2015 was held on the premises of the Psychiatric Hospital Bohnice (Blue Room Theatre Behind the Fence), already the 2nd Conference of Project S.O.M.A. (S.I.M.A. – System Influencing Metabolism and Activity).

The first part of the conference was devoted to a recapitulation of the activities implemented during the first half of the project realization. Further, the presentation of the new activity „Peer Club“, which was included in the project under the additional call for proposals of the project. As part of this activity will be developed new Peer therapy methodology – therapy with trained people with private psychiatric experience. Furthermore, the creation Peer club itself.

Team members presented the activities of the pilot group of patients. The short videos were shown to specific patients and their attitude to new activities.

It was introduced S.O.M.A. (S.I.M.A.) Scores and practical application of physical activity, the role of physical activity in the prevention of cardiovascular diseases, nutrition and education of patients. To discuss the project objectives and expected outcomes of the project.

Project partner FBME presented the current results of evaluation of physical activity in patients using Fitbit wristband.

Among the guests at the conference were representatives of the Ministry of Health – Dr. Mgr. Jan Bodnar and Ing. Martina Juřicová.

CZ

V rámci dodatečné výzvy projektu jsme rozšířili klíčové aktivity o zcela novou, samostatnou aktivitu „vytvoření peer klubu“. Cílem je zapojení peer konzultantů do nácviku schopností samostatného života pacientů na vybraných odděleních PNB. Peer terapie zapojuje do terapie psychiatrických pacientů osoby, které mají osobní zkušenost s psychiatrickým onemocněním a jsou proškoleni v terapeuticko-konzultačních činnostech.

Aktivita začala v září 2015. Zástupci týmů oddělení byli dne 21. září 2015 proškolení v 7hodinovém vzdělávacím bloku zaměřeném zejména na teoretické zarámování pozice peer konzultanta v multidisciplinárním týmu, vysvětlení konceptu zotavení, jehož je peer konzultant nositelem a zdůrazňujícím jedinečnost role člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí jako odborníka na svou nemoc. Přednášky byly doplněny prací ve skupinách identifikující potřeby a motivaci jednotlivých oddělení, ale i rizika a slabé stránky. Vzdělávací program obsahoval i „předehru“ pro praktickou část odborné přípravy týmů, 4hodinový workshop konaný dne 1. října 2015. Zástupci jednotlivých oddělení zde pracovali na definování náplně práce peer konzultanta a sepsání inzerátu, včetně vstupních požadavků na pozici. S pomocí výsledků společné práce byla následně vytvořena finální verze inzerátu pro výběrové řízení na peer konzultanta, které právě probíhá.

EN

We expanded the project activities by a completely new independent activity – peer club. The main objective is to involve peer consultants to independent life skills training patients in Psychiatric hospital Bohnice. Peer therapy participates in the therapy of psychiatric patients, people who have had personal experience with psychiatric disorders and are trained in therapeutic and consultative activities.

The activity began in September 2015. On September 21, 2015 representatives of teams were trained in seven-hour block. The training was focused mainly on theoretical explanations peer consultant positions in a multidisciplinary team and on the explanation of the role of peer consultant (ie a person with personal experience with mental illness as an expert on his illness). The lectures were complemented by the work groups.

On October 1, 2015 followed by a four-hour workshop was a practical part of the training team. Representatives were working on defining job descriptions of peer consultant and preparing advertisement including entry requirements for the position. The final version of the advertisement for the tender for peer consultant was subsequently developed, and now is going on.

CZ

PROGRAM CZ11 „INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ“

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU

SOMA: PROJEKT PÉČE O TĚLESNÉ ZDRAVÍ A NÁCVIK SCHOPNOSTÍ SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Termín konání: středa 29. 6. 2016
Čas konání: středa 29. 6. 2016, 10:00 – 16:00 hodin.
Místo konání: velký sál Divadla Za plotem, areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8.

PROGRAM KONFERENCE

9:30 – 10:00 // Registrace účastníků

10:00 – 10:10 // SOMA – cíle projektu a jejich naplnění
(Ing. Vojtěch Malina)

10:10 – 10:30 // SOMA – Projekt SOMA v kontextu změn péče o nemocné pacienty
(MUDr. Martin Hollý, MBA, MUDr. Marek Páv, Ph.D.)

10:30 – 10:45 // Coffee break

10:45 – 11:00 // SOMA skóre – prediktivní model kardiovaskulárního rizika pacientů s duševní poruchou
(MUDr. Jan Gojda)

11:00 – 11:15 // Práce s pacienty
(MUDr. Monika Cendelínová)

11:15 – 11:30 // Intervence životního stylu a pacientů s psychiatrickým onemocněním v praxi
(MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.)

11:30 – 11:45 // Intervence zaměřené na výživu a edukaci – metodika a výsledky
(MUDr. Kateřina Jandečková)

11:45 – 12:00 // Využití mobilních technologií v péči o somatické zdraví psychiatrických pacientů
(Ing. Jan Mužík, Ph.D. – FBMI)

12:00 – 13:00 // Coffee break

13:00 – 13:45 // Shrnutí a závěry projektu SOMA z pohledu fyzioterapie, kinezioterapie a ergoterapie, práce s pacienty
(Mgr. Michaela Zahrádka Kőhlerová, Bc. Nikola Svobodová, tým fyzioterapeutů)

13:45 – 14:30 // Vytvoření peer klubu a zapojení peer konzultantů do péče v PNB
(Ing. Věra Fibigerová, MUDr. Jan Stuchlík – CRPDZ, Bc. Tomáš Herna)

14:30 – 14:45 // Diskuse

14:45 – 15:00 // Coffee break

15:00 – 16:00 // Prohlídka nově zrekonstruovaných prostor

Ve středu 29. 6. 2016 proběhla ve velkém sále Divadla Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice třetí, závěrečná konference projektu S.O.M.A.: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života, s podtitulem Systém Ovlivnění Metabolismu a Aktivity.

V rámci konference byly prezentovány jednotlivé výstupy projektu. Vzhledem k realizaci konference ještě před prázdninovým obdobím, tedy dva měsíce před ukončením projektu, stále probíhají dokončovací práce, ale projekt je z 90 % hotový a je tedy možné hodnotit pozitivní výstupy jednotlivých aktivit. Jednotlivé přednášky realizačního týmu prezentovaly především následující výstupy: výsledky práce s pacienty v rámci systému ovlivnění aktivity, nově vzniklé metodiky se zaměřením na práci se somatickým zdravím pacientů trpících duševním onemocněním, konkrétně se jedná o metodiky pro pohybové aktivity v prevenci kardiovaskulárních chorob u psychicky nemocných pacientů, výživě a edukaci pacientů – fyzioterapie, ergoterapie, nutriční péče. Dále se jedná o metodiku tréninkových bytů a prezentováno i představeno bylo SOMA skóre a praktická aplikace pohybové aktivity.

Důležitou částí konference bylo představení dodatečné aktivity PEER, která se zabývá implementací PEER terapie (terapie pomocí pracovníků s osobní zkušeností s psychickým onemocněním) a samotných PEER terapeutů do klinické péče o pacienty PNB. Zajímavým bodem byla přednáška PEER terapeutů, která umožnila lepší vhled do této problematiky. V neposlední řadě bylo prezentováno materiálové vybavení a rekonstrukční práce realizované v rámci projektu SOMA, díky čemuž je možné lépe realizovat aktivity zaměřené na péči o tělesné zdraví pacientů.

Pracovníci PARTNERA – FBMI prezentovali na konferenci svojí část projektu, konkrétně prvotní zpracování dat z náramků a statistické vyhodnocení. Proběhla prezentace spolupráce s norským partnerem projektu (Norské centrum pro integraci a telemedicínu).

V závěru konference proběhla prohlídka nově zrekonstruovaných prostor objektů fyzioterapie a PEER terapie, jejichž rekonstrukce proběhla v rámci realizovaného projektu SOMA.

EN

June 29, 2016 – Final Conference of project S.I.M.A. (System Influencing Metabolism and Activity)

The first part of the conference was devoted to presentation of individual outputs of the project. Due to the implementation of the conference before the holiday period, two months before the end of the project, finishing work is still going, but the project is 90% completed and it is possible to evaluate the positive outcomes of individual activities.
Implementation team presented mainly the following outputs: the results of working with patients, new methodology for physical activity focused on work with physical health of patients suffering from mental illness (physical activity in the prevention of cardiovascular diseases, nutrition and education of patients – physiotherapy, ergotherapy, nutritional care and training flats). S.O.M.A. (S.I.M.A.) Scores and practical application of physical activity were introduced.

An important part of the conference was the presentation of additional activities PEER – therapy with trained people with private psychiatric experience. An interesting lecture was directly PEER therapists.
It was presented reconstruction and material equipment purchased under the project.

Project partner FBME presented incipient data processing the current results of evaluation of physical activity in patients using Fitbit wristband. It was presented cooperation with project partner from Norway.

At the end of the Conference was a visitation of newly renovated spaces of physiotherapy which were reconstructed within of project S.O.M.A. (S.I.M.A.).

CZ

Příjemce dotace: Psychiatrická nemocnice Bohnice (ČR)

Partner: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (ČR)
Partner: Univerzitní nemocnice v severním Norsku, Tromsø (NO)

Pacienti s těžkými duševními poruchami mohou dnes při moderním psychiatrickém přístupu a farmakoterapii vést prakticky plnohodnotný život. I přes významné pokroky v léčbě však zůstává jejich očekávané přežití o dvě dekády kratší než v obecné populaci, přičemž nejvýznamnější příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární onemocnění. Realizovaný projekt si kladl za cíl vytvořit v prostředí velké psychiatrické nemocnice ucelený program screeningu a intervence kardiovaskulárního rizika u pacientů s duševní poruchou. Na základě předchozí práce a inspirace ze zahraničních pracovišť byl vytvořen komplexní program, kterým projde každý pacient hospitalizovaný v nemocnici. Sestává z automaticky vyhodnocovaného screeningu rizika a intervenčních programů odstupňovaných podle rizikovosti pacienta.

Díky projektu vznikla metodika ucelené rehabilitační péče o tělesné zdraví pacientů s duševním onemocněním a metodiky fyzioterapie, kinezioterapie, ergoterapie a nutriční péče. Byla také zavedena ucelená rehabilitační péče nácviku samostatného života v přechodné fázi (tedy fázi od ukončení léčby do přechodu do domácího prostředí).

V rámci projektu došlo k přestavbě vybraných původních prostor léčebny, k jejich modernizaci a kompletnímu vybavení potřebným lékařských a terapeutickým vybavením. Rekonstrukční práce se týkaly prostor určených pro fyzioterapii, vznikly nové tréninkové byty pro nácvik schopností samostatného života a byl nově vybudovaný Peer klub.

V závěru projektu byli proškoleni zaměstnanci nemocnice, kteří jsou do obou rehabilitačních procesů zapojeni. Vytvořené metodiky jsou závazné pro práci s pacienty pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Výsledky realizace projektu v číslech:

9 komplexních systémů nového přístupu k rehabilitaci
200 pacientů, kteří absolvovali nový systém rehabilitace
683 návštěv PEER klubu (Návštěva znamená PEER aktivita, kdy se jeden pacient zapisuje i na několik aktivit denně)
135 pacientů v rámci programu monitoringu fyzické aktivity
Více jak 5 481 pacientů, kteří byli zařazeni do screeningového programu
152 posluchačů konferencí (3 pořádané konference)
2 zahraniční stáže v Tromsø
2 zahraniční stáže Norského partnera v Praze
3 kompletně zrekonstruované tréninkové byty pro nácvik schopností samostatného života
1 Peer klub
100 proškolených zaměstnanců v nových metodách ucelené rehabilitace.

V průběhu realizace projektu vznikly následující metodiky systému péče o psychiatrické pacienty:

Metodika Fyzioterapie v psychiatrii.
Metodiky Ergoterapie v psychiatrii.
Metodika Kinezioterapie, Psychomotorická terapie, Pohybové lekce.
Edukace zaměřená na zdravý životní styl pacientů s vážným psychiatrickým onemocněním.
Metodika nutriční péče – Cesta ke změně životního stylu.
Metodika programu nácviku samostatného života v tréninkových bytech v PN Bohnice.
Manuál zapojení PEER konzultantů do komunitní lůžkové péče o duševní zdraví.
Studie realizovatelnosti projektu SOMA.
Závěrečná zpráva programu Fyzioterapie.
Závěrečná zpráva programu Kinezioterapie.

Projekt byl úspěšně ukončen 31. 8. 2016 – koncem projektu byly finalizovány stavební práce, práce týkající se vybavení fyzioterapie a tréninkových bytů a byly finalizovány jednotlivé metodiky. Samotná práce s pacienty v nový prostorách a novou formou terapie byla naopak v tomto termínu zahájena.

EN

FINAL REPORT

S.I.M.A. – PSYCHICAL HEALTH CARE FOR MENTALLY ILL PATIENTS
AND INDEPENDENT LIFE SKILLS

(System Influencing Metabolism and Activity)
Funded from Norwegian Funds 2009-2014

 
Program number: PROGRAM CZ11 „Public Health Care Initiatives“
Project name: Psychical health care for mentally ill patients and independent life skills training
Project number: NF-CZ11-OV-2-030-2015
Final beneficiary: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 97/7, 181 00 Praha 8
Intermediary: Ministry of Finance

 
Partner: FBE – CTU – Czech technical University in Prague, Faculty of Bioemedical Engeneering
Partner: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) in Tromso, NST – Nasjonalt senter for telemedisin

Patients with severe mental disorders can now, according to modern psychiatric approach and pharmacotherapy, practically live fulfilling life without any limits. Despite significant advances in the treatment remains their expected survival of less than two decades in the general population, the most significant cause of death is caused by cardiovascular diseases. Realized project aimed to create an environment in a psychiatric hospital a comprehensive program of screening and intervention for cardiovascular risk in patients with mental disorders. Based on previous work and inspiration from foreign institutions we have created a comprehensive program that goes through each patient hospitalized. It consists of automatically evaluated risk screening and intervention programs graded according to risk patient.

 During the project realization was established methodology for comprehensive rehabilitation of the physical health of patients with mental illness and methodology of physical therapy, physiotherapy, occupational therapy and nutritional care. It also introduced a comprehensive rehabilitation training in independent living in a transitional phase (the phase after the end of treatment to transition into the home environment).

 During the project realization was realized the reconstruction of the original selected area hospitals to modernize their equipment and complete the necessary medical and therapeutic equipment. Renovation work related to the locations of physiotherapy, creating new training quarters for practicing independent living skills and was newly constructed Peer club.

 At the end of the project the hospital staff, who are involved in both rehabilitation processes, were trained in the new treatment methodologies. Created methodologies are bound to work with patients for all employees of the Psychiatric Hospital Bohnice.

 The results of the project in numbers:
9 complex systems a new approach to rehabilitation
200 patients who received the new system rehabilitation
683 visits PEER Club (Visit means PEER activity when a patient is recorded on several daily activities)
135 patients in the program of monitoring physical activity
More than 5481 patients were included in the screening program
152 listeners conferences (3 conferences organized)
2 internships in Tromsø
2 internships Norwegian partner in Prague
3 completely renovated apartments training to practice independent living skills
Peer 1 club
100 trained employees in new methods of integral rehabilitation.

 During the project arose following the methodology of the system of care for psychiatric patients:

Methodology Physiotherapy in psychiatry.
Methodologies Occupational therapy in psychiatry.
Methodology Kinesiotherapy, Psychomotor Therapy Physically lesson.
Education focused on healthy lifestyles of patients with serious psychiatric illness.
Methodology nutritional care – Path to change their lifestyle.
Methodology training program, training in independent living apartments in PN Bohnice.
PEER Consultants manual involvement in community inpatient mental health care.
Feasibility study of the project SOMA.
Final report Physiotherapy program.
The final report of the program Kinesiotherapy.
The project was successfully completed 31. 8. 2016 – the end of the project were finalized construction work, related to physiotherapy equipment and training flats and individual methodologies were finalized. The actual work with patients in new areas and a new form of therapy was contrary in this term started.

Sdílení tiskové zprávy MF-NKM