# Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Petr Příhoda.
Vrchní sestra: Bc. Ondřej Plecháček.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence: MUDr. Petra Grumlíková.
Vedoucí lékař Centra duševního zdraví pro Prahu 8: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Eliška Hrbková.

MUDr. Ing. Petr Příhoda Komunitní péče

MUDr. Petr Příhoda

Bc. Ondřej Plecháček Následná péče I., Centrum krizové intervence a resocializace

Bc. Ondřej Plecháček

MUDr. Miroslav Pastucha

MUDr. Miroslav Pastucha

PhDr. Václav Červenka Vedoucí terapeut

PhDr. Václav Červenka

Mgr. Eliška Hrbková

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb.
Ambulance a denní stacionář.


Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje diagnostickou, léčebně – preventivní, rehabilitační, resocializační, sociální a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně.


Centrum duševního zdraví Praha 8 (CDZ 8)

poskytuje komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ, tj. v Praze 8. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

Sídlo: Dolákova 24, Praha 8
Telefon: 734 785 000.
E-mail:


Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 12 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, dřevařská, truhlářská, textilní, tiskařská, tkalcovská, šperkařská, svíčkařská, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.