# Vzdělávací program pro sestry

IPVZ ve spolupráci s Psychiatrickou sekcí ČAS pořádá zážitkově vzdělávací program pro sestry, které chtějí získat dovednosti v oblasti psychoterapeutické péče.

Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry

Cílem kurzu je připravit všeobecné/psychiatrické sestry k získání základních psychoterapeutických dovedností.

Akreditace: Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví jako certifikovaný kurz.

Osnova kurzu:

Vzdělávací program zahrnuje výuku teoretickou a praktickou v rozsahu, která účastníkům poskytne ucelený soubor teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro činnosti spojené s psychoterapeutickou podporou pacientům a jejich blízkým. Certifikovaný kurz je koncipován tak, aby účastníci nezískali pouze teoretické znalosti, ale aby si v bezpečném prostředí mohli zažít, vyzkoušet a procvičit různé metody práce a formou sdílení s ostatními si uvědomit své postoje a pocity. Výuka probíhá převážně formou sebezkušenostní (zážitkové) skupiny vedené 2 lektory. Tato forma se průběžně prolíná s teorií. Práce skupiny je zaměřena na osvojení základních principů poskytování podpůrné psychoterapie.

Pro koho je kurz určen:

 • Všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí sestra pro péči v psychiatrii. Absolventi kurzu obdrží certifikát, ve kterém budou uvedeny činnosti, k nimž získal absolvent certifikovaného kurzu zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu podle §64 zákona 96/2004 Sb., v platném znění.
 • Všeobecné sestry podle §5 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Absolventi kurzu získají potvrzení o účasti.
 • Od účastníků kurzu se vyžaduje práce na sobě, ochota k seberozvoji a introspekci.

Od účastníků kurzu se vyžaduje práce na sobě, ochota k seberozvoji a introspekci.

Absolvent/ka certifikovaného kurzu získá tyto dovednosti:

 • navodit bezpečný vztah s pacientem, udržet ho a využívat ve prospěch pacienta,
 • vést motivační a podpůrný rozhovor s pacienty a jejich blízkými,
 • vést podpůrné skupinové aktivity,
 • provádět činnosti při krizové intervenci,
 • provádět vybrané psychoterapeutické techniky (např. nácvik relaxace),
 • využívat supervize ve prospěch svých pacientů, vlastního rozvoje i rozvoje týmové spolupráce,
 • působit v roli koterapeuta v rámci skupinové psychoterapie,
 • provádět psychickou aktivizaci,
 • vést edukaci rodiny i pacienta,
 • podporovat rozvoj silných stránek a vlastního potenciálu pacienta.

Časová dotace: Celková délka kurzu je 240 hodin, z toho 40 hodin teoretické části výuky a 200 hodin sebezkušenosti a nácviku základních psychoterapeutických dovedností. Studium probíhá v třídenních blocích (4 x ročně) a trvá 2,5 roku.
Podmínkou získání osvědčení je min. 85 % účast na kurzu a úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (vlastní praktická ukázka vedení rozhovoru s prvky psychoterapeutické podpory včetně prokázání souvisejících teoretických znalostí).

Odborným garantem kurzu je PhDr. Jiří Michalec, PhD.

Lektoři:
Mgr. Kateřina Hollá, Ph.D. – klinická psycholožka.
Petr Koubíček – sestra pro péči v psychiatrii.

Místo konání: Penzion Pod Houskou, Blatce.
Maximální počet účastníků: 13 osob.
Cena: 45.000 Kč, účastník kurzu se zavazuje uhradit celou částku. Platby budou fakturovány průběžně, vždy před zahájením konkrétního bloku. Cena kurzu nezahrnuje náklady na stravu a ubytování.

Přihlášky:
emailem na adrese: kurzsestry@gmail.com.

Zájemci o kurz musí zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis (1-2 normostrany, ve kterém popíší, co od kurzu očekávají, jak jim pomůže v jejich dosavadní práci s pacienty, proč jsou pro ně psychoterapeutické dovednosti důležité, zda již nějaké psychoterapeutické vzdělávání absolvovali apod.).

Uzavírka přihlášek: 31.10. 2020
Výběry uchazečů proběhnou 20.11. a 27.11. od 8.00 – 16.00 hod. na základě předchozí dohody.

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimíra Dostálová, dostalova@ipvz.cz.