# Ochranné léčby

Domů / LÉČBA / Ochranné léčby

Primariát Ochranné léčby vede MUDr. Jiří Švarc Ph.D.
Vrchní sestra: Mgr. Vladimír Ochrana.

MUDr. Jiří Švarc Ph.D.

Mgr. Vladimír Ochrana

  1. Oddělení 5 – režimové oddělení pro muže s ochranným léčením sexuologickým. Kapacita oddělení je 22 lůžek. Toto sexuologické oddělení bylo zřízeno v roce 1986.
  2. Oddělení 17 je příjmové oddělení pro muže s ochranným léčením psychiatrickým, protialkoholním a proti-toxikomanickým. Oddělení je rozděleno na dvě samostatné části, celkový počet lůžek je 36. Po rekonstrukci v r. 2000 bylo oddělení 17 otevřeno jako první v ČR, které bylo určeno speciálně jen pro muže s ochranným léčením (ne-sexuologickým).
  3. Oddělení 11, zřízené v r. 2018 pro muže dlouhodobě hospitalizované s ochranným léčením ústavním, kteří byli do té doby rozptýleni po mnoha odděleních PN Bohnice.

Režimové oddělení pro muže s ochranným léčením sexuologickým – oddělení 5

Jedná se o režimové oddělení (pro spolupracující pacienty). Podrobný vnitřní řád oddělení omezuje volný pohyb pacientů i nakládání s osobními věcmi, jako je mobilní telefon, přístup k internetu a podobně. Většinu pacientů oddělení tvoří pacienti s nařízeným ochranným sexuologickým léčením. Lze však hospitalizovat i dobrovolné pacienty s poruchou sexuální preference a chtějí se podrobit léčení. Celková kapacita oddělení je 22 lůžek – 1x pětilůžkový pokoj, 2x čtyřlůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový pokoj a 1x jednolůžkový pokoj (zpravidla pro předsedu spolusprávy pacientů).

Doba ústavního ochranného léčení je závislá na pacientově zdravotním stavu, jeho spolupráci, otevřenosti a dodržování řádu oddělení. Po přijetí do ochranného léčení seznámíme pacienta s jeho právy a povinnostmi, s předpokládanou dobou léčení, s individuálním léčebným postupem a vnitřním řádem oddělení. Pacienti jsou seznámeni se svou diagnózou a s projevy své nemoci, s možnostmi léčby, vhodnými léky i jejich nežádoucími účinky; a s prognózou léčení.

Podle míry spolupráce a náhledu na svou sexuologickou problematiku jsou pacienti postupně zařazeni do jednotlivých režimů (D, C, B, A). Vnitřní řád oddělení tyto režimy pevně definuje a stanovuje volnost pohybu pacientů (vycházky po areálu s doprovodem, bez doprovodu, propustky mimo areál PNB), nakládání s mobilními telefony, notebooky, DVD či tablety, přístup k internetu apod. Na oddělení není přístup na internet umožněn, nicméně pokud již pacient chodí na samostatné vycházky, může využívat internet mimo oddělení, např. v kavárně nemocnice.

Léčení na oddělení 5 je založeno na režimu, biologické terapii (zejm. medikace), a zejména na psychoterapii, která vyžaduje spolupráci a otevřenost. Na oddělení probíhá arteterapie, nácvik asertivního chování, spirituální péče a relaxace. Dvakrát týdně probíhá klíčová skupinová psychoterapie. Vizita jedenkrát týdně řeší jednak zdravotní stav pacienta a jednak žádosti pacientů – většinou se jedná o propustky mimo areál nemocnice“. Individuálnímu léčebnému postupu se během ochranné léčby musí pacient podrobit ze zákona. Pokud by svým jednáním mařil výkon nebo ztěžoval účel ochranné léčby (zejména útěkem z ústavu), může být potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Ochranné léčení ústavní může soud přeměnit nejen na ambulantní (pokud ústavní splní svůj účel), ale i na zabezpečovací detenci (jestliže OL neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti).


Oddělení pro muže dlouhodobě hospitalizované s ochranným léčením ústavním – oddělení 11

Oddělení 11 slouží k následné léčbě mužů s ochranným léčením ústavním (tzv. psychiatrickým, protialkoholním, protitoxikomanickým). Oddělení má 37 lůžek a poskytuje komplexní psychiatrickou péči zejm. pacientům s psychotickou poruchou, často komplikovanou závislostí na návykových látkách, poruchou osobnosti aj. Pokračuje zde započatý program z předešlého oddělení s důrazem na režimovou terapii, práci s rodinou; snažíme se o resocializaci a k přípravě na ambulantní léčení.
Oddělení koordinují kromě primáře 2 lékaři: vedoucí lékař/ka a sekundární lékař/ka.


Příjmové oddělení pro pacienty s ochranným léčením ústavním – oddělení 17

Ochranné léčení (OL) se ukládá pachatelům trestného činu, jejichž příčetnost byla snížená (popř. vymizelá) duševní poruchou (tzv. OL psychiatrické) nebo pachatelům, kteří spáchali trestný čin v souvislosti s užíváním návykové látky (tzv. OL proti-toxikomanické nebo protialkoholní). Na oddělení 17 se léčí i pacienti bez OL, zejména ti, u nichž se pravomocné uložení OL očekává. Oddělení 17 může sloužit i pro nebezpečné psychiatrické pacienty nebo pro soudem nařízené pozorování duševního stavu.

Oddělení je rozděleno na dvě samostatné části. “Pacienti jsou přijímáni na přízemí oddělení 17 a po dosažení uložených cílů a ověření sebe-regulačních schopností (během prvních 6 týdnů) jsou překládáni na terapeutické oddělení do prvního patra. Celková kapacita oddělení je 36 lůžek. Lůžka jsou rozdělena do čtyřlůžkových, třílůžkových a dvoulůžkových pokojů. Jednolůžkový pokoj může sloužit jako izolace.

Při přijetí k ochranné léčbě seznámíme pacienta s jeho právy a povinnostmi, s předpokládanou dobou léčení, s individuálním léčebným postupem a vnitřním řádem oddělení. Později také s diagnózou jeho nemoci a jejími projevy, s možnostmi léčby, ordinovanými léky a jejich nežádoucími účinky a s prognózou. Seznámení se s podrobným řádem oddělení je podle něj jednou z podmínek léčení. U většiny pacientů je nutná i farmakoterapie.
Mezi terapeutické aktivity patří pravidelné vizity a pohovory, arteterapie, nácvik relaxace a asertivního chování a spirituální péče; třikrát týdně probíhá skupinová psychoterapie. V obou patrech jsou psychoterapeutické skupiny závislých pacientů a psychoterapeutické skupiny pacientů s psychózou. V případě potřeby vznikne „duální“ skupina. Pracovní terapie pod vedením terapeuta probíhá buď v dílně pavilonu 17, v zahradnictví nebo v centrálních dílnách nemocnice.

Předpokládaná doba ústavního OL je zpravidla několik měsíců. U závislých je to dáno tím, jak rychle jsou schopni absolvovat určený program; u pacientů s psychotickou poruchou délka OL závisí zejm. na jejich zdravotním stavu a jejich náhledu na duševní poruchu, a na spolupráci při dodržování řádu oddělení. Individuálnímu léčebnému postupu se během ochranného léčení musí pacient podrobit ze zákona. Pokud by svým jednáním mařil výkon nebo ztěžoval účel OL (zejména útěkem z ústavu) může být potrestán odnětím svobody až na 2 roky. OL ústavní může soud změnit na zabezpečovací detenci, jestliže OL neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti. Po dosažení cíle ústavního OL zašleme Obvodnímu soudu pro Prahu 8 návrh na propuštění z ústavního OL. Tento návrh má právo zaslat i pacient (zákonným důvodem k propuštění je splnění účelu OL).

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.