Vítězové XVI. ročníku soutěže Kouzelný klíč

Snažím se celý život dělat věci tak, aby mi dávaly nějaký smysl a aby byli pozitivním přínosem nejen pro mne.

Milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,

Kouzelný klíč byl pro mne velikou výzvou.  Literární soutěž pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České republice a Slovenské republice jsem začala organizovat a koordinovat před šestnácti lety. Kouzelný klíč byl a je pro mne jednou ze smysluplných možností, jak se aktivně tvůrčím způsobem zapojit do pozitivního působení, motivování pacientů i zaměstnanců psychiatrických zařízení k literární tvorbě.

Obvykle se necítím příliš dobře, pokud mám vyprávět o sobě, o tom, co je oceňováno jako prospěšné, úspěšné, apod. Snažím se dělat to, o čem jsem přesvědčena, že může některým lidem pomáhat, co je může potěšit, nebo nějak podpořit vidět před sebou světlo a mít radost i z maličkostí. Takže, upřímně, necítím se být nějak zvlášť výjimečná, jestliže moje činnost je dobře hodnocena Unií českých spisovatelů. Ale přiznávám, že mi tak vysoké ocenění mé práce působí radost. Ano, těší mne to skoro stejně tak, jako slova poděkování od těch, pro které to dělám.

Poděkování od samotných účastníků soutěže, to je pro mne skutečně ta největší odměna, které se mi dostává. Je to totiž důkaz, že se daří naplňovat hlavní záměr – smysl soutěže, tj. vytvářet mosty mezi nemocnými a těmi tzv. zdravými, podporovat v literární tvorbě, nacházet v ní možnost vyjádřit své pocity, radost, bolest.

Kouzelný klíč pokládám za smysluplnou akci, která, ač se může zdát, že je jednoduchá, má svoje zákonitosti a vyžaduje dost času pro jejich plnění. Po vyhlášení nového ročníku (obvykle koncem května, v červnu), je třeba pravidelný kontakt, komunikace s účastníky soutěže, jejich pokud možno podrobná registrace včetně kontaktů na ty, kteří je motivují a podporují, upravit soutěžní texty do jednotného formátu, případně gramaticky, a následné zaslat odborné porotě, která soutěžní díla hodnotí anonymně. (Termín pro vyhodnocení je do konce února 2018, což není nijak dlouhá doba, uvážíme-li, že každý hodnotitel musí pročíst cca 600 stran textu děl, a pochopitelně nejde jen o samotné přečtení). Odborná porota je pětičlenná, zasedají v ní literární kritik a historik PhDr. Alexej Mikulášek, básník a spisovatel Ing. Karel Sýs, literární publicistka a novinářka  RnDr.Tatiana Lankašová, Mgr. Roman Janouch, novinář a kulturní publicista.

V průběhu období, kdy jsou díla hodnocena, jsem obvykle připravovala slavnost Kouzelného klíče u příležitosti vyhlášení vítězů. Jde nejen o scénář, výběr a pozvání účinkujících, hudební doprovod, ale především jde o kontakt a aktivní spolupráci a vzájemnou konzultaci s vedením psychiatrického zařízení, které se uchází, anebo nabídne své možnosti, tj. odpovídající společenský sál, občerstvení, připraví ceny pro vítěze soutěže. Samotná slavnost se obvykle koná poslední týden v březnu, nebo začátkem dubna. O slavnosti jsem vždy referovala v Bohnickém zpravodaji, píši článek včetně výběru fotografií. V loňském roce se slavnost měla uskutečnit v Psychiatrické léčebně v Petrohradě, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se nemohla uskutečnit, a ani letos se to nepodaří.

V dubnu obvykle pracuji na přípravě sborníku (sponzorovaného firmou ViPharm, a.s.) soutěžních prací Kouzelný klíč, tj. provádím výběr, rediguji a také formálně upravím  text (sborníky čítají kolem 300 stran). Poté následuje úprava v grafickém studiu a tisk. Koncem května, začátkem června bývají sborníky připraveny k distribuci. Každý soutěžící, všechna psychiatrická zařízení a všichni ti, kteří soutěžící pacienty motivují a vynakládají svůj čas nad rámec svých pracovních povinností, vždy obdrželi sborník. Příprava distribuce, balení, atd. byla na mně.  

Hodnoty a smysl Kouzelného klíče

Hodnoty, které přináší mezinárodní literární soutěž pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice Kouzelný klíč jsou, jak je doloženo mnohými odezvami od samotných soutěžících a od všech těch, kteří je motivují (některé z nich byly přikládány k četným článkům o Kouzelném klíči publikovaným v Bohnickém zpravodaji a také v tisku a rozhlasu), troufám si říct vysoké, neboť tak se rovněž vyjadřují mnozí ředitelé a jiní vedoucí představitelé, lékaři, zdravotní sestry a terapeuti psychiatrických zařízení. Jsou to hodnoty především vysoce humánní, je to boření zdí mezi tzv. zdravými a nemocnými lidskými bytostmi, a naopak stavění mostů, je to pomoc k vzájemnému pochopení, je to úcta k lidskosti a přesvědčení o tom, že mezi duševně nemocnými se skrývá mnoho talentovaných osobností, kterým je umožněno pochopit svou lidskou hodnotu, najít odvahu se prosadit a znovu zařadit mezi šťastnější a spokojenější lidské bytosti. Tedy, jak se dnes říká destigmatizaci. Tuto skutečnost dokladuje i ochota obchodních společností sponzorovat Kouzelný klíč po celých 16 let (posledních 9 let ViPharm, a.s., před tím Zentiva, a.s.), kterým to, podobně jako PNB mimo jiné přináší i pozitivní propagaci vyznačující se vysoce lidským motivem.

V neposlední řadě, celá soutěž a obrovské zapojení různých subjektů znamená i hodnotnou propagaci psychiatrické péče s ohledem na maximální humánní stránku a lidský, individuální přístup k těm, kteří trpí duševním onemocněním.

Kouzelný klíč patří podle mého soudu k nejvýznamnějším aktivitám Psychiatrické nemocnice Bohnice, pod jejíž záštitou byl organizován, ale také ostatních psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice. O její smysluplnosti a prospěšnosti, hovořili ředitelé psychiatrických zařízení, včetně ředitele PNB na slavnosti u příležitosti vyhlášení vítězů 10. ročníku Kouzelného klíče. Kouzelný klíč vlastní Ochrannou známku O-445032 registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví.

Tak jak běží život, jsme všichni více či méně nuceni čelit i nepříjemným událostem, jsme konfrontováni různými změnami, bohužel i nepřízni těch, na kterých některé aktivity závisí. Vše souvisí se vším, jak se často říká a potvrzuje.       

Změny se, bohužel, nevyhnou ani Kouzelnému klíči. Je ohrožen na své existenci a jeho další ročníky, i přes jejich nesporný význam terapeutický a esteticko-slovesný, nemohu nadále realizovat. Vím, že je to ke škodě všech aktérů, hlavně soutěžících, především pacientů. Těm slovesná tvorba, tvůrčí psaní a arteterapie slovesným uměním umožňují lépe se orientovat v sobě samých a ve svém postavení v rodině, zaměstnání i ve společnosti jako celku: alespoň taková témata jsou ztvárňována a mnohačetně konkretizována formou básnickou, prozaickou, někdy i dramatickou. A to ponechávám stranou tvorbu zaměstnanců psychiatrických léčeben u nás i ze Slovenska, která tvoří specifickou kapitolu Kouzelného klíče.

XVI. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení je poslední, který organizuji, a bohužel, nepodaří se mi ani připravit sborník soutěžních prací.  Je mi to velice líto, je mi z toho smutno, ale nic nenasvědčuje tomu, že by bylo možné zvrátit běh událostí, které k tomu směřují. Zdá se, že jsem se vlivem událostí a různých nepříjemných situací zde v PNB dostala na rozcestí, a musím se rozhodnout. Ano, za určitých, těchto nepříjemných podmínek nemohu nadále pokračovat. Je třeba myslet i na svoje zdraví.

Chtěla bych se tímto s Vámi, milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče, rozloučit a popřát Vám vše dobré. Na prvním místě pevné zdraví, ale také, a to především, radost z tvůrčí činnosti. Nadále přemýšlejte nad lidskou duší, pište myšlenky, úvahy, to co aktuálně prožíváte, cítíte. Preferujte své psaní jako formu relaxace, seberealizace, bourání mýtů, že psychiatričtí pacienti patří na okraj společnosti. Naopak, jsou mezi nimi velmi talentovaní a citlivě vnímající svět jedinci.

Milí soutěžící a příznivci kouzelného klíče, jsou mezi Vámi úžasné, laskavé, jedinečné osobnosti, s nimiž jsem měla čest spolupracovat, setkat se osobně, nebo přes Vaše soutěžní díla. Budu na Vás vzpomínat.

S přátelským pozdravem,
Dagmar Žaludová