# S.U.P.R.

projekt S.U.P.R.

Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče

Číslo projektu: NF-CZ11-PDP-1-002-2014

O projektu:

Hlavním cílem projektu SUPR je vyhodnocení stávající péče a vytvoření nového jednotného systému rehabilitace v lůžkových psychiatrických zařízeních se zaměřením zejména na následnou psychiatrickou péči u nemocných s vážným duševním onemocněním.

Dalšími cíli projektu je jak zvýšení prevence psychotických onemocnění v populaci pomocí edukačních brožur a webové stránky, tak i dosažení lepší informovanosti o této nemoci u laické i odborné nepsychiatrické veřejnosti.
 Projektu se aktivně účastní 13 psychiatrických nemocnic a léčeben:

Projektu se aktivně účastní 13 psychiatrických nemocnic a léčeben:

 • PN Bohnice
 • Psychiatrická klinika VFN UK v Praze
 • PN Kosmonosy
 • PN Horní Beřkovice
 • PN v Dobřanech
 • PL Petrohrad
 • PN Jihlava
 • PN Havlíčkův Brod
 • PN Brno
 • PN v Kroměříži
 • PN v Opavě
 • PL Šternberk
 • PN Marianny Oranžské Bílá Voda
Projekt S.U.P.R.

Jedním z hlavních výstupů projektu je sestavení metodiky nově vytvořeného systému ucelené psychiatrické péče a následná studie této nové metodiky ověřená na 150 pacientech.

Dalšími výstupy jsou: proškolení odborných pracovníků (lékařů, psychologů a zdravotních sester) v dané metodice, proškolení preventivních pracovníků, nákup HW a SW podpory a know how.

V rámci preventivních aktivit je výstupem také vytvoření webové stránky informující nejen o projektu, ale také o psychiatrické rehabilitaci a novém systému péče, dále pak vydání 4 brožur pro rodiny, pediatry a praktické lékaře, pedagogické pracovníky a zdravotnický personál.

Součástí řešení projektu je rovněž zapojení partnera z Norského království. V průběhu projektu budou organizovány tři pracovní cesty expertů partnera do České republiky a tři pracovní cesty českých odborníků do Norska (Osla), a to za účelem výměny zkušeností a získání know-how a poskytování rehabilitační péče orientované na úzdravu.

Jsou plánována 3 pracovní setkání (konference) pro všechny účastníky projektu a na jeho závěr 1 velká závěrečná konference s představením nové metodiky.

S přihlédnutím k tomu, že do projektu je zapojeno 13 psychiatrických nemocnic a léčeben, tak je velká pozornost věnována vzájemné komunikaci. Proto bylo zakoupeno jednak do všech center telekonferenční zařízení, ale také projektový SW, přes který probíhá veškerá komunikace a plánování daných aktivit. V průběhu realizace projektu jsou také plánována 4 pracovní setkání/konference/ všech členů týmu.

Harmonogram projektu:

NÁZEV AKTIVITY2014
Q3
2014
Q4
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2016
Q1
2016
Q2
Nákup HW podpory komunikace a terapie a SW podpory,
Nákup modelů psychiatrické rehabilitace a adaptace know how
xxxx
Studijní cesty a bilaterální spolupráce s Norským královstvímxxxxxxxx
Management a koordinace projektuxxxxxxxx
Publicitaxxxxxxxx
Analytická a školící činnostxxxxxxxx
EN

Project S.U.P.R.
Creation of a System of Comprehensive Psychiatric Rehabilitation and its implementation at inpatient care facilities

Project number: NF-CZ11-PDP-1-002-2014

About the project:

The main goal of the SUPR Project is to evaluate current care and create a new uniform system of rehabilitation at inpatient psychiatric facilities, focusing especially on the subsequent care of patients with serious mental illnesses.

Other project goals include the increased prevention of psychotic illnesses in the population through educational brochures and the website and increased awareness of these illnesses in the general public and among non-psychiatric professionals.

13 psychiatric hospitals and treatment facilities are actively participating in the project:

 • PN Bohnice
 • Psychiatrická klinika VFN UK v Praze
 • PN Kosmonosy
 • PN Horní Beřkovice
 • PN v Dobřanech
 • PL Petrohrad
 • PN Jihlava
 • PN Havlíčkův Brod
 • PN Brno
 • PN v Kroměříži
 • PN v Opavě
 • PL Šternberk
 • PN Marianny Oranžské Bílá Voda

One of the main objectives of the project is to compile a methodology for the newly-created system of comprehensive psychiatric care and to conduct a follow-up study of this methodology on 150 patients.

Other objectives include: training professional staff (doctors, psychologists and nurses) in the given methodology, training prevention staff, purchasing HW and SW support and know-how.
Part of the prevention efforts will include the creation of a website providing information about the project as well as psychiatric rehabilitation and the new system of care plus 4 brochures will be published for families, pediatricians and general practitioners, educators and medical staff.

The project will also include the involvement of our partner from Norway. During the course of the project there will be three work visits of Norwegian experts to the Czech Republic and three work visits of Czech experts to Norway (Oslo) for the purpose of exchanging experience, obtaining know-how and providing rehabilitation care aimed at healing.

3 work conferences are planned for all project participants as well as 1 large conference at the project’s conclusion introducing the new methodology.

As 13 psychiatric hospitals and treatment centers are participating in the project, a great deal of attention is devoted to mutual communication. That is why teleconferencing equipment has been purchased for all centers, along with project SW to be used for all communication and activity planning. During the course of the project there will also be 4 work meetings/conferences of all team members.

CZ

Program první zahajovací konference

Projektu SUPR – „Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče“
Dne 11. září 2014
V Modrém salonku v Psychiatrické nemocnici Bohnice

9,30 – 11,30 – úvodní seznámení se, očekávání
Zahájení a historie vzniku projektu – MUDr. Martin Hollý, ředitel PN Bohnice, Seznámení se, očekávání – koordinuje MUDr. Marek Páv – manažer projektu, PN Bohnice

11,30 – 12,15 – oběd – zajištěn
12,15 – 13,15 – blok I. – informace o projektu:
Cíle a aktivity projektu – MUDr. Marek Páv, manažer projektu, PN Bohnice Harmonogram – Mgr. Petra Měchýřová, koordinátorka projektu, PN Bohnice Financování projektu – Ing. Ivana Nováková, ekonom projektu, PN Bohnice Telekonferenční zařízení a Groupcamp Ing. Josef Lukeš, Ph.D. –  IT manažer, PN Bohnice Personalistika – Věra Pelcová, PN Bohnice

13,15 – 13,30 – přestávka
13,30 – 14,30 – blok II. – aktivity projektu:
Diagnostika a spec. terapeutické intervence – MUDr. Lucie Kališová, odborný garant, PK VFN Psychoterapie a režimová léčba – MUDr. Jan Tatarko, odborný garant, PN Opava Socioterapie a návazná péče – MUDr. Petr Příhoda, odborný garant, PN Bohnice

Preventivní aktivity – Josef Gabriel, odborný garant, PN Bohnice Metodika – PhDr. Ladislav Csemy, PhDr. Petr Winkler, metodici, PCP
14,30 – 14,45 – přestávka
14,45 – 15,30 – diskuze a závěr konference

CZ

Program první konference

Projektu SUPR – „Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče“
R.č.: NF-CZ11-PDP-1-002-2014

Dne 13. – 14. 11. 2014
V Divadle a v Modrém salonku v Psychiatrické nemocnici Bohnice

PRVNÍ DEN – 13.11.2014
11:00 – 12:00 – provozní a technické informace

12:00 – 13:00 – oběd – (zajištěn)

13:00 – 15:00 partneři z Norského království:
Josefinegate DPS, Oblastní psychiatrické centrum – (Lokální komunitní centrum), 4 sdělení
Veronica Vaage-Kowalzik, Jeanette Engset,Wenche Andreassen,Grete Sølvberg Larsen

15:00 – 15:10 – přestávka

15:10 – 16:15 – výsledky analýzy současného stavu: Vyhodnocení dotazníku SUPR I. – MUDr. Lucie Kališová, odborný garant Psychoterapie a režimová léčba – MUDr. Jan Tatarko, odborný garant Socioterapie a návazná péče – MUDr. Petr Příhoda, odborný garant Plán, specifické intervence, dokumentace – MUDr. Marek Páv Preventivní aktivity – Josef Gabriel, odborný garant

16:15 – 17:10 – MUDr. J. Stuchlík a J. Hodboď
Komunitní léčba a Individuální plánování

17:10 – 18:00 – večeře

18:00 – 19:30 – 3 souběžné workshopy
Workshop I. – Prevence (pro pracovníky prevent.aktivit) – Josef Gabriel Workshop II. – Plánování, nástroje, dokumentaci– MUDr. Kališová, MUDr. Páv Workshop III. – Režim a psychoterapie – MUDr. Jan Tatarko

19:35 – 20:00 – závěrečné shrnutí
20:00 – ? – volná zábava
K poslechu a případnému tanci bude hrát dívčí skupina Občerstvení je zajištěno

DEN DRUHÝ – 14.11.2014
8.30 – 9:00 – snídaně

9:00 – 9:45 MUDr. Miroslav Pastucha – Komunitní terénní centrum

9:45 – 10:00 – přestávka

10:00 – 11:30 – 3 souběžné workshopy: Workshop I. – Osvěta (pro pracovníky prev.aktivit) – J. Gabriel Workshop II. – Individuální plánování (CAN, HoNOS) – J.Hodboď
Workshop III. – Návazná péče – MUDr. P.Příhoda

11:30 – 11:45 – přestávka

11:45 – 12:30 – závěrečné shrnutí, diskuze, rozdělení úkolů na další období
12:30-13:30 – oběd

CZ

Projekt S.U.P.R.

Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče
Číslo projektu: NF-CZ11-PDP-1-002-2014

Program druhé konference Dne 28. – 29. 5. 2015
V Divadle a v Modrém salonku v Psychiatrické nemocnici Bohnice

PRVNÍ DEN – 28.5.2015
10:15 – 11:00 – lehká uvítací svačinka

11:00 – 12:00 – provozní a technické informace

12:00 – 13:00 – oběd – (zajištěn)

13:00 – 15:00 „Psychiatrická rehabilitace“
Marek Páv – Psychiatrická rehabilitace – „SUPR – kde jsme a kam jdeme?“

Jana Toufarová, Martin Šťastný – „CARE model – zkušenosti z praxe“

15:00 – 15:30 – přestávka s občerstvením

15:30 – 17:00 – Nástroje rehabilitace – zkušenosti:
Hippo – Režim – CAN – Supervize a návazná péče

Souběžně (Modrý salonek):
15:30 – 17:00 – Preventivní aktivity (pro preventivní pracovníky): Joska Gabriel – Webové stránky a brožury
17:00 – 18:00 – večeře

18:00 – 19:30 – Kognitivní rehabilitace a možnosti nákupu a implementace
Představení kognitivních SW – Cogni plus + Brain jogging Diskuze – plán nákupu terapeutických pomůcek

Souběžně (Modrý salonek):

18:00 – 19:30 – Preventivní aktivity (pro preventivní pracovníky): Joska Gabriel – Semináře pro cílové skupiny

20:00 – 22:00 – Společenský večer s promítáním Obraz psychiatra ve filmové tvorbě, sestřih 15 min.
Sekvence video prezentací jednotlivých center, cca 2hod. dle natočeného materiálu.
22:00 – ? – volná zábava
Občerstvení je zajištěno

DEN DRUHÝ – 29.5.2015
8.00 – 8:30 – snídaně

8:30 – 8:55 Metodika pilotní studie a diskuze
Ladislav Csémy, Petr Winkler
9:10 – 10:00 Diskuze nad dotazníkem CSRI
Ladislav Csémy, Petr Winkler

10:00 – 10:30 – přestávka

10:30 – 11:30 Hodnotící nástroje
Lucie Kališová
11:30 – 12:15 Diskuze k realizaci studie
Ladislav Csémy, Petr Winkler, Lucie Kališová, Marek Páv 12:30 – 12:45 Závěr konference, zhodnocení, plány Marek Páv
12:45 – oběd- zajištěn

CZ

Pracovní cesta: Od 11.11.2014 – 14.11.2014
Účastníci: Veronica Vaage-Kowalzik, Jeanette Engset, Wenche Andreassen, Grete Sølvberg Larsen – Josefinegate DPS, Oblastní psychiatrické centrum – (Lokální komunitní centrum)
Zajištění z české strany: MUDr. Marek Páv, MUDr. Miroslav Pastucha, Mgr. Petra Měchýřová

Program návštěvy:
Kolegyně Norského partnera přiletěly v 11:00 11.11. 2014, byly odvezeny na hotel a dále na oběd v Mělníku. Navazovala návštěva participujícího zařízení, PN Horní Beřkovice, navštívena byla 3 oddělení včetně jednoho zapojeného do projektu. Navazoval odborný program – seminář se společenským večerem. Návštěva byla v živé diskuzi s ředitelem zařízení MUDr. Tomečkem a nám. LPP MUDr. Turkem. Následně byly odvezeny na hotel.

Druhý den byla naplánovaná exkurze do druhé psychiatrické nemocnice, která je zapojena v projektu – PN Dobřany. Zde měli pracovnice možnost shlédnout 5 pavilonů, provoz vlastní prádelny a jídelny a centrální terapii. Proběhla diskuze s ředitelem nemocnice MUDr. Žižkou hlavní sestrou a pracovníky oddělení. Živá diskuze se vinula ohledně témat personálního vybavení, systému péče, managementu, finančních možností zařízení.

Třetí den se uskutečnila exkurze v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde měly možnost si prohlédnout všechna oddělení zapojená do projektu (3 pavilony a 1 oddělení KTC), centrální terapii a hippoterapii na statku. Následně se všechny kolegyně účastnily konference, kde měly po obědě vyhrazený blok na svoje prezentace. Bohužel jejich prezentace zatím nemáme k dispozici, jelikož jejich notebooky podléhají striktní ochraně dat a mají omezené přístupy, a tak nebylo možné jejich prezentace stáhnout z jejich notebooků. Velkým diskuzním tématem bylo poddimenzované personální obsazení v nemocnicích, technicko-materiální zajištění nemocnic (budovy, nedostatečné vybavení pavilonů, nedostatek terapeutických místností, aktivit atd.) a také neadekvátní finanční zajištění personálu, které zcela neodpovídá zodpovědnosti a činnostem pracovníků.

Čtvrtý den návštěva odlétá zpět do Osla. Setkání zanechalo velmi dobrý dojem oboustranně, probíhají konzultace a výměna odborných materiálů.

Zapsali:
MUDr. Marek Páv
Mgr. Petra Měchýřová

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE 11. 9. 2014

1. KONFERENCE 13. – 14. 11. 2014

2. KONFERENCE 28. – 29. 5. 2015

PRACOVNÍ CESTA DO NORSKA 11. – 14. 11. 2014