# Zákaz návštěv v Psychiatrické nemocnici Bohnice

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_1.html
– platí v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ

 
Související výjimky, které umožňují návštěvu na nezbytně nutnou dobu:

 • návštěvy na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie jsou povoleny zákonným zástupcům nezletilých pacientů
 • návštěvy jsou povoleny u pacientů s omezenou svéprávností a to jejich opatrovníkům
 • klíčovým pracovníkům komunitních služeb jen po dohodě se zástupcem oddělení (staniční sestra, vedoucí lékař, vrchní sestra, primář) umožněno kontaktování jejich klientů
 • návštěvy pacientů v terminálním stádiu onemocnění po předchozí domluvě s vedoucím lékařem nebo primářem oddělení a s přihlédnutím k provozním možnostem oddělení
 • je umožněn vstup soudním znalcům, soudním úředníkům a advokátům z důvodu výkonu jejich práce

 
Související organizační opatření:

 • budou pozastaveny docházkové programy pro ambulantní klienty (stacionáře, Peer klub, doléčovací skupiny), pokud programy není možné provádět v režimu odděleném od hospitalizovaných pacientů
 • bude pozastaven dobrovolnický program
 • propustky* pacientů jsou zakázané, existenční výjimky povoluje primář
 • vycházky* pouze po ověření (zaznamenaném v dokumentaci), zda je prostředí, kde bude pacient během propustky pobývat, z epidemiologického hlediska bezpečné
 • příjmy objednaných (neakutních) pacientů pouze v situaci, kdy jsou bez příznaků akutního respiračního onemocnění či prosti pozitivní epidemiologické anamnézy
 • v případě návratu pacienta z propustky/vycházky* se zjištěnou pozitivní epidemiologickou anamnézou kontaktuje zdravotník, který tuto informaci zjistil, vedoucího/žurnálního lékaře, který kontaktuje hygienickou stanici k určení dalšího postupu.

*pozn. propustka je definovaná pobytem pacienta mimo lůžkové zařízení přes noc, vycházka je pobyt mimo oddělení/areál nemocnice
 

Nařízení platí od 11. 3. 2020.

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice