# Komunitní péče

Domů / LÉČBA / Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Ing. Petr Příhoda.
Vrchní sestra: Bc. Ondřej Plecháček.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence: MUDr. Juraj Okaji, Ph.D.
Vedoucí lékař Center duševního zdraví: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Petra Krejbichová.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Eliška Hrbková.

MUDr. Ing. Petr Příhoda

Bc. Ondřej Plecháček

MUDr. Miroslav Pastucha

PhDr. Václav Červenka

Mgr. Eliška Hrbková

Petra Krejbichová

MUDr. Juraj Okaji, Ph.D.

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, Prahu 9 a pro Brandýsko.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb.
Ambulance a denní stacionář.


Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje akutní psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně. Součástí CKI je také psychoterapeutický stacionář v délce čtyř týdnů.

Leták Centra krizové intervence


Centra duševního zdraví pro Prahu 8, 9 a pro Brandýsko

poskytují komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků, pracovního konzultanta a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

CDZ Praha 8
CDZ Praha 9
CDZ Brandýsko


Centrum duševního zdraví pro pacienty s nařízeným ochranným léčením v PNB

(CDZ OL dříve Forenzní multidisciplinární tým)

Pracoviště se nachází na oddělení 19 (1. patro) v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Cílovou skupinou pro poskytování nabízené péče jsou pacienti s nařízenou ambulantní ochrannou léčbou -OL psychiatrická, protialkoholní, protitoxikomanická, sexuologická.

V širším pojetí jde převážně o skupinu vážně duševně nemocných, kteří jsou skupinou pacientů z celé oblasti psychiatrie, která je nejvíce ohrožena důsledky vlastní nemoci i okolnostmi s nemocí spojenými (včetně předsudků společnosti).

CDZ-OL je mezistupněm pro výkon ambulantního OL v běžné ambulanci (případně v ambulanci s rozšířenou péčí) a ústavní ochrannou léčbou. V rámci péče týmu by mělo dojít k ověření funkčních schopností pacienta při výrazně nižší míře podpory i dohledu než za hospitalizace, současně s opakovaným hodnocením rizika agresivního chování.

Multidisciplinární tým tvoří lékaři, psychologové, psychiatrická sestry, adiktolog, sociální pracovníci.
Služby jsou zajišťovány týmem složeným z pracovníků Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří zastřešují zdravotní část služeb a ze zaměstnanců Green Doors z.ú. poskytujících sociální služby.

Členové týmu poskytují ambulantní a terénní služby.

Systematicky spolupracují s odděleními, kde jsou hospitalizováni pacienti s nařízeným ochranným léčení. Myšlenka navázání pacienta za hospitalizace se osvědčila. Přechod do ambulance je plynulejší, termíny kontrol následují krátce po propuštění, je navázaná spolupráce mezi pacientem a týmem. Tato spolupráce značně zjednodušila i předávání informací mezi týmy navzájem.

Pacienti mohou být zařazeni do péče CDZ-OL také předáním z ambulance, kdy soud může změnit ZZ, kde je OL vykonávána.
Konzultační služby poskytují dle potřeby všechny odbornosti zastoupené v CDZ OL a to pacientům i osobám z jejich sociálního prostředí. Konzultace probíhají při osobním setkání i telefonicky.


Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 10 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, malování na dřevo, truhlářská, textilní, šperkařská, svíčkařská/recyklační, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.

Prezentace terapeutických dílen ⇢
Leták Centra terapeutických aktivit ⇢


Centrum psychosociálních služeb (CPS)

je pracoviště sociální rehabilitace, které poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností pacientům, kteří potřebují upevnit či posílit sebevědomí, získat či obnovit sociální a další dovednosti nezbytné pro běžný život. Centrum poskytuje péči především hospitalizovaným klientům. CPS je registrovanou sociální službou.

Leták Centra psychosociálních služeb ⇢


Ambulance a Rehabilitační psychoterapeutický program

Posláním ambulance XIV. primariátu je ambulantní péče o pacienty s psychiatrickou poruchou. Jedná se převážně o pacienty v dlouhodobé terapii, kterým je poskytována psychiatrická a psychoterapeutická péče a osvěta o duševním zdraví a nemocech. Ambulance spolupracuje s lékaři z lůžkových oddělení PNB, dále s Centrem psychosociálních služeb, Centry duševního zdraví, s Denním stacionářem a dalšími.

Denní stacionář – rehabilitační psychoterapeutický program

Cílem programu pro pacienty s psychózou je provázení a podpora při návratu do běžného života, do zaměstnání/studia, edukace a prevence návratu onemocnění. Program je vhodné využít zvláště při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění. Dále je vhodný ke krátké stabilizaci při přechodném zhoršení psychického stavu.

Informace o nemoci a léčbě, osvojení zásad prevence návratu onemocnění, plánování a podporu při návratu do práce/studia, techniky zvládání stresu, podpůrnou psychoterapii zaměřenou na trénink sociálních dovedností a posílení sebedůvěry, pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže, trénink kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, soustředění), podporu při tvorbě dlouhodobějšího rehabilitačního plánu, individuální psychoterapii, popř. rodinné setkání.

Denní stacionář pro pacienty s poruchou osobnosti

Program je určen pro klienty s emočně nestabilní poruchou osobnosti (hraniční) nebo s výraznou emočně nestabilní symptomatickou, která k této poruše může směřovat. Věková hranice je 17 – 30 let. Věkovou hranici nelze překračovat. Cílem programu je osvojení dovedností, které umožní zacházet s emocemi tak, aby klienti mohli budovat takový život, který jim stojí za to žít.

Leták Denního stacionáře ⇢